Wednesday, 03 September 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ သဟာယဖြဲ႕ ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား အျငင္းပြားျပႆနာကို မွ်တစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး သံသယကို ပယ္ႏိုင္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္။ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို ထင္ရွား ေစႏိုင္မည္။ ႏွလံုးသား ရင္ခုန္ရကိန္း ရိွသည္။

* ေစတနာထား ေမတၱာပြားေလာ့။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ဘုန္းတန္ခိုး ဆတက္တိုးကိန္းရွိမည္။ အတိုက္အခံမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ စည္း႐ုံးႏိုင္မည္။ လူမႈစီးပြားဟန္ခ်က္ကို အတၱ ပရ မွ်တေစျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစႏိုင္ပါမည္။ ႏွလံုးသားေရးရာမွာ ၾကည္လင္ထင္ရွားစြာ ပီတိျဖာရမႈမ်ား ရွိလာမည္။

* စိတ္ထားေကာင္းမႈကို သက္ေသျပဳႏိုင္ပါေစ။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

မထင္မရွား ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျဖစ္ေနမည္။ ကိေလသာအေပ်ာ္အပါးကို ႏွစ္သက္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေငြမ်ားၿပီး စီးပြားဆုတ္ယုတ္ေနတတ္သည္။ ဆရာသမား မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို အထင္အျမင္ လြဲမွားေနတတ္သည္။ ႏွလံုးသားေရးရာမွာ အဆင္းႏွင့္အခ်င္းကို ခြဲျခားသံုးသပ္တတ္ရမည္။

* ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားပါ။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္လာေသာ္လည္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး တန္ဖိုးထားမႈ လြဲေနေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆံုး႐ႈံးရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးကို မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ႏိုင္အား နည္းေနတတ္သည္။ ေငြ၀င္ေငြထြက္ ဟန္ခ်က္ မမွန္တတ္ပါ။ အခ်စ္ကို ေဈးတြက္ မတြက္မိပါေစႏွင့္။

* သမာသမတ္စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးပါ။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

အျမင္ေကာင္းဖို႔ထက္ အသြင္ေကာင္းေရး အေလးအနက္ထားရပါမည္။ မုသားစကားေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းတတ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မွားတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတတ္သည္။ အမွန္စကားကို သံသယပြားမိေသာေၾကာင့္ ေမတၱာရသ ပ်က္တတ္သည္။

* ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစ။

 ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ သံသယ၀င္စရာမ်ား ရွိလာတတ္သည္။ ေငြေၾကး တာ၀န္ခံ အပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို သတိထားရပါမည္။ ခ်ဳိသာစကား လွည့္ျဖားတတ္သူမ်ား၏ မာယာစက္ကြင္းမွ ေရွာင္ထြက္ရန္ ခက္ေနတတ္သည္။ မိမိ၏ ဓနသဟာယ အင္အားျဖင့္ ပါးနပ္စြာတံု႔ျပန္ တတ္ရပါမည္။ ခံစားမႈကို ဦးစားမေပးမိပါေစႏွင့္။

* စိတ္ဓာတ္အင္အား ကစဥ့္ကလ်ား မျဖစ္ေစႏွင့္။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

 ထင္ရွားေသာ၀ိေသသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုဏ္သေရ ေက်ာ္ၾကားကိန္းရွိသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား အမာခံေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ ရွိေနသင့္သည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ စနစ္တက်ညႇိႏႈိင္းမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ ေခတ္စနစ္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ပါးနပ္စြာ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ အားကိုးထိုက္သူႏွင့္ ေတြ႕ရကိန္းရွိသည္။

* လူမႈစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားပါ။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

ယံုၾကည္မႈျဖင့္ လူမႈဘ၀ကို ရွင္သန္ေစရပါမည္။ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယ ဟန္ခ်က္မွ်ၿပီး ကာလေဒသကို သံုးသပ္တတ္ရပါမည္။ အျမင္အၾကားကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈ အားနည္းေနတတ္ပါသည္။ ငါစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဆရာစြဲ၊ တပည့္စြဲမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားမည္။ ႏွလံုးသားေရးရာ မေတြေ၀ပါေစႏွင့္။

* မာနႏွင့္ မခံခ်င္စိတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ဆႏၵရာဂ လြန္ကဲေနမႈကို ရပ္တန္႔ဖို႔ လိုေပမည္။ သင့္မသင့္ သုံးသပ္မႈ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ အမွားမ်ား ျပဳလုပ္ေနမိတတ္သည္။ ဆရာ ႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို အထင္လြဲမွားေနျခင္းမွာ မဟာအမွားႀကီးျဖစ္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားတူမ်ားႏွင့္ သေဘာထား ကြဲတတ္သည္။ အခ်စ္ခံစားမႈ အစြဲအလမ္း မႀကီးႏွင့္။

* ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆိုတာကိုသိ။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

လုပ္ငန္းစီးပြားမွာ လု႔ံလအားနည္း ေနတတ္သည္။ ယံုၾကည္အားကုိးမႈ မွားေသာ္ ကံအေၾကာင္း မေကာင္းႏိုင္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာရပါမည္။ ေငြေၾကးခက္ခဲေနတတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ရမည္။ ခ်စ္ကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။

* အခ်ိန္ကိုသံုး မျဖဳန္းႏွင့္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

မိမိ၏ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈကို အဂတိေလးပါး ကင္းရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ထင္ရွားေစရပါမည္။ ဩဇာအာဏာ ႀကီးမားသူမ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားျခင္း ခံရမည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားနာရမည္။ အမွတ္မထင္ ကံေကာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ နီးလ်က္ႏွင့္ ေ၀းေနရတတ္သည္။

* စာရိတၱမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္ပါ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

နားလည္ေပးႏိုင္မႈျဖင့္ လူမႈဘ၀ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ရွင္သန္ေစရပါမည္။ သာမညႏွင့္ အဓိက ခြဲျခားၿပီး လူမႈစီးပြား အခြင့္ေကာင္းကို အသံုးခ်ႏိုင္ရပါမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ဆံုစည္းၿပီး ၀န္းက်င္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ပါမည္။ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္မႈျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္မႈေကာင္းကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ေမတၱာကို သစၥာျဖင့္ ခိုင္ျမဲေစလိမ့္မည္။

* မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားပါ။

ကံသံုးပါးကို ပညာသိျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္မူလ 'ယၾတာ' ျဖစ္သည္။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။