ေငြေရး ေၾကးေရး - ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးက႑

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ၀င္လာေတာ့မယ္။
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကလည္း ျပင္ဆင္ေနၾကပါၿပီ။
ဗဟုိဘဏ္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေနပါၿပီ။
ဥပေဒေတြကိုလည္း ျပန္လည္ေရးဆဲြေနပါၿပီ။
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါၿပီ။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလားအလာ၊ စြန္႔စားမႈ။
ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီ။
အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါၿပီ။

- စာတည္းေတြရဲ႕စကား
- ေနာက္ငါးႏွစ္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ္
- ယခုႏွစ္အထူးခြ်န္ဆံုးဘဏ္လုပ္ငန္းရွင
- ဘဏ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးက႑မွ ဩဇာႀကီးမားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား
- အေပၚယံ အေျပာင္းအလဲေတြ
ဘဏ္လုပ္ငန္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း
- ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၀င္ခြင့္
- မစၥတာ ဆာ့ခ်္ပန္းနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
- ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ လားရာ
- ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ - ေဒါက္တာစိန္ေမာင္ရဲ႕အျမင္
- ဘဏ္စစ္တမ္း - ၂၀၁၄
မႏၲေလး
- မႏၲေလးကို အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း
အခြန္
- ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
- အနာဂတ္လားရာ
- ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလထီ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ၿပီ
- ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အခြန္ေတာင္းခံပံု
- ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အစီအစဥ္
- အေသးစားလုပ္ငန္း
- ျမန္မာ့ေငြစကၠဴရာဇ၀င္
- ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
- ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ
- ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က ဂ်ာနယ္လစ္ဘ၀
- ေငြေၾကးေဈးကြက္

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။