ေငြေၾကးႏွင့္ အာမခံ

- တိုင္းျပည္၀င္ေငြအတြက္ ေဆာင္မွာလား ေရွာင္မွာလား အခြန္ထမ္းမ်ား
- စြယ္ေတာ္ရြက္ဘ၀ ေရာက္လာတဲ့ က်ပ္ငါးဆယ္
- ေဒၚလာေဈးကြက္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ
- ျပည္သူေတြ အားထားေနရဆဲ အမိန္႔ရ အေပါင္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား
- အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရွိရန္ ခက္ခဲ
- စိတ္၀င္စားသူ မ်ားျပားလာတဲ့ အာမခံလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
- ျပည္သူအမ်ားစု ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈ အားနည္းေနဆဲ စေတာ့ေစ်းကြက္
- အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးမယ့္ဘဏ္
- ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္
- ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။