ေၾကာက္ရြ႕ံမႈကုိ ရုိေသေလးစားမႈအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားမေတြးပါႏွင့္

ေရွးအခါကဗီေဂ်းနာဂါ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံေလးတြင္ အလြန္ရက္စက္ေသာ “ဗီးရပ္ဆိုင္း”ဟူူအမည္ရွိ
ဘုရင္တစ္ပါးအုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗီးရပ္ဆိုင္း၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎အား
တုိင္းသူျပည္သားမ်ားက လြန္စြာေၾကာက္ရြ႕ံၾကကုန္သည္ ။

ဘုရင္ၾကီးဗီးရပ္ဆုိင္းတြင္ ဂ်က္ဟုေခၚေသာေခြးတစ္ေကာင္ရိွၿပီး၊ ထုိေခြးေလးကုိမူ ဘုရင္ၾကီးက
တစ္ေလာကလုံးထက္ ပုိ၍ခ်စ္ျမတ္ နုိးေတာ္ မူေလသည္။

ၾကမၼာငင္ေသာ နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေခြးကေလးဂ်က္ေသဆံုးသြားခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ဗီးရပ္ဆိုင္းသည္ေခြးကေလး၏ ေနာက္ဆံုးစ်ာပနခရီးအား ရိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာအတုိင္း
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၊ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေပါင္းတို႕သည္ ေခြးကေလးစ်ာပနမီးသၿဂိဳလ္ ရာေနရာသို႕
လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ဘုရင္ႀကီး ဗီးရပ္ဆုိင္းမွာမ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ တုိင္းသူျပည္သား
မ်ားသည္ ၎အေပၚ လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္၊ ကမၻာေပၚတြင္၎သာလွ်င္ အထင္ရွားဆံုး ဘုရင္
တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္သြားခဲ့ေလသည္ ။ ေခြးကေလး ေသဆုံးၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္
ဘုရင္ၾကီး ဗီးရပ္ဆိုင္းလည္း နတ္ရြာစံသြား ခဲ့ေလသည္ ။

သို႕ေသာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ စ်ာပနအခမ္္းအနားသို႕ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ ။
ရိုေသေလးစားျခင္းဟူသည္ ရုိေသထုိက္ေအာင္ေနမွ ရသည့္ အရာ မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ဤပုံျပင္ေလးက
သတင္းစကား ပါးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မိမိကုိ ရိုေသေလးစားလာေစရန္ အျခားသူမ်ားကုိ အတင္းၾကပ္ ဖိအားေပး၍မရေပ။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္
ေလးစားမႈ တုိ႔ ၾကား၌ မ်ဥ္းငယ္ေလးတစ္ခုသာျခားေသာေၾကာင့္ မိမိအား တစ္ပါးသူတုိ႔က
ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္ကုိ မိမိအားေလးစားၾကသည္ဟု ထင္မွတ္မွားမိၾကေပသည္။ ေလးစား
ခံထုိက္သူျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႕၏ စရိုက္သြင္ျပင္ကုိေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရိွရန္ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း
လူသားအားလံုးသိနားလည္သင့္ေပသည္ ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။