Monday, 20 October 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

အလိုလိုက္တတ္ၿပီး အႀကိဳက္ေရြးေစ၊ အသားေပးတတ္ျခင္းမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ားကို ပါးနပ္စြာ အေျဖရွာရန္ နည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ေရာင္းေဈးကြက္မွာ လူမႈေရးနားလည္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနတတ္ပါသည္။ ပစၥဳပၸန္အေနအထားႏွင့္ အလားအလာကို တြက္ခ်က္တတ္ရပါမည္။ ခံစားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါ။

* စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ပါေစ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ေလာဘကို အေတာသတ္၍ ေဒါသကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ရပါမည္။ အက်ဳိးကို မူတည္ၿပီး အေၾကာင္းျပဳတတ္မွသာလွ်င္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း တက္ပါလိမ့္မည္။ လူမႈစီးပြား႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေသြေအးေအးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္။ တင္းမာမႈကို ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းတတ္ရပါမည္။ ေမတၱာ၏ အႏွစ္သာရမွာ ခြင့္လႊတ္္ျခင္းျဖစ္သည္။

* ပညာသိျမဲ ေလာဘနည္းပါ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးလြန္းၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးနားလည္မႈ လြဲတတ္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတရားမႈျပဳမိတတ္သည္။ လူမႈစီးပြားခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ သံသယပြားစရာ ရွိလာတတ္သည္။ ခံစားမႈေပါက္ကြဲတတ္ၿပီး ေဒါသဖက္မိတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး (သို႔) အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တင္းမာမႈ ရွိလာတတ္သည္။

* ငါဆိုသည့္မာန မရွိမိပါေစႏွင့္။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

အဂတိကင္း၍ ႏွလံုးအလွကို ျပသႏိုင္ရပါမည္။ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားတတ္ရပါမည္။ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာ အက်ဳိးမ်ားေစရပါလိမ့္မည္။ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈျဖင့္ ႏွလံုးသားအေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

* ေစတနာသတိျဖင့္ အေျဖရွာညႇိ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

တလြဲမာနသည္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဘ၀အလွကို မ်က္ကြယ္ျပဳတတ္ပါသည္။ ငါႏွင့္ငါသာ ႏႈိင္းယွဥ္ရာဆိုသည္မွာ မိမိအားနည္းခ်က္အတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ လက္ရွိဘ၀ကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ဟန္ခ်က္ျပဳမွသာ အေျဖေကာင္းထြက္ ႏိုင္ပါမည္။ အခ်စ္မွာ မ်က္ႏွာမ်ားတတ္မႈသည္ ကြဲအက္ႏိုင္မႈျဖစ္သည္။

* မေယာင္ရာဆီလူး မျဖစ္ေစႏွင့္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ေစတနာကို အေျဖရွာတတ္မွ လူမႈဆက္ဆံေရး၏ အႏွစ္သာရ ကို သိႏိုင္မည္။ တစ္ဖက္သတ္ သံုးသပ္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေျဖမွန္ႏွင့္ ေ၀းေနတတ္သည္။ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္မွသာ စာရိတၱၾကံ့ခိုင္ လိမ့္မည္။ စိတ္ေထြျပားျခင္းမွာ အခ်စ္ေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပါသည္။

* ရင့္က်က္မႈ ရွိပါေစ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

တာ၀န္ယူလိုစိတ္မွာ ထုိက္တန္မႈႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာလႊဲစိတ္ခ်ႏိုင္မႈအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာ မေနာကံ၏ လားရာကို ပညာျဖင့္ ပဲ့ကိုင္ႏိုင္မွသာ ေကာင္းက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးႏိုင္ပါမည္။ ေလာကကို အလွဆင္လိုစိတ္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး မဖက္တတ္ေသာ အက်ဳိးျပဳစိတ္ျဖစ္ပါသည္။

* လူႏွင့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို ဗဟိုျပဳ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

အေတြးလြန္ေသာ္ မေကာင္းပါ။ မေလွ်ာ့မတင္းျဖင့္ ကံသံုးပါးညီ ၫြတ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳတတ္မွသာ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ပါ သည္။ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို နားလည္ေပးတတ္ျခင္းမွာ မိမိ၏အားသာခ်က္ မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္တတ္ရပါမည္။

* ႏိုးထတက္ႂကြ ႏွလံုးလွေစ။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

သစၥာဇာတိ မွန္စြာရွိေသာ္ ထင္ေပၚေကာင္းသတင္း မလြဲပြင့္လင္းေပမည္။ ထႂကြႏိုးၾကား သနား သည္းခံ ေ၀ဖန္ ေထာက္႐ႈ တတ္ရပါမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ လူမႈဘ၀ ရပ္တည္ရွင္သန္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။ ရာထူးတက္ၿပီး အာဏာစက္ တက္ကိန္းရွိမည္။ ခံစားမႈကို အမွန္သိမႈျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရပါမည္။

* ေကာင္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳတတ္ရပါမည္။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

သတၱိႏွင့္ဗ်တၱိ ရွိမွ ေလာကဓံကို စိန္ေခၚႏိုင္ပါမည္။ ႏွလံုးရည္ စြမ္းအားမွာ မေနာကံ၏ ေကာင္းမႈကို တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးျပဳပါသည္။ ေလာကကို စိတ္စြမ္းရည္ျဖင့္သာ ဖန္ဆင္းႏိုင္ပါသည္။ လက္႐ုံးအားထက္ ႏွလံုးသားခြန္အား ႀကီးမား ျဗဟၼစိုရ္တရား ပြားမ်ားႏိုင္ရပါမည္။ ေမတၱာသည္သာ အားကိုးရာမွတ္ လႊမ္းမိုးအပ္၏။

* ႏွလံုးရည္ကို အေၾကာင္းျပဳ။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အေတြးအေခၚ ညီၫြတ္မႈရွိ ရပါမည္။ သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္း နားခိုႏိုင္ရမည္ ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ျပသႏိုင္သူျဖစ္လိမ့္မည္။ ျပတ္သားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အခ်ိန္ကာလ ေရြးခ်ယ္၍ ေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္တတ္ရပါမည္။ ႏွလံုးသား သက္ေသျပဳႏိုင္လိမ့္မည္။

* အမ်ားေကာင္းက်ဳိး သဒၶါတိုးေစ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အစ အလယ္ အဆံုး အဂၤါသံုးရပ္ ဆက္စပ္တတ္မွသာ ရလဒ္ေကာင္း ႏိုင္ပါသည္။ ႀကိဳးစားမႈသည္သာ မတြန္႔မဆုတ္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ပိုင္ႏိုင္ျမဲဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ စိတ္ထားေကာင္းမႈသည္သာ ကံေပၚဉာဏ္ဆင့္ ဘုန္းကံပြင့္ရာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္နာတရား ကို ထင္ရွားေစျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းလိမ့္မည္။

* ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈ ရွိပါေစ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။