"သြားႏွင့္ ခံတြင္း ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ေလးေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ဥပေဒေလးေတြထြက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားႏွင့္ ခံတြင္းျပႆနာမွာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္
အတြက္ မည္သို႔ ေနထုိင္ စားေသာက္သင့္ေၾကာင္း၊
မည္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို ေရွာင္သင့္ေၾကာင္း၊
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဗဟုသုတ အားနည္းမႈမ်ားအျပင္
လူနာအေရအတြက္ႏွင့္ ဆရာ၀န္အေရအတြက္
မမွ်တမႈအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာ ...

» အျပည့္အစံုသို႔