အျငင္းပြားမႈကို တရား႐ံုးျပင္ပတြင္ ေျဖရွင္းျခင္း (၁) (Extrajudicial Dispute Settlement or Settlement of Dispute outside the Court)

ဥပေဒျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြးဖက္ျဖစ္ တဲ့ တပည့္ေရွ႕ေန ေရာက္လာျပန္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ
ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက တာကို လူငယ္ဥပေဒသမားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူအမ်ား ဥပေဒသုတရရွိေစဖို႔
ျပန္ေရးလိုက္ပါတယ္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္က Arbitration အေၾကာင္း ဆရာေဟာေျပာခဲ့ တာကို ေနာက္မွသိရလို႔
မတက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး ဆရာ။ အဲဒီေဟာေျပာပြဲမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ စာအုပ္ကေလးကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္
တပည့္တစ္ဦးက ၀ယ္လာၿပီး လက္ေဆာင္ ေပးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ရထား ပါတယ္ဆရာ" "ဟုတ္တယ္ကြ၊ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆုံးအပတ္ေလာက္က ျဖစ္မယ္။ ေဟာေျပာဖို႔အခ်ိန္က
တစ္နာရီေလာက္ ပဲဆိုေတာ့ အဲဒီဘာသာရပ္အေၾကာင္း အျပည့္အစံုေျပာဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီစာအုပ္ကေလးကို ေဟာေျပာပြဲ တက္ေရာက္သူေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး မိတၱဴကူး
ယူေရာင္း ခ်ခဲ့တာပါ။ ေရာင္းခ်တယ္ဆိုေပမယ့္ လည္း မိတၱဴကူးခကိုပဲယူတာပါ။ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ခ်င္
ေပမယ့္လည္း အလကားရ တာကို တန္ဖိုးမထားခ်င္ၾကလို႔ မိတၱဴကူးခ ကို ေရာင္းေဈးအျဖစ္
သတ္မွတ္တဲ့ သေဘာေပါ့"

"မိတၱဴကူးယူတယ္ဆိုတာ ဘယ္က ကူးတာပါလဲဆရာ"
"၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ငါေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ 'ကုန္ေရာင္းျခင္းအက္ ဥပေဒ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ကုန္သြယ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမ်ား' ဆို တဲ့စာအုပ္၊ ဒုတိယတြဲက အခန္း (၁၆) ကို
မူလအတိုင္း ကူးယူထားတာပါ။ ဒါေပ မဲ့ အဲဒီအခန္းရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ Arbitration မဟုတ္
ဘူးကြ။ မင္းရထား တယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုး မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း 'အျငင္း
ပြား မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း' (Settlement of Disputes) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပါ။ Arbitration
ဆိုတာကေတာ့ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထဲက ေျဖရွင္း နည္းတစ္မ်ဳိးေပါ့ကြာ"

"ဟုတ္ကဲ့၊ ရွင္းျပပါဦးဆရာ"
"အျငင္းပြားမႈဆိုတာကလည္း အမ်ဳိး မ်ဳိးရွိတယ္ေလ။ အဲဒီအျငင္းပြားမႈမ်ဳိးစံု ကို ေျဖရွင္းတဲ့နည္း
ေတြက (၁)ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း(negotiation)၊ (၂) ညိႇႏိႈင္း ဖ်န္ေျဖျခင္း (conciliation) ၊
(၃) ဒိုင္လူႀကီး ခန္႔ထားၿပီးေျဖရွင္းျခင္း (Settlement by a referee) ၊ (၄) ခံုသမာဓိခန္႔
ထား၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း (arbitration) နဲ႔ (၅) တရား စြဲဆိုျခင္း (litigation) ဆိုၿပီး ငါးနည္းရွိ
တယ္။ ပထမ ေလးနည္းက အျငင္းပြားမႈ အတြက္ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ေျဖရွင္း တာျဖစ္လို႔
"Extrajudicial Dispute Settlement" သို႔မဟုတ္ "Settlement of Dispute outside
the Court" လို႔ ေခၚတယ္။ တရားစြဲဆိုၿပီး အျငင္းပြားမႈ ကို ေျဖရွင္းတာမဟုတ္လို႔ 'အျခားနည္း
ျဖင့္ အျငင္းပြားမႈကိုေျဖရွင္းျခင္း' (Alte- rnative Dispute Resolution) လို႔ လည္း
ေခၚၾကေသးတယ္။ အဲဒီနည္းေတြ ကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခုအစဥ္လိုက္အသံုးျပဳ ဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘယ္အျငင္းပြား မႈမ်ဳိးကိုမဆို အဲဒီနည္းတစ္နည္းနည္း နဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။
အျငင္းပြားမႈဆိုရာမွာလည္း စီးပြားေရး နဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြသာ
မက တရား႐ံုးမွာ တရားစြဲဆိုေျဖရွင္းရမယ့္ အျငင္းပြားမႈ အမ်ဳိးအစားအားလံုးကို ဆိုလိုတယ္။
အဲဒီ နည္းငါးမ်ဳိးမွာ တရားစြဲဆိုတဲ့နည္းလမ္း အေၾကာင္းကေတာ့ လူအမ်ားသိရွိထား ၿပီးျဖစ္လို႔
မေျပာေတာ့ဘူး။ က်န္တဲ့ နည္းေလးနည္း အေၾကာင္းကိုပဲ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရေအာင္"

"ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ၊ အခုဆရာေျပာခဲ့ တဲ့ အျငင္းပြားမႈကိုတရား႐ံုးျပင္ပမွာ ေျဖရွင္းနည္း (၄) မ်ဳိး
အနက္ Arbitration နည္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ က်န္ သုံး နည္းျဖစ္
တဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္း ဖ်န္ေျဖျခင္းနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးခန္႔ထားၿပီး ေျဖရွင္းျခင္းတို႔နဲ႔ ပတ္သက္
လို႔ေတာ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မေတြ႕ဖူးပါဘူး ဆရာ"
"ဟုတ္တယ္။ အဲဒီနည္း (၃) နည္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးထားတာ မ်ဳိးေတာ့ မရွိဘူးကြ။
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈ (negotiation) လုပ္တာကေတာ့ အျငင္းပြားသူႏွစ္ဖက္တို႔က မိမိတို႔ သေဘာ
အေလ်ာက္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းၾက တာပဲ။ အဲဒီလိုႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရရင္ ကိစၥၿပီးသြားတာေပါ့။
ေငြေၾကး ကုန္က်မႈမရွိတဲ့ နည္းေပါ့ကြာ။ ဖ်န္ေျဖမႈ (conciliation) လုပ္ရာမွာေတာ့ အျငင္းပြား
သူႏွစ္ဖက္စလံုးက ေလးစားယံုၾကည္ၿပီး ဘက္မလိုက္တဲ့ ညိႇႏိႈင္းဖ်န္ေျဖသူ (conciliator) တစ္ဦး
ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ေရြး ခ်ယ္ရမယ္။ သူ႔ရဲ႕အဆိုျပဳ ေျဖရွင္း ခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံ
တယ္ ဆိုရင္ ကိစၥၿပီးသြားတာပဲ။ အဲဒီအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးထားတာမ်ဳိး မရွိေပ မယ့္ ကုလ
သမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒေကာ္မရွင္ (The UN Commission on
International trade Law- UNCITRAL) က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ UNCITRAL Conciliation
Rules နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အသင္းႀကီး (The International
Chamber of Commerce-ICC) က ထုတ္ျပန္ထား တဲ့ ICC Rules of Concialitation ဆိုတာ
ေတြေတာ့ရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပ႒ာန္းဥပေဒေတြမဟုတ္ ေပမယ့္ အဲဒီလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အျငင္းပြားမႈကို ဖ်န္ေျဖေပး လုိ႔ ရတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းျဖစ္တဲ့
ဒိုင္လူႀကီးခန္႔ထားၿပီး ေျဖရွင္းနည္းဆို တာကေတာ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈပါ၀င္တဲ့
စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ႀကီးေတြမွာ ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားမႈေပၚ ေပါက္တဲ့အခါ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းျဖစ္တယ္။
ဒီနည္းမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးကို
ဒိုင္လူႀကီး (refree) အျဖစ္ ခန္႔ထားၿပီး သူက အၾကံျပဳတင္ျပတာကို ႏွစ္ဖက္လက္ခံ ႏိုင္ရင္ ကိစၥ
ၿပီးသြားတာပဲ။ အဲဒီနည္း အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးအသင္းႀကီးက
ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ "ICC Pre Arbitral Referee Procedure" ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒါ ကိုအ
သံုးျပဳႏိုင္တယ္"

"အဲဒီလိုမ်ဳိး ညိႇႏိႈင္းခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ ေတြကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ဥပေဒအရ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ပါ သလားဆရာ၊ ဆိုလိုတာက တရား႐ံုး ရဲ႕ ဒီကရီလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔
ရႏိုင္ပါသလား ဆရာ" "တရား႐ံုးရဲ႕ ဒီကရီလုိအေရးယူ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
သီးျခားဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးထားတာမ်ဳိး ေတာ့ မရွိဘူးကြ။ အဲဒီလို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို
႔အတြက္ အဲဒီညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းခ်က္၊ ဒိုင္လူႀကီးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြကို စာနဲ႔ေရးသားမွတ္တမ္းတင္
ၿပီး အျငင္းပြားသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုး ထားရမယ္။ အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္
မွတ္တမ္းက ပဋိညာဥ္ (Contract) ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေနာင္အခါမွာ တစ္ဖက္ဖက္က မလိုက္
နာဘူးဆိုရင္၊ မိမိတာ၀န္ကို မေဆာင္ ရြက္ဘူးဆိုရင္ ပဋိညာဥ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (breach of contract)
ျဖစ္သြားမယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီအတြက္ "The Specific Relief Act" အရ 'ပဋိညာဥ္အတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုမႈ' နဲ႔ တရားစြဲလို႔ ရတာေပါ့"

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး