Friday, 31 October 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ကံေကာင္းခ်င္လွ်င္ စိတ္ထား ေျပာင္းရပါမည္။ အတြင္းမေနာ သေဘာျဖဴမွ ကံေကာင္းပါမည္။ အကုသိုလ္စိတ္ကို ဖံုးကြယ္႐ုံျဖင့္ ကံမေကာင္းႏိုင္ပါ။ သာမန္ေလာဘစိတ္မွာ လူတို႔၏ ပင္ကိုသဘာ၀ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ကဲေသာ၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ ေလာဘစိတ္မ်ားကို ပယ္ရွားႏိုင္ရပါမည္။

* ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ နားလည္ပါ။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ေမတၱာဓာတ္မွာ ကိန္းတည္ေန႐ုံျဖင့္ မျပည့္စံုႏိုင္ပါ။ ရွင္သန္ ျပန္႔ပြားေနေစရပါမည္။ ေန႔စဥ္ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာျဖင့္ ျဖန္႔ၾကက္ ႏိုင္ရပါမည္။ အတြင္းမေနာသည္ ျပင္ပဓာတ္ သေဘာႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။ ဓာတ္ သေဘာေကာင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထင္ဟပ္ေစရပါမည္။ ေမတၱာျဖင့္ ဘ၀တန္ဖိုးကို ေဖာ္ႏိုင္မည္။

* ေမတၱာပြားမ်ားပါ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

လူမႈဘ၀သည္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အစျပဳရၿပီး ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ရပါသည္။ ရွင္သန္မႈ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းကို ေရြးတတ္ရပါမည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ မၾကာခဏ ေျပာင္းရျခင္းမွာ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္တတ္ပါသည္။ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ အေနအထားကို အေၾကာင္းျပဳ ေရြးခ်ယ္တတ္ပါေစ။

* ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ျပတ္သားပါ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေပးမသန္။ ေကာင္းမႈ ကံကို အကုသိုလ္ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္မည္။ မိမိ၏ တရားမပ်က္ ေကာင္းမႈဖက္ ရွင္သန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳရပါမည္။ လူမႈဘ၀၏ ရွင္သန္မႈကာလမွ ေလာကဓံ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါ။ စိတ္ေကာင္းထားရပါမည္။

* အကုသိုလ္ဂယက္မွ ႐ုန္းထြက္။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

ဉာဏ္ပြင့္လွ်င္ ကံျမင့္ပါသည္။ ကံဇာတာ ပြင့္လင္းလွ်င္လည္း ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္ စီးပြားတက္ျမဲျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ အၾကံ၊ ေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ အနိ႒ာ႐ုံကို ျဖတ္ႏိုင္ရပါမည္။ စကားေျခာက္ခြန္းတြင္ ေလးခြန္းကို ပယ္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစႏိုင္ေသာ၊ အက်ဳိးရွိေသာစကားကို သံုးတတ္ရပါမည္။

* ႏႈတ္လံု စကားခ်ဳိ ဟန္မပိုႏွင့္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

လူမႈဆက္ဆံေရး တျဖည္းျဖည္း ပြင့္လင္းအက်ဳိးရွိလာလိမ့္မည္။လူေပါင္းမွားၿပီး စည္းကမ္းပ်က္မႈမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္။ ဆရာသမားေကာင္းထံမွ မွန္ကန္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈကို အသံုးခ်တတ္ၿပီး လူမႈစီးပြား အဆက္အသြယ္ေကာင္း ျပန္ခ်ိတ္ဆက္မိမည္။ ခ်စ္ခြင့္ခ်စ္ကံ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ရွိပါသည္။

* စည္းကမ္းရွိပါ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

ကံ၀ဋ္ေႂကြးမွ လြတ္ၿပီး ရွင္သန္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ ခိုင္မာ ျပတ္သားမႈျဖင့္ အေျပာင္းအလဲေကာင္းကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ကာယ ဉာဏ မွန္ကန္မွ်တေသာ စြမ္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႕ဘ၀ကို အေကာင္းျမင္ သံုးသပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳၿပီး စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ျပဳႏိုင္မည္။

* ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းကို ဆည္းကပ္။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ဓမၼစက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ မိမိကိုမိမိ အားကိုး၍ ကံ၏ အက်ဳိးကို ယံုၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ၿပီး လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေသအခ်ာရမည္။ စကားေျပာ လိမၼာပါးနပ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူမႈစီးပြား နယ္သစ္မ်ား ထူးျခားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္မည္။ ခ်စ္ကံေကာင္းပါသည္။

* မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုး။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

အတၱလြန္ကဲသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းမႈ ကင္းေလ၊ သံသယအျငင္းပြားမႈ နည္းေလ၊ ဂုဏ္သတင္းေကာင္း ထြက္ေလျဖစ္မည္။ ဘက္စံု စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး၏ ယံုၾကည္လက္ခံမႈရမည္။ လူကဲခတ္ မညံ့မိတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးမည္။ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းတတ္ရပါမည္။ ႏွလံုးသား၏ အျပဳံးစကားၾကားရမည္။

* ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းရွင္းပါေစ။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

ပကာသနမွာ လူအထင္ႀကီးေစရန္ ႂကြယ္၀မႈႏွင့္ အေရးပါမႈကို အသာစီးရလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အႏွစ္ ဗလာ အခြံသာျဖစ္သည္။ ေမာ္ႂကြားလိုမႈမွာ အ႐ႈိက္ကိုထိေသာ တာ၀န္ရမႈမ်ား ရွိလာတတ္သည္။ အမွန္သိမႈကို ေကာင္းစြာ သတိျပဳႏိုင္ၿပီး ပညာဦးစီးမွသာ လိုတရႏိုင္ပါမည္။ တန္ဖိုးမပ်က္ ခ်စ္ခရီးဆက္ႏိုင္ပါမည္။

* အသိကို အရွိျဖစ္ေစႏိုင္ရမည္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

စာေတြ႕တစ္လွမ္း လက္ေတြ႕တစ္လွမ္း၊ လူေတာ္လူေကာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈအသစ္ ရွိလာမည္။ ရယူျခင္းႏွင့္ ေပးဆပ္ျခင္းမွ ထပ္တူက် အခ်ဳိးညီမႈကို ပံုေသသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထား၍ မရႏိုင္တတ္ပါ။ အေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထိုက္တန္မႈကို သတ္မွတ္ရစျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးျပဳမႈကို ရွင္သန္ႏိုင္ရပါမည္။

* စည္း႐ုံးတတ္ရမည္။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

လူလူခ်င္း အျပန္အလွန္တန္ဖိုး ထားတတ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈစီးပြား ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း ပြင့္လင္းေစရပါမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ပီျပင္စြာ သိနားလည္ၿပီး လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္ရပါမည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ဆန္းစစ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေစတတ္ပါသည္။ ပံုမွန္အျမင္ရွိမွ စိတ္ၾကည္လင္ႏိုင္ပါမည္။

* နားလည္မႈ မလြဲေစႏွင့္။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။