အိုဘားမား၏ သမုိင္း၀င္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အမွာစကား

သမၼတအိုဘားမား၏  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္  ျပည္သူတို႔အတြက္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌  ေျပာၾကားခဲ့ေသာ  အမွာစကား

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (ဩဘာသံမ်ား)။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မဂၤလာပါ။ (ဩဘာသံႏွင့္ ရယ္ေမာသံမ်ား)။
...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာမွ အေမရိကန္သို႔ ပို႔ကုန္ တားျမစ္ခ်က္ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန တို႔ကပူးတြဲၿပီး
ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္မ်ားအနက္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားမွ
အပ အျခားပို႔ကုန္မ်ားအားလံုး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ တင္ပို႔မႈပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈ ေလွ်ာ့ေပါ့
ေပးလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး ဆက္ပူးေပါင္းလို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကို
ေထာက္ခံအားေပးလုိက္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား
အေမရိကန္အစိုးရ၏ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ ျဖစ္သည့္
 USAID မွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအသြင္
ကူးေျပာင္း ေရးအရွိန္အဟုန္ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာ ေရာက္
ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ လ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးအၿပီး ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဒီမိုကေရစီပံုစံႏွင့္အညီ အခြန္စနစ္ ေျပာင္းလဲမည္

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္စနစ္ကုိ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး
အခြန္ေပးေဆာင္မႈ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ အလုပ္
႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္း၌ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေန႔ ပထမဦးဆံုးက်င္းပ

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီအာရ္စီ) ေန႔ အထိမ္း
အမွတ္အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏို၀င္ဘာ
၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (အိုင္ဘီစီ) ၌ က်င္းပခဲ့
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေန

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တိုးပြားလာေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ယခင္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ရွိၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စား၀တ္ေန
ထိုင္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားအတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနရာ
ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာ
၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး Rakhine Revised Respond Plan ေခၚ
ရခိုင္အေရး ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အစီအစဥ္အား ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရခိုင္အေရး ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဇြန္လအတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္
ငံအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကသိေစရန္
ယခု က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ
တြင္ ရွင္းျပခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈမ်ား
ကိုလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး အဆင့္ျမႇင့္ေရးကဲ့သုိ႔ အကူအညီမ်ား အိုဘားမားအား ေျပာၾကားခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ အေမရိကန္သမၼတဘာရက္အိုဘားမား
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္က ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစရန္ ျပည္တြင္း
၌လိုအပ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာသတင္း
ေထာက္မ်ားအား ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗႏၶဳလတံတား၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိုးစီး ဆင့္ကဲတိုက္မိ

ရန္ကုန္ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးက
တံတားအဆင္းတြင္ ဘရိတ္ေပါက္ၿပီး အျခားယာဥ္မ်ားကို
တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လူငါးဦးခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟုသိရ
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း