ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး စကားလုံးေတြနဲ႔ စကၠဴက်ား အာဆီယံ

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အာဆီယံပံုစံျဖင့္ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံေနစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အာဆီယံပံုစံျဖင့္ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံေနစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ယခုလ ၈ ရက္ကေန ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းနဲ႔ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀း
ေတြမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေရး၊ ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔
ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုက္တြန္းမႈေတြ ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ မိတ္မပ်က္ခ်င္သလို အေမရိကန္နဲ႔ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
ေခါင္းခဲစရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသတြင္းေရးရာကြ်မ္းက်င္သူေတြက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေပမယ့္
ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့ၿပီး အာဆီယံနဲ႔ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ား
ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔ လွမ္းထားတဲ့ ေျခလွမ္းကို ဆက္လွမ္းဖို႔ အခြင့္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့
ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အာဆီယံမွာ ခ်မွတ္ထားေပမယ့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြ အထူးျပဳ မသုံးခဲ့တဲ့
'ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး' စကားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံဥကၠ႒တာ၀န္ စတင္
ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကတည္းက အထူးအသုံးျပဳ ေဖာ္ထုတ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစကားလုံး အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ကိုယ္တိုင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖုိ႔ တိုက္တြန္းလာခဲ့သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံေတြက တင္ျပလာတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး မူေဘာင္အရ
ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ အားလုံးသေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းအေကာင္အထည္ေပၚဖို႔
အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာဆိုလာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ကာလမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ဖို႔ သတ္မွတ္သက္တမ္း ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အာဆီယံပဋိညာဥ္
စာတမ္း၊ အာဆီယံအစိုးရမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈ၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ၊ ေဒသတြင္း
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ၊
အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းေဖာ္ေဆာင္မႈစတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာက အသင့္ရွိေနပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်လြန္းမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အာရွမူ၀ါဒသစ္နဲ႔
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရွိရင္းစြဲ ရင္းႏွီးဆက္ဆံမႈၾကား ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈ စိန္ေခၚခ်က္
ေတြကလည္း ရွိေနပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပလဲနံပသင့္လြန္းတာေၾကာင့္ ျမန္မာက ဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာ
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကို အေလးသာသြားႏိုင္တယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ျမန္မာက ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တဲ့ရလဒ္
ထြက္ေပၚျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အတူ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ ဖိုရမ္မွာ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ဇုန္
အပါအ၀င္ စစ္ေရးကိစၥဆက္ဆံေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို
အေလးထားေပးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ႀကိဳးစကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ထုံးဆက္ဖုိ႔
ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက
ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားကို ေထာက္႐ႈရင္ ဒီႀကိဳးစားမႈကိုေတြ႕ႏိုင္
ပါတယ္။

ဒီအပိုင္းမွာလည္း အေမရိကန္ရဲ႕ သည္းေျခႀကိဳက္ 'ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး' ဆိုတဲ့
စကားလုံးကို အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒီစကားလုံးကို အသုံးျပဳရင္းနဲ႔ပဲ ေျမာက္ကိုရီးယားဆီက တာေ၀းပစ္လက္နက္ နည္းပညာ
ရယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ မရွိဘူးဆိုတာကို သက္ေသခိုင္မာေစဖို႔၊ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ကင္းမဲ့ဇုန္
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ စစ္ေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ကိစၥေတြကို
အေလးေပးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို လမ္းဖြင့္ေပးထားခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အေမရိကန္က ဆက္လက္ကူညီဖို႔ သေဘာထားကို
ဂြ်န္ကယ္ရီ ဆီက ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

"ျမန္မာအေနနဲ႔ စကားလုံးကအစ သတိထား ကိုင္တြယ္ေနပုံရပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔လည္း
မ်က္ႏွာမပ်က္ေအာင္၊ အေမရိကန္နဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရးမတင္းမာေအာင္ ကိုင္တြယ္ေနတာ
ေတြ႕ရပါတယ္"လို႔ အာဆီယံေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦး ကဆုိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားလက္နက္ နည္းပညာဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ဖြင့္ထုတ္ခဲ့ဖူးတဲ့
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဆီြဒင္စာေရး ဆရာ ဘာေတးလစ္တနာက အာဆီယံမွာ ျမန္မာ
ဦးေဆာင္ေနမႈက ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား
ဆက္ဆံေရးမွာ မ်က္ႏွာမပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေနတာထက္စာရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္တာ ပိုေကာင္းတာေပါ့။
တင္းမာမႈက ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အက်ဳိးမရွိဘူးေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥကၠ႒ရာထူးယူခ်ိန္မွာ
ဒီတင္းမာမႈေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ဖို႔ ဦးေဆာင္ေနတာ ထင္ပါတယ္"ဟု ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေလး က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းထက္ ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသုံးျပဳတဲ့ သံတမန္စကားလုံး သက္သက္သာ
ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဘယ္လိုတည္ၿငိမ္ေရးလဲဆိုတာကို လက္ေတြ႔ ထုတ္ေဖာ္ဖို႔
လုိတယ္လို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ မစၥတာ ကဗီကစ္ေခ်