Thursday, 24 July 2014

တစ္ပတ္စာ သင္၏ကံဇာတာ

၂၀၁၄ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ

ကံုရာသီဖြား (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ႀကီးမားေလ ေပးဆပ္ရမႈႀကီးမားေလ ျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔လိုစိတ္မရွိေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ကာမဂုဏ္ေနာက္မွာ ေျခရာေပ်ာက္ေနတတ္ၿပီး လူမႈဘ၀ စိတ္မခ်ရျဖစ္ေနမည္။ အျငင္းပြား ကိစၥအတြက္ ေရွ႕တိုး (သို႔) ေနာက္ဆုတ္ရန္ ခက္ေနတတ္သည္။ ေပးဆပ္မႈကို အေလးျပဳ။

* မိမိကိုယ္ကိုယ္ မလွည့္စားႏွင့္။

မိန္ရာသီဖြား (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မွ မတ္ ၂၁

အရွက္အေၾကာက္ မရွိျခင္းမွာ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အကုသိုလ္၏ လွည့္ကြက္မ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ႏိုင္ရပါမည္။ ခံစားမႈအာ႐ုံသည္ ေကာင္းမႈအခြင့္အေရးကို ေႏွာင့္ေႏွး ပိတ္ပင္တတ္ပါသည္။ အျပံဳးမ်ားေသာ္ အရွက္ေတြ႕ရတတ္သည္။

* အရဲမကိုးႏွင့္။

မိႆရာသီဖြား (Aries) မတ္ ၂၂ မွ ဧၿပီ ၂၀

ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚမည္။ လက္ေတြ႕ဘ၀ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလာကတြင္ စိန္ေခၚႏိုင္သူ ျဖစ္လာမည္။ ထူးျခားေသာ လူမႈစီးပြားအဆက္ အသြယ္ေကာင္းရမည္။ ကံဉာဏ္၀ီရိယေၾကာင့္ ၀င္ေငြတိုးမည္။ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ ႏွလံုးသားအိပ္မက္ သက္၀င္လႈပ္ရွားလာမည္။

* အဆင္းႏွင့္ အခ်င္းကို ခြဲျခားသံုးသပ္။

ျပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧျပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁

ကံေကာင္းရန္ အလုပ္ေကာင္းရန္ လိုသည္။ လူမႈစီးပြားေရးရာမွာ အျငင္းပြားမႈ ရွိတတ္ေသာ္လည္း စီးပြားတက္ေနပါမည္။ အလုပ္ႏွင့္ ၀ါသနာ ထပ္တူက်လာၿပီး အခက္အခဲၾကားမွပင္ ဆန္းသစ္တီထြင္လာႏိုင္မည္။ ဆရာတင္ မမွားဖို႔ႏွင့္ တပည့္ေမြးမမွားဖို႔ အေရးႀကီးပါမည္။ ခ်စ္ခရီးလမ္းမွာ ေအးခ်မ္းပါမည္။

* စိတ္ကို အလိုမလိုက္ႏွင့္။

ေမထုန္ရာသီဖြား၊(Gemini) ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၂

လူမႈစီးပြား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနရတတ္သည္။ ထူးျခားထက္ျမက္ေသာ စီမံကြပ္ကဲမႈျဖင့္ အနာဂတ္သမိုင္း သစ္ကို ေဖာ္လွစ္ႏိုင္မည္။ ရည္မွန္းသည္ထက္ ေငြပို၀င္မည္။ အားကိုးထိုက္ေသာ မိတ္ေဆြႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ရမည္။ မိဘမ်ား အလိုက် ေရြးခ်ယ္စီရင္မႈကို လိုက္နာရမည္။

* ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္လွဴဒါန္းပါ။

 ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer) ဇြန္ ၂၃ မွ ဇူလိုင္ ၂၃

ကိုယ္က်ဳိးကို အဓိက မထား၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားျခင္းမွာ လူႀကီးလူေကာင္း၊ ပီသလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မည္။ လူမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကီးမားေသာသဒၶါျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ ေမတၱာ၏ သေဘာတရားကို အထင္အရွား သိလာမည္။

