လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အဓိပၸာယ္

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအၾကားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းကိုသာ ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအအမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအၾကားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းကိုသာ ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ရင္ၾကားေစ့ေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဟူေသာ စကားရပ္မွာ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲေနသည့္ စကားရပ္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးေၾကညာခ်က္ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
ေျပာစကားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း မၾကာခဏ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွည္လ်ားေသာ ပဋိပကၡသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ ေရပန္းစားေနသည့္
အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္၏။

အသံုးအႏႈန္းမွာ ေခတ္ဆန္သည္၊ သံုးရလြယ္သည္၊ တိုးတက္မႈရွိသည္ဟုလည္း ယူဆရသည္။

ထို႔အျပင္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟူသည့္ စကားလံုးသည္ ျမန္မာ့ပဋိပကၡ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်
ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

သို႔ရာတြင္ အလြန္အကြ်ံေျပာဆို သံုးစြဲေနသမွ်ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟူသည့္
အဓိပၸာယ္ အႏွစ္သာရကိုမူ မေတြ႕ရသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေျပာဆိုေရးသားေနသူ အမ်ားအျပားမွာလည္း တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ရင္ၾကားေစ့ေရး၏
အေရးပါမႈကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ျခင္း မရွိၾက။ အခ်ဳိ႕ကမူ ႐ိုး႐ိုးသားသား သံုးစြဲျခင္း
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။

သို႔ေသာ္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸာယ္ကိုမူကား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း မရွိၾကေခ်။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လံုလံုေလာက္ေလာက္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း မရွိၾကဘဲ ရံဖန္ရံခါတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း
တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုဟုပင္ အခ်ဳိ႕က လြဲမွားစြာ ႐ႈျမင္လ်က္ရွိသည္။

ရင္ၾကားေစ့ေရး ဟူသည့္ စကားလံုးကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသည့္
ေနရာတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္။

သို႔ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္မူ လံုး၀ အသံုးမျပဳသေလာက္ပင္
ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အတြက္ကိုသာ အထူးအေလးေပး သံုးစြဲေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕အၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕တည္း အတြင္း၌လည္းေကာင္း ရင္ၾကားေစ့ေရး ျပႆနာမ်ား
ရွိေနႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား
ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးအပါဆံုးဟု ယူဆကာ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆုိၾကသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။

သို႔ရာတြင္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအၾကား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား
ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ
ယခုထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 'ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ဘာလဲ' ဟူသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ကြ်န္ေတာ္ ေမးခဲ့ဖူးသည္။
ရရွိေသာ အေျဖမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ကြဲျပားစံုလင္လွ၏။

ရင္ၾကားေစ့ေရး ဟူသည္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံၿပီး ပဋိပကၡအတြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္
ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္းဟု အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ယင္းမွာ
သည္းခံျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း၊ အမွန္တရား၊ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ျခင္း ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။

လူအနည္းငယ္က ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆုိသည္မွာ ခိုင္မာသည့္ အကူးအေျပာင္း ျဖစ္ထြန္းေရးကို
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ေျဖဆိုသူတစ္ဦးကမူ ေရရွည္ကို ႐ႈေမွ်ာ္လ်က္ ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အရပ္သားဒီမိုကေရစီ
အစိုးရ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုဟု ယူဆေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းပြဲမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ
ေဆြးေႏြးမႈ အားလံုးနီးပါးသည္ တစ္ဖက္က ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အျခား တစ္ဖက္က
တန္ျပန္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ရလဒ္ အႏွစ္သာရမ်ားပင္ ျဖစ္၏။

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူမ်ားသည္ မိမိဘက္က ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရး၊ အသာစီးရေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရင္း
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္လာျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ၀ိေသသ
လကၡဏာလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။

သို႔ရာတြင္ ရင္ၾကားေစ့ေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ပါက ရလဒ္အႏွစ္သာရတစ္ခုတည္းအေပၚ
ေဆြးေႏြးေနျခင္းမွာ လံုေလာက္မႈ မရွိေပ။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနတြင္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ အဓိပၸာယ္မွာ မည္သို႔ရွိမည္ကို
နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အဆိုပါ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ပဋိပကၡမ်ားကို မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ယေန႔အထိ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ရည္မွန္းခ်က္အျမင္ မရွိ၊ မဟာဗ်ဴဟာ
မရွိျဖစ္ကာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအၾကား အဆက္အစပ္ မရွိ ျဖစ္ေနသေယာင္လည္း
႐ႈျမင္ရသည္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ စိတ္အတြင္း တစ္ေနရာတြင္မူ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္မွာ
ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အာဏာခြဲေ၀ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ
ေနထုိင္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးမ်ားကို မည္သို႔ဆက္စပ္တည္ေဆာက္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားကို ယေန႔ထက္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း မရွိေသးေခ်။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ပါ
႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ မဟုတ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒ၊ လုံျခံဳေရး စသည့္ အဓိက က႑အမ်ားအျပား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအၾကားတြင္လည္း
ရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိသင့္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလံုးစံု ရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးရင္ၾကားေစ့ေရး
သာမက အထက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို
မည္သို႔ တည္ေဆာက္မည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္က အခ်ဳိ႕ေျဖၾကားသကဲ့သို႔
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးပါေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား မည္သို႔ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာရမည္ ျဖစ္သည္။

ထူးဆန္းသည့္အခ်က္မွာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(အင္န္စီေအ) တြင္ ရင္ၾကားေစ့ေရး သို႔မဟုတ္
အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဟူသည့္ စကားလံုးကို မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္။

ယင္း စာခ်ဳပ္တြင္ တာရွည္ခံသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈဆုိင္ရာ
အေျခခံမူမ်ား စသည့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ အမ်ားအျပား
ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး
ထိေရာက္ေစမည့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရး စသည့္
ကတိက၀တ္မ်ားမွာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုလံုး အျပည့္ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမိုင္း၀င္ ရင္ၾကားေစ့ေရး စတင္ခဲ့သည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကိုလည္း စာခ်ဳပ္တြင္
ၫႊန္းဆိုထား၏။

ပိုမိုတိက်ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္မ်ား မပါ၀င္ျခင္းအတြက္ ဆက္လက္ျငင္းခုံေနမည့္အစား
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၏
အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ယူဆသင့္သည္။

သို႔ရာတြင္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ယခုထက္ပို၍
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို မည္သို႔ အဓိပၸာယ္
သတ္မွတ္မည္၊ မည္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပါ၀င္မည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ လိုသည္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေခတၱရပ္နားၿပီး ရင္ၾကားေစ့ေရးအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကလွ်င္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္မွာ
မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္မည္ဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရွာသင့္ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ားကို အားလံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသင့္ၾကသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လိုလားေတာင့္တ ေႂကြးေၾကာ္ေနလင့္ကစား
စစ္မွန္ေသာ ရင္ၾကားေစ့ေရး ခံယူခ်က္မရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္သာ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။

ေဇာ္ၫြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။


(ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးသည္ 'ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ သင္ခန္းစာမ်ား' စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ
ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစင္တာ၏
ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။