အာဆီယံ ဗဟိုျပဳ မူ၀ါဒ

အာဆီယံအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ဖက္က အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နည္းတူ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ
အေဆာက္အအံု၊ အခင္းအက်င္းကို မည္သူ႔ ပေယာဂမွ် မပါ၀င္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်
ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အာဆီယံဗဟိုျပဳ မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ထိုမူ၀ါဒကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုအတြင္း စစ္ပြဲမ်ား တားဆီးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
လံုျခံဳေရး၊ စည္ပင္၀ေျပာေရးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု
အာဆီယံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အနာဂတ္ကာလ၌ အာဆီယံေဒသ ျပင္ပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ ကိစၥမ်ား၌
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာမူ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

"အာဆီယံအဖြဲ႕အေနနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ဘံုႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊ ဘံုကာကြယ္ ေရးမူ၀ါဒေတြ
ခ်မွတ္ဖို႔ရာ ျပင္းျပတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတြန္းအားေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ
ေအလင္းဘာဗီယာရာက ဆိုသည္။

အာဆီယံဗဟိုျပဳ မူ၀ါဒတြင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ အာဆီယံေဒသ ျပင္ပဆုိင္ရာ
မူ၀ါဒဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အာဆီယံဗဟိုျပဳမူ၀ါဒကို
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရးရာကိစၥမ်ား၌ အာဆီယံဗဟိုျပဳမူ၀ါဒ
အားေကာင္းလာမွသာလွ်င္ အျခား ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္
အာဆီယံ ဗဟိုျပဳမူ၀ါဒကို ပိုမိုခိုင္မာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လန္ဒန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ဂ်ာဂန္ ဟက္ကမူ အာဆီယံအေနျဖင့္
အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္
"အာဆီယံအဖြဲ႕ဟာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြ နဲ႔ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေအာင္ ဘယ္လုိဆက္ဆံရမလဲဆိုတာ
နားလည္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း အာဆီယံ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အင္အားႀကီး
ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ကာကြယ္ရင္းေဒသဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို
တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌
ပိုမိုပါ၀င္လာေစမည့္ လူထုဗဟိုျပဳ အာဆီယံျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသမီး
တကၠသိုလ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ိုဆာရီယို မနယ္လိုက ဆိုသည္။

"ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေရးရာကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံေဒသ၌ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့့္ တိုးတက္ရန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိေၾကာင္း ၎က
ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကြ်မ္းက်င္သူ သုံးဦးသည္ အာဆီယံ၊ အေရွ႕အာရွ စီးပြားေရး သုေတသနဌာန၊
ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အာဆီယံ မူ၀ါဒေလ့လာေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
သုေတသနတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ အာဆီယံ အဆင့္ျမင့္ မူ၀ါဒ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၌
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အစီအစဥ္မ်ားအနက္
တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံသည္ 'အာဆီယံ ပိုဆန္လာမွ သာလွ်င္' လာမည့္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း
ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္မည္ဟု အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္က
၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့၏။

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္မႈ
ေဈးကြက္ တိုးခ်ဲ႕ရန္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။

"အာဆီယံ ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ဂလုိဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိုႀကိဳးစားဖို႔ လိုမယ္။
ေနာက္ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္ ခရီးဆက္ဖို႔ရာ ဒါဟာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု
အနာဂတ္ အခင္းအက်င္းမ်ား မေသခ်ာ မေရရာမႈအေၾကာင္း ရွင္းလင္းရာ၌
၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

မေသခ်ာသည့္ အနာဂတ္အခင္း အက်င္းမ်ားအနက္ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္း
တစ္ခုလံုး၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အာဆီယံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု
၎က ဆိုသည္။

"လူသားအားလံုးအတြက္ ဒီကမၻာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကို အာဆီယံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးရလိမ့္မယ္။
ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စည္ပင္၀ေျပာေရးေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းတဲ့ ေနရာမွာ အဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႔
မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ နည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းဟာ အာဆီယံရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့
နည္းလမ္းပါပဲ" ဟု ၎က နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အာဆီယံဥကၠ႒ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အာဆီယံအခမ္းအနားအတြက္ အစီအစဥ္
အေျမာက္အျမား ေရးဆြဲထားရွိသည္။

စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသြားမည့္အျပင္ အတြဲငါးတြဲပါ
အာဆီယံစာအုပ္ႀကီးကိုလည္း လာမည့္ ဩဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။

ေဇာ္ညြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။