* ဦးစားေပး ဆက္ဆံတတ္ပါေစ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္၂၄ မွ ဩဂုတ္ ၂၃

 လူေနမႈ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ပီျပင္ ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ႏိုင္ၿပီး အဆိုးအညစ္ကို ထုဆစ္ျဖတ္ ေတာက္ႏိုင္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးပံုဖမ္း မွားကြက္ ဖန္တီးတတ္သျဖင့္ သြားလာေနထိုင္မႈ သတိျပဳရန္ အေၾကာင္းရွိမည္။ ေရလာေျမာင္းေပး လာသည္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြး ေရွာင္ေရး မေႏွးပါေစႏွင့္။ ႏွလံုးသားကတိ သစၥာရွိပါ။

* ပါးနပ္စြာ ဥေပကၡာျပဳတတ္ရမည္။

ကန္ရာသီဖြား (Virgo) ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၃

မေသခ်ာေသာ လူမႈေရးကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မည္သို႔ စခန္းသြားရမည္မွာ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ေနမည္။ လူမႈစီးပြားမွာ အခ်ိန္းအခ်က္ အေလးအနက္ မထားတတ္သူကို ျပတ္သားစြာ လက္တြဲျဖဳတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။ အျမင္အၾကား အတိတ္လကၡဏာမွာ သင့္ေရွ႕ေျပးကံၾကမၼာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ခ်စ္တတ္ပါေစ။

* အမွန္တရားအတြက္ အမ်က္မထြက္ႏွင့္။

တူရာသီဖြား (Libra) စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

စိတ္အာ႐ုံဖိစီးမႈမွာ အသိမွားမႈ အေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါးပ်က္စီးျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳပါသည္။ အမွန္ကို သိျမင္ႏိုင္ေရးမွာ သဘာ၀က်ေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆကို ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္စပ္ေပးႏုိင္ရပါမည္။ ပညာေရးကံမွာ အထူးေကာင္းက်ဳိးေပးေနမည္။ အခ်စ္အတြက္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ မပ်က္ေစႏွင့္။

* သိျမင္မွန္ေရး ဆက္စပ္ေတြးေလာ့။

 ၿဗိစၦာရာသီဖြား (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

စနစ္တက် စီမံကြပ္ကဲႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မွာ စည္းကမ္းရွိျခင္းက စတင္ပါသည္။ ကန္႔သတ္မႈမရွိေသာ သဘာ၀၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္တန္ဖိုးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာမည္။ ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္မႈျဖင့္ လူမႈစီးပြား အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို ဖန္တီး ႏိုင္မည္။ ထူးျခားေသာ နည္းနာနိႆယေကာင္း ရမည္။ ခ်စ္ခြင့္ကံကို အမွန္တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္။

* အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္။

ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ကံေကာင္းလာေစေရးမွာ သင္၏မထင္ရွားေသာ အကုသိုလ္စ႐ိုက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ရပါမည္။ ေလာကီေရးရာမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႐ိုက္ခတ္မႈ လူမႈေရးအကုသိုလ္ဂယက္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေျဖရွာႏုိင္ေလ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလျဖစ္ပါသည္။ ခံစားခ်က္မွာ အေျဖရွာေသာ္ မေသခ်ာစျမဲျဖစ္မည္။

* နည္းပညာကို အသံုးခ်တတ္ပါေစ။

 မကာရရာသီဖြား (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၃ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉

အသိမွာ သတိမကပ္ေသာ္ အာ႐ုံမွာ အျမင္မွားၿပီး ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း ပ်က္ျပားတတ္ပါသည္။ သတိလြတ္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က်ဳိးနည္းမွန္း မသိႏိုင္ပါ။ ညစ္ေပေနေသာ လက္ကို မစင္ေရျဖင့္ ေဆးက သန္႔စင္မလာႏိုင္ပါ။ မူးေမ့မိုက္မွားေသာ္ ျပင္မရေအာင္ ပ်က္တတ္သည္။ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ သတိရေလာ့။

* မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ပါေစ။

ဆရာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္
အမွတ္ (၁၀၃)၊ ၃ လႊာ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၃ ၅၆၃၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀ ၂၉၁၈၃။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။