ကမၻာေျမထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးရွိ ျမန္မာ - တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျဖန္႔ျဖဴးပုိ႔လႊတ္ေရးစခန္းကုိ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ရွင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးရွိ ျမန္မာ - တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျဖန္႔ျဖဴးပုိ႔လႊတ္ေရးစခန္းကုိ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ရွင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ (Paris Climate Accord) ကေန ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးတႀကီး
လုိအပ္ေနတဲ့ ကမၻာ့ရာသီဥတု ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေႏွာင့္ေႏွးမသြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အာရွႏုိင္ငံေတြက ထိပ္ဆုံးက
ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အခု အခ်ိန္က လုပ္လက္စ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရပ္တန္႔ရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ
အားသြန္ခြန္စုိက္ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့လူဦးေရက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရွိၿပီး ဒီရာစုႏွစ္မကုန္မီ ၁၁ ဘီလ်ံအထိ
ရွိလာႏုိင္တဲ့အတြက္ စြမ္းအင္လုိအပ္မႈလည္း ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာႏုိင္ပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀န္းမွာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာနဲ႔အမွ် စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္
ေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္မွာ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းက
လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အတြက္ ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးက
အေရးႀကီးတဲ့ က႑မွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထင္းလုိအရာ၀တၳဳေတြ အသုံးျပဳၿပီး အိမ္အတြင္း ပူေႏြးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းေတြေၾကာင့္ အိမ္တြင္းရွိေလထုကုိ ညစ္ညမ္းေစပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက
ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ အနာဂတ္မွာ အာရွႏုိင္ငံေတြ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေစဖုိ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အာရွတုိက္ရဲ႕ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမွာ ေက်ာက္မီးေသြးက ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြး
သုံးစြဲမႈ ပုိမုိျမင့္တက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏထုတ္ယူရာမွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ
စြမ္းအင္ (Renewable Energy) သုံးစြဲျခင္းက အဓိကက်တဲ့ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတု
ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရး အတြက္လည္း အေရးပါပါတယ္။

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကီးစား
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ သံ၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ပလတ္စတစ္ႏွင့္
အျခား ထုတ္လုပ္မႈေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့စြမ္းအင္ကုိ သင့္တင့္သည့္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕လာမယ့္ဆယ္စု ႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ့စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ေတြ
အတြက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ အမ်ားအျပား လုိအပ္လ်က္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈပုံစံေတြ ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ရွိပါတယ္။
စြမ္းအင္ရရွိဖုိ႔ ဟုိက္ဒ႐ိုကာဗြန္ေလာင္ကြ်မ္းမႈမွာ အသန္႔ရွင္းဆုံးျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊
ေလႏွင့္ ေနစြမ္းအင္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲ အသုံးျပဳမႈေတြ ပုိမုိတြင္က်ယ္လာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ေနနဲ႔ေလကေန
စြမ္းအင္ထုတ္ယူဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဓာတ္ေငြ႕ အသုံးျပဳတဲ့ ေခတ္မီစြမ္းအင္စက္႐ုံေတြက
စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုရာစုႏွစ္အကုန္ပုိင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ လူလတ္တန္းစားေတြ
ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ထဲက အမ်ားစုက လက္ကုိင္ဖုန္းနဲ႔ ေရခဲေသတၱာကုိ အသုံးျပဳၾကပါလိမ့္မယ္။
လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ကား အသုံးျပဳမႈေတြလည္း
ပုိမုိမ်ားျပားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ကမၻာ့စြမ္းအင္က႑အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ဖိအားကုိ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကုိလည္း အမွန္တကယ္
ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ရဲ႕ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ ဘယ္လုိေလမ်ဳိးေတြကုိ ႐ွဴ႐ိႈက္ရမလဲ၊
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ လူမႈဘ၀ေတြ ဘယ္လုိထိခုိက္မႈရွိမလဲ၊ အထူးသျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတမ္းေဒသ
ေနထုိင္သူေတြကုိ ဘယ္လုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိမလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖုိ႔
လုိအပ္လာပါလိမ့္မည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က စီးပြားေရးက႑အားလုံးကုိ အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္တဲ့ ေလာင္စာအရင္းအျမစ္
အနည္းငယ္ေတြအထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ လူေနအိမ္ေတြ
အတြက္ အေႏြးဓာတ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ မီးရရွိေရး၊ အႀကီးစားလုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ႏုိင္ေရးမွာ
အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ကမၻာ့ေဒသ ေနရာအႏွံ႔အျပား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အသုံးျပဳျခင္းက ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အက်ဳိးရွိတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြး သံုးစြဲမႈနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အသုံးျပဳျခင္းက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္
ထုတ္လႊင့္မႈ ထက္၀က္သာရွိၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းႏႈန္းမွာလည္း ဆယ္ပုံတစ္ပုံသာ ရွိပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အသုံးျပဳမႈကုိ သိသိသာသာ ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၃၀ မွာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသုံးစြဲဖုိ႔
စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈ ၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာရွိတဲ့အတြက္
တုိးျမႇင့္သုံးစြဲဖုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းျခင္းနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ
တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စက္မႈအထြန္းကားဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဂူဂ်ာရတ္ ၿမိဳ႕မွာ ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈက စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ
အားလုံးရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိေသးပါဘူး။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ
တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ျပည္တြင္းမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ျပည္ပကေန
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ (LNG) တင္သြင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔
အစုိးရက အဓိကထား လုပ္ေဆာင္္လ်က္ ရွိပါတယ္။

အနာဂတ္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြမ္းအင္ မည္မွ်ကို အဓိကထား၍ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း
အစုိးရ အဆက္ဆက္မွာ မူ၀ါဒခ် ဆုံးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက
ပဲရစ္သေဘာတူညီ မႈဆုိင္ရာ ကတိက၀တ္ထားရွိမႈေတြနဲ႔ ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းက ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈ
နည္းၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးကုိ အားေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့
ပထမဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက စက္႐ံုေတြကေန ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈကုိ
ေလ်ာ့က်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈက အစုိးရေတြရဲ႕ မူ၀ါဒအျပင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္။ အစုိးရေတြ၊ စြမ္းအင္ကုမၸဏီေတြနဲ႔
စြမ္းအင္ေလာင္စာသုံးစြဲသူေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက အနာဂတ္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုိ ပုံေဖာ္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က
ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ပဲရစ္သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အခ်ိန္
ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။


(မာတင္၀က္ဆဲလား (Maarten Wetselaar) သည္ Royal Dutch Shell ကုမၸဏီ၏
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စက္စြမ္းအင္က႑ဆုိင္ရာ
ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။