ပါတီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားတည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၈-၆-၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - အမွတ္ (၅) ရာဇသဂၤဟလမ္းႏွင့္ 'စီ'လမ္းေထာင့္၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
ဥကၠ႒ - ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေဌးဦး
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၈၈၂ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၁ ဦး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁၁၃၄ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - ျပည္သူ႔သေဘာထား ဒို႔အေလးထား၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဒို႔ဦးစားေပး၊ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ ဒို႔ေဆာင္ရြက္


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂၇-၉-၁၉၈၈
႐ုံးခ်ဳပ္ - အမွတ္(၉၇/ခ)၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဥကၠ႒ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၃၉၂ ဦး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၄၃ ဦး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁၁၅၁ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂၄-၉-၁၉၈၈
႐ုံးခ်ဳပ္ - အမွတ္(၂၄)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကား ၁ ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဥကၠ႒ - ဦးသန္းတင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၁၀ ဦး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၆၄ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၇၅၆ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - လူအမ်ား ေကာင္းစားေရး၀ါဒ


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၉-၇-၂၀၁၅
႐ုံးခ်ဳပ္ - အမွတ္ (၂၀၄)၊ တိုက္အမွတ္(စီ)၊ ျမင္ေတာ္သာအိမ္ရာ စီမံကိန္း၊ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဥကၠ႒ - ေဒါက္တာေနဇင္လတ္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၃၆၅ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရး


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂၀-၅-၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - အမွတ္(၄၆၅)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဖို႔ေျမရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဥကၠ႒ - ဦးသုေ၀
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၃ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၅၂ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိႏိုင္ရန္


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၉-၇-၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - အမွတ္(၄၇) ပထမထပ္၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဥကၠ႒ - ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၁၆ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၂၇၅ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - လူထုအေျချပဳ လြတ္လပ္ခြင့္မူ၀ါဒ


