အၾကံျပဳလႊာမ်ား မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မရွင္ထံ မေရာက္ေသး

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေ၀ဖန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရိွေနသည့္
မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒအား လာမည့္ ေမလတြင္ ျပည္သူ လူထုထံ ခ်ျပေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔
အခ်ိန္အထိ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ အၾကံျပဳလႊာမ်ား မေရာက္ေသးေၾကာင္း
ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ မည္သူမဆုိ အၾကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ ႏုိင္တယ္
ဆုိၿပီး ေကာ္မရွင္စဖြဲ႕ကတည္းက တရား၀င္ေၾကာ္ျငာထားၿပီးသားပါ။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြက အၾကံျပဳလႊာမေရာက္ေသးပါဘူး"ဟု သာသနာေရး
၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦး
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္သည္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟု လူအမ်ားေခၚဆုိၾကသည့္ ကိုးကြယ္ရာ
ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရတုိးပြားမႈႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
အား ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထုအား တရား၀င္ခ်ျပမည္ ျဖစ္ၿပီး လူထုထံမွ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ဇြန္လတြင္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ရဟန္းသံဃာမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား ၁၅ သိန္းေက်ာ္လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ဥပေဒ ေလးခု အား
(ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊
တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ
ဥပေဒ) ျပ႒ာန္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ယင္းဥပေဒေလးခုအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရန္
တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အစုိးရ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တုိ႔က ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္အား
တင္ျပၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သူရ ဦးေရႊမန္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ရပ္အား ျပဳစုေစခဲ့ၿပီး ဇြန္လကုန္
တြင္ ျပန္လည္တင္ျပရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပဳစုရာတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ေပးပို႔ထားသည့္ မူလ ဥပေဒၾကမ္း
မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအပါအ၀င္ ျပင္ပ
ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ကို ရယူကာ ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္း ဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္
အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ လူမႈေရး မညီမွ်မႈမ်ားအား ေျပလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မျဖစ္မေန
ျပ႒ာန္းေပးေစလုိေၾကာင္း ရဟန္း သံဃာ၊ လူထုကေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္း
လုိက္ျခင္းျဖင့္ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမုိႀကီးထြားေစႏုိင္သည္ဟုဆုိကာ
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဥပေဒ အား ႏုိင္ငံေရး လက္နက္အျဖစ္
အသံုးခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္
ကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

လန္ဒန္ အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕အစည္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔အား အဆုိပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္
မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီလုိ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ကို ေျဗာင္က်က် ခြဲျခားဆက္ဆံဖုိ႔ စဥ္းစားေနတာဟာ
ထိတ္လန္႔စရာပဲ"ဟု အဆုိပါ အဖြဲ႕၏ အာရွေရးရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဘားရက္အဒန္႔က
ေျပာဆုိသည္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္သူ
ဆရာ ေက်ာ္၀င္းကလည္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကို ေရာေထြး
မက်င့္သံုးရဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွ၊ မရိွ ေမးခြန္းထုတ္စရာ
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဘ၀င္မက်ဘူး။ ဒါဟာ တကယ္ေကာ လုိအပ္ရဲ႕လား။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳ
ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ထိခုိက္ႏုိင္စရာ ရိွလား။ ေသခ်ာစဥ္းစားဖုိ႔
လိုတယ္" ဟု ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေလ့ရိွသူ ဆရာေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္သူေရွ႕ ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရိွလာမည့္ ေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒၾကမ္း
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚလာမည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားအား ေကာ္မရွင္
အေနျဖင့္ လက္ခံကာ ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအား တင္ျပေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လြတ္လပ္စြာ
ကိုးကြယ္ခြင့္ဆုိတဲ့ ေဘာင္ထဲက လြတ္မသြား ေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို မထိခိုက္ေအာင္
ေရးဆြဲေနတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ႀကိဳက္တဲ့သူ ရိွသလုိ၊ မႀကိဳက္တဲ့သူလည္းရိွမွာပါ။
တကယ္ေတာ့ ဒါက တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ
အတည္ျပဳႏုိင္မွသာ ဥပေဒျဖစ္လာမွာ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း