၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ခန္႔မွန္းခ်က္

 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၁) - အႏိုင္ရမည့္ပါတီ ခန္႔မွန္းခ်က္

 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂) - သမၼတသစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္

 

 

 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။