ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ KDDI တုိ႔ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္

ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေနခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ KDDI ကုမၸဏီတုိ႔သည္
ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု သိရသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေနရတာေၾကာင့္ အခုလုိၾကာေနတာပါ။
ဂ်ပန္နဲ႔လည္း အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းရပါတယ္။ ဒီလကုန္ေလာက္ အၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးဖုိ႔
မွန္းထားပါတယ္"ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး တစ္ဦးျဖစ္သူ
ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ တုိ႔သည္
ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေရး အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအား ျပည္ပ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ
Orange ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ KDDI ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ မွ SingTel ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
အလြတ္သေဘာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆုိပါျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
က တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈသည္
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ
KDDI ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

"ညိွႏႈိင္းေနဆဲ အဆင့္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္က်ရင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွဖုံးကြယ္ထားစရာ မရွိပါဘူး"ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြ
မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စုိး၀င္းက ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံံမွ KDDI သည္ ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ A1 ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈ ေနာက္ဆုံး
အေျခအေနကို ျမန္မာတုိင္း(မ္)က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း KDDI က မွတ္ခ်က္
တစ္စုံတစ္ရာမေပးခဲ့ေပ။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၌ ေမလ
၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ တုိင္းအဆင့္ ဆက္သြယ္ေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တုိင္းအဆင့္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကမူ
"ဂ်ပန္ကုမၸဏီနဲ႔ ဒီလကုန္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ လုိ႔ ၾကားခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုေတာ့
အေသးစိတ္ ဘာမွမၫႊန္ၾကားေသးပါဘူး" ဟု ေျပာသည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း ၿပီးျဖစ္သည့္ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ကုမၸဏီသည္လည္း
ျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္
ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း ညႇိႏႈိင္းေနဆဲအဆင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း