ရပ္တည္ခ်က္မတူရင္ အျမင္ခ်င္းလည္း မတူႏုိင္

ကၽြန္မ မူလတန္းေက်ာင္းတက္တုန္းက ကၽြန္မရဲ႕
အတန္းေဖာ္ေကာင္ေလးနဲ႕ အႀကီးအက်ယ္
စကားမ်ားခဲ့ၾကတယ္။


» အျပည့္အစံုသို႔

ေၾကာက္ရြ႕ံမႈကုိ ရုိေသေလးစားမႈအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားမေတြးပါႏွင့္

ေရွးအခါကဗီေဂ်းနာဂါ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံေလးတြင္
အလြန္ရက္စက္ေသာ “ဗီးရပ္ဆိုင္း”ဟူူအမည္ရွိ
ဘုရင္တစ္ပါးအုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗီးရပ္ဆိုင္း၏
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎အား
တုိင္းသူျပည္သားမ်ားက လြန္စြာေၾကာက္ရြ႕ံၾကကုန္သည္ ။

» အျပည့္အစံုသို႔

မ်က္မျမင္မေလးရဲ႕ အခ်စ္ပံုျပင္

မ်က္မျမင္မေလးတစ္ဦးသည္ အျမင္အာရံု
ကြယ္ေပ်ာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ သူမကိုယ္သူမ
မုန္းတီးလ်က္ ရွိေလသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းဆုိတာ

တစ္ခါက သူငယ္ခ်င္းႏွွစ္ေယာက္ဟာ သဲကႏၱာရထဲမွာ
လမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။» အျပည့္အစံုသို႔