ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံအတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသည္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံအတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသည္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္း
ေက်ာင္းျခင္း အားနည္းေနႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ပါ တာဝန္ယူထားသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ရွမ္း
တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊမ္းမိုးေနျခင္းမ်ဳိး
မရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္က ဇြန္ ၁ဝ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ့ဲသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တာဝန္ခ်င္းမတူေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
ကင္းကင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔လာေရာက္ရန္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္လည္း
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လာေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း
ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ ထိန္းေက်ာင္းမႈတြင္ အားနည္းႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခ်က္
မ်ားသည္လည္း မွန္ကန္သက့ဲသို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
ေျပာဆိုသည္။ ''လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္) က ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
ဖိအားေပးလိုတ့ဲသေဘာရွိတယ္'' ဟု ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေမးခြန္းေမျမန္းေနစဥ္၊ သို႔မဟုတ္ အဆိုတစ္ခုကို
ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ ထိုက့ဲသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
ဖိအားေပးသက့ဲသို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကမူ ထိုက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရသာ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေၾကာင္းအရာ ေခ်ာ္ထြက္
သြားျခင္းမ်ဳိးမရွိေစရန္ အသိေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သတိေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဦးဝင္းျမင့္၏သတိေပး (အသိေပးသည္ဟုဆိုထား)ျခင္း ခံခ့ဲရသည့္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ အျခားပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ
ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေက်းရြာကိုယ္ထူကိုယ္ထမီးလင္းေရး
စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်စရိတ္၏ထက္ဝက္ကို က်ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက
ေျပာၾကားခ့ဲမႈမ်ားအေပၚ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက လက္ရွိ
အစိုးရတာဝန္ရွိသူကိုေမးျမန္းခ့ဲရာတြင္ မိမိေမးခြန္းသည္အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရ
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၊မရွိ ဆင္ျခင္ေစလိုေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးခ့ဲသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးအရ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳေမးရျခင္းျဖစ္သည့္
အတြက္ ထိုက့ဲသို႔ဟန္႔တားမႈၾကဳံရသည့္အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ဦးျမင့္ဦးက
သတင္းေထာက္ အခ်ဳိ႕ကို ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏အခြင့္အေရးအတိုင္းပင္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လက္ရွိ
အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ယခင္အစိုးရ၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြမ်ားကိုဆက္ခံရေသာေၾကာင့္ မည္သည့္
အေၾကာင္းအရာမဆို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေရးႀကီးအဆိုမ်ားတင္သြင္းခ့ဲရာတြင္လည္း ေမးခြန္းအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ လုံးဝတင္သြင္းခြင့္ မျပဳခ့ဲျခင္း၊ အေရးႀကီးအဆိုကို သာမန္အဆိုအျဖစ္
ေျပာင္းလဲ ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္းမ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္။ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမိုးက ၄င္း၏အဆိုကို ေမးခြန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးခြင့္ျပဳခ့ဲေသာေၾကာင့္
''ေမြးလူနာကို မင္းမေမြးနဲ႔ဦးလို႔ ေျပာလိုက္သလို ခံစားရတယ္''ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသူ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္
အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီ
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုသည္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခြင့္မရခ့ဲေပ။
အဆိုတင္သြင္းခြင့္ မရခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေဒၚခင္ေစာေဝက မီဒီယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲရာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား အထင္အျမင္
လြဲမွားေစေသာျပဳမူ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လည္း သတိေပး(အသိေပး)ခံခ့ဲရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္၊ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း
ဦးဝင္းျမင့္ကမူ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္၏ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ့ဲသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္မူ ထိုက့ဲသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ေပၚေပါက္ခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က
ေျပာၾကားသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုက့ဲသို႔အဆိုကို ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေမးခြန္းအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ဳိး လူသိထင္ရွား မရွိခ့ဲေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
ေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ဳိ႕မွာမူ လူသိမ်ားခ့ဲသည္။ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္႐ုံႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ ထင္ရွားခ့ဲသည္။
ယင္းကိုယ္စားလွယ္က လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ရပ္တည္ကာ ေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုေခါင္းေဆာင္မည့္သူသည္ ၁၈ ႏွစ္သားအေတြ႕အၾကဳံႏွင့္မည္သို႔မွ်
မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခ့ဲၾကသည္။

''ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္တ့ဲသူလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လုပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္
ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ရတယ္
ဆိုတာ ထိုက္သင့္တ့ဲအေတြ႕အၾကဳံရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အေတြ႕အၾကဳံကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမႈရပ္ဝန္းမွာက ၁၈ ႏွစ္ဆိုတာ ပညာသင္ေနတုန္း၊ မိဘအေပၚမွီခိုေနဆဲ
ကေလးပဲ ရွိေသးတယ္လို႔ ျမင္ေနတုန္းပဲဆိုေတာ့ ရယ္စရာျဖစ္ေနတာေပါ့'' ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲဖူးသူဦးခိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသြားသည္။

ဥပေဒမ်ားပယ္ဖ်က္သည့္အထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ေဘး
အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးသည့္ ဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း
ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ ယင္းဥပေဒမ်ဳိးသည္
မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကုိ လႊတ္ေတာ္စတင္သည့္ရက္မွ တစ္ႏွစ္အထိ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ခ့ဲျခင္းသာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ အသစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အျပင္
အေတြ႕အၾကံဳပိုင္းတြင္လည္း ႏုနယ္ေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

''အရင္လႊတ္ေတာ္မွာက လူႀကီးပိုင္းေတြမ်ားတယ္၊ သူတို႔ကႏိုင္ငံေရးသမားေတြလည္း
မဟုတ္ၾကဘူး။ အခုလႊတ္ေတာ္ၾကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြခ်ည္းပဲလို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္တယ္၊
လူငယ္လူရြယ္ေတြပိုမ်ားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ထက္ ပိုၿပီးလႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လိမ့္မယ္''ဟု
ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္၊ ပထမပုံမွန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၃ ခု၊
ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁ဝ၃ ခု၊အဆုိ ၁၂ ခုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခုရွိခဲ့သည့္အနက္
ဥပေဒၾကမ္း ကိုးခုႏွင့္ နည္းဥပေဒႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္
ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၃ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ေျခာက္ခု၊ အဆုိတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။