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၆.၃.၂၀၁၄
႐ုံးခ်ဳပ္ - စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ေဒါက္တာေအးေမာင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၇၈ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ပါတီတစ္ပါတီျဖစ္သည့္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ရခိုင္ပါတီႏွစ္ပါတီအား ပူးေပါင္းကာ
                      တစ္ခုတည္းေသာပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တည္ေထာင္ရန္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား
                      တိုးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၅.၇.၂၀၁၅
႐ုံးခ်ဳပ္ - စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးေမာင္ေမာင္ေစာ၊ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁၆ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - ရခုိင္တိုင္းရင္းသားပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ကာ
                      ရခုိင္လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးကုိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဇြန္လက
                      စစ္ေတြၿမိဳ႕ ပါတီ႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္
                      ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီတို႔က ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့မႈအေပၚ
                      သေဘာမတူသူမ်ားက ပါတီသစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၂.၃.၂၀၁၃
႐ုံးခ်ဳပ္ - ဘိုကေလးေဈးလမ္း၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္မင္း
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁ ဦး
ပါတီေနာက္ခံသမိုင္း - ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုအေျခခံ၍
                               ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီကို တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး
                               ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
                               စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ ဦးအနက္ ၁၇ ဦးကို ျပည္ေထာင္စု
                               ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂၀.၅.၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - ေရႊျပည္စိုးလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဥကၠ႒ - ဦးေအးႀကိဳင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁၉ ဦး
ပါတီေပၚလစီ - ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တန္းတူညီမွ်ရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြက္ေရးႏွင့္
                      လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဈးကြက္
                      စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေရးကို ခံယူက်င့္သုံးေရး၊ သိပၸံနည္းက် မဇိၩမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးေရးတို႔ ျဖစ္သည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၉၈၈ (၁၂.၆.၂၀၁၂ တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္)
႐ုံးခ်ဳပ္ - မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဥကၠ႒ - ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၂၃ ဦး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မယွဥ္ၿပိဳင္
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မယွဥ္ၿပိဳင္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁၅၆ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရခဲ့သည့္
                              ပါတီျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးအပါအ၀င္ ပါတီ၀င္အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်
                              ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၉၀ က်ခံေနရဆဲျဖစ္ကာ ၎၏
                              ပါတီမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္လည္း ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရသည္။
                              ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီး ပါတီကို
                              ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂၆.၅.၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၅၇ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၁ ဦး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၂၁၁ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ေနရာအႏိုင္ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား
                               ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည့္ အတုိက္အခံပါတီ
                               တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေအာင္ႏိုင္မႈရရန္
                               ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပါတီအတြက္ အေရးပါေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
                               အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္
                               ၿပိဳင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၇.၅.၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးထြန္းႏိုင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မရွိ
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မယွဥ္ၿပိဳင္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၆ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - လား႐ႈိးအေျခစိုက္ပါတီတစ္ခုျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုိးကန္႔မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည့္
                              ေလာက္ကုိင္ႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းတို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဘဲ
                              ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ ကုိးကန္႔ေဒသ၌ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပႏိုင္ခဲ့လွ်င္ပင္ အႏိုင္ရရွိရန္
                              မလြယ္ကူေသးေပ။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂.၆.၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - လား႐ႈိး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
ဥကၠ႒ - ဦးခြန္ထြန္းလူ
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၆ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မယွဥ္ၿပိဳင္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၁၁ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - '၀'လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၌ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ရန္
                               ေသခ်ာလုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ္လည္း '၀'လူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား  ရွမ္းျပည္နယ္တြင္
                               ရွိေနသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ '၀' အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီကို အႏိုင္ရခဲ့သည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂၄.၅.၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - နမ့္စန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးအိုက္မုန္း
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၆ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မယွဥ္ၿပိဳင္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၂၈ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျခာက္ေနရာအႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ အျခားတိုင္းရင္းသား
                               ပါတီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလက
                               ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္
                               ထိပ္တိုက္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္က ပါတီ၏ အင္အား
                               အစစ္အမွန္ကုိ မွန္းဆႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၃.၅.၂၀၁၀
႐ုံးခ်ဳပ္ - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးစံလြင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - ၆ ဦး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မယွဥ္ၿပိဳင္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၂၃ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီႏွင့္ အလြတ္သေဘာ
                              မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ထိပ္တိုက္ အတူယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျခားတိုင္းရင္းသား
                              ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံမဲေပးလိုျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎တို႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား
                              အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ပအို၀္း နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တို႔သာ
                              အႏိုင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၄-၈-၂၀၁၅
႐ုံးခ်ဳပ္ - ပဲခူးၿမိဳ႕
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား - ဦးမင္းသူ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၅ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လခန္႔ကမွ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိကာ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီ ၉၂ ခု
                               ရွိသည့္အနက္ ၎သည္ ၉၀ ေျမာက္ပါတီ ျဖစ္သည္။ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ နန္းေတာ္ရာ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ရွိကာ
                               အျခားေတာင္သူလယ္သမားပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ မဟာမိတ္ေတာင္သူ လယ္သမားပါတီႏွင့္
                               တစ္ရပ္ကြက္တည္းတြင္ တည္ရွိေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၎ႏွစ္ပါတီစလံုးသည္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုက
                               စိုးမိုးထားသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္မွာလည္း တူညီေနသည္။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၂-၇-၂၀၁၅
႐ုံးခ်ဳပ္ - ပဲခူးၿမိဳ႕
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား - ဦးဆန္းလင္း၊ ဦးတင္ေအး
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၆ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ကာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
                              ရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
                              ဘ၀တိုးတက္ေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ၎၏ အဓိကေပၚလစီ ျဖစ္သည္။ Myanmar Now
                              သတင္းဌာန၏ အဆုိအရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံက ေကာက္ခံရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ပါတီ ရပ္တည္သြားမည္ဟု
                              ဆိုသည္။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၉-၁၂-၂၀၁၄
႐ုံးခ်ဳပ္ - ပုသိမ္ၿမိဳ႕
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား - ဦးေအာင္မ်ဳိးခိုင္၊ ဦးကုိကုိလြင္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၃၀ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳ သည့္ ပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ထားကာ
                             လယ္ယာေျမလက္လြတ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ လယ္ယာေျမကို
                             အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ကို ပါတီေပၚလစီအျဖစ္
                             ေဖာ္ျပထားသည္။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပိုမိုထြက္ရွိေစရန္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္
                             နည္းပညာ ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မ်ဳိးခိုင္က ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနကို 
                             ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၆-၁၁-၂၀၁၂
႐ုံးခ်ဳပ္ - တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား - ဦးေက်ာ္စြာစိုး
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၂၆၈ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္
                              အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔သည္
                              အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္
                              ဘဏ္ထူေထာင္ေပးမည္ဆိုသကဲ့သုိ႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထား
                              သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သုိ႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မဲမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ မဘသ၏ ေထာက္ခံမႈ
                              ရရွိေစရန္ မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
                              အမ်ားအျပားကို ေထာက္ပံ့ ေပးရန္ ရန္ပံုေငြမ်ား မည္သုိ႔ ရရွိခဲ့သည္ကုိမူ မသိရွိရေပ။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၀-၁၂-၂၀၁၃
႐ုံးခ်ဳပ္ - ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးမနမ္တူးဂ်ာ၊ ဦးေဇာ္မိုးေနာ္
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၅၅ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - တတိယအႀကိမ္ေျမာက္မွာ ဦးမနမ္တူးဂ်ာအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ယူေဆာင္လာႏိုင္မလား။
                              ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕
                              ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဦးမနမ္တူးဂ်ာရဲ႕ ပါတီ တည္ေထာင္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။
                              ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေပမယ့္ ေကအိုင္အိုနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကား
                              ျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မဲေပးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့
                              ဦးမနမ္တူးဂ်ာ ရဲ႕ပါတီဟာ ကခ်င္ပါတီေတြထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္အေရြးခံမွာ
                              ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့လည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ပါတီအေနနဲ႔ အႏိုင္ရရွိဖို႔အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ
                              ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၇-၁၂-၂၀၁၃
႐ုံးခ်ဳပ္ - ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးအားခီဒါ၀ူ
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၂၈ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လီဆူးတုိင္းရင္းသား ဦးေရေပါင္း ေျခာက္သိန္းေလာက္
                              ရွိေပမယ့္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လီဆူးတိုင္းရင္းသား
                              ေတြဟာ တစ္ႏိုင္လံုးမွာ ျပန္႔က်ဲေနၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လီဆူးအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီဟာ
                              ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နဲ႔ မႏၲေလးတို႔အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အႏွံ႕မွာ ပါ၀င္ၿပီး
                              အေရြးခ်ယ္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


