အင္န္ဂ်ီအို ျမန္မာ (NGOs & Aid)

အင္န္ဂ်ီအို (Non Governmental Organisation) ဆိုတာ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအို ၆၅ ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအို ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔က ကူညီေပး လ်က္ရွိပါတယ္။

- အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့သူ
- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပထမဆံုး တိရစၦာန္ေဂဟာ
- အင္န္ဂ်ီအို တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ အခန္းက႑
- ဒလၿမိဳ႕က သူတို႔ ဘ၀ေတြ
- ရန္ကုန္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း
- နာေရး ကူညီမႈ အသင္းေတြ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းေန

Download

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။