ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေန

ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ကတည္းက အျမင္မတူသူ
မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိခဲ့သလို၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစဥ္တစိုက္
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ 'ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ' မူၾကမ္း ကို
ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးပါ ေကာ္မရွင္က ထုိဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ရန္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္
သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားရန္၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္
(သို႔) အလြဲသံုးစားျပဳရန္ အၾကံျဖင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို ကူးေျပာင္းပါက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္
အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

"လူတစ္ေယာက္က ဘယ္လုိအၾကံအစည္နဲ႔ ဘာသာေျပာင္းတယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူက
စစ္ေဆးလို႔ ရမွာလဲ။ ကိုးကြယ္ရာဘာသာဆိုတာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ကိစၥမို႔
စစ္ေဆးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းတဲ့အခါမွာ လက္ေတြ႕သံုးလို႔ရတဲ့ဥပေဒမ်ဳိးကိုပဲ
ျပ႒ာန္းရပါတယ္။ ဒီလုိျပ႒ာန္းခ်က္က လက္ေတြ႕မက်ပါဘူး" ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ
က ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ရွိရင္းစြဲ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ
'သာသနာညႇိဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳမႈ'ႏွင့္ အလား သဏၭာန္တူေနသျဖင့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ
ေပၚေပါက္ပါက လိုရာပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္သလို အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း
လည္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ဥပေဒမူၾကမ္းအရ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းလိုသူသည္ ၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမႉးက ဥကၠ႒
အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္
ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွစ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက
တာ၀န္ေပးအပ္သူတစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္သည့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိအဖြဲ႕က ဘာသာကူးေျပာင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တစ္စံုတစ္ရာ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ဖိအားေပးမႈ
ခံထားရျခင္းရွိ၊မရွိ၊ ကူးေျပာင္းမည့္ဘာသာ၏ အႏွစ္သာရကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ
တို႔ကို စစ္ေဆးၿပီး ဘာသာေျပာင္းေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ပါရွိသည္။

Equality Myanmar လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ဘာသာကူးေျပာင္းမႈကို
စစ္ေဆးၿပီး မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးမည့္အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသာ
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသျဖင့္ အျခားဘာသာမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို နားလည္ရန္
မလြယ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္မွသာ သင့္ေလ်ာ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ယခုဥပေဒ
အရသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ မိမိယံုၾကည္မႈအရ အလြယ္တကူ ဘာသာ
ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ တရားမ၀င္သည့္ သေဘာမ်ဳိးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက
ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူဆိုပါ စို႔ဗ်ာ။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးနဲ႔ေတြ႕ တဲ့
အခါ အဲဒီဆရာေတာ္ရဲ႕ ေဟာေျပာမႈအရ ဗုဒၶဘာသာကို ေျပာင္းလဲ သက္၀င္ယံုၾကည္သြားၿပီ
ဆိုပါစို႔။ အဲဒါက ဒီဥပေဒအရ ဆိုရင္ တရားမ၀င္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္
ကို ခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း မညီၫြတ္ဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ မည္သူမွ် ကိုးကြယ္ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းကို ဟန္႔တားျခင္း၊
ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိေသာ္လည္း ဘာသာကူးေျပာင္းမႈ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕က
မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးမွသာ ဘာသာေျပာင္းလဲ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဥပေဒတြင္
ေရွ႕ေနာက္ မညီမႈမ်ား ရွိေနသည္။

"စိစစ္ေရးအဖြဲ႕က သူတို႔စံႏႈန္းနဲ႔မညီလို႔ ဘာသာေျပာင္းခြင့္ မွတ္ပံုတင္ မေပးပါဘူးတဲ့။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို
ဘာသာေျပာင္းတာ ဟန္႔တားမႈနဲ႔ ေထာင္ခ်မွာလား" ဟု ဦးကိုနီက ေျပာသည္။

ယခုဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ျပ႒ာန္းရန္ မလိုအပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမွာ စင္ကာပူတြင္ ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္စြာ
ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမုန္းစကားမ်ားကို တားျမစ္ေသာ ဥပေဒကို
ျပ႒ာန္းရန္သာ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မဘသအဖြဲ႕မွ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးေအးပိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဓမၼစကၠဦးေမာင္ေမာင္တို႔ကမူ
ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ နည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ဘာသာ
သာသနာကိုေစာ္ကားရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာေျပာင္းပါက ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္
ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအခ်က္ကို အၾကံျပဳခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသည့္ အဖြဲ႕ထံ
တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း