 

တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၃-၁-၂၀၁၄
႐ုံးခ်ဳပ္ - စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ဥကၠ႒ - ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း၊ ဦးေဇာ္ဘန္း
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၃၂ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္ပါတီေတြထဲက တစ္ပါတီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါတီကို
                              ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး Gumgrawng Zau Ing ရဲ႕ သားျဖစ္တဲ့ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက
                              ဦးေဆာင္ပါတယ္။ Gumgrawng Zau Ing ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ကခ်င္ျပည္နယ္
                              အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းဟာ
                              ဖခင္ျဖစ္သူ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သလိုမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္သံုးေနရာထက္ပိုၿပီး အႏုိင္ရရွိဖို႔
                              ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္လည္း တျခားကခ်င္ပါတီေတြလိုပဲ ေအာင္ႏိုင္မႈအတြက္
                              ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။


တည္ေထာင္သည့္ေန႔ - ၁၁-၁၂-၂၀၁၃
႐ုံးခ်ဳပ္ - ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဥကၠ႒ - ဦးစီစီေနာ္ဂ်ာ၊ ဦးေအာင္လ
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရသူ - မွတ္ပံုမတင္ရေသး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ၃၇ ဦး
ပါတီျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္အေရြးခံမယ့္
                              ကခ်င္ပါတီေတြထဲမွာ တတိယအႀကီးဆံုးပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ
                              ဖြဲ႕စည္းအၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားပါတီႏွစ္ခုနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၿပီး
                              ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာ မဲဆႏၵနယ္ ၆၈ နယ္သာ ရွိတာမို႔
                              ပါတီ သံုးခုၾကားမွာ ညိႇႏိႈင္းမႈအဆင္မေျပခဲ့ဘဲ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေရးဟာလည္း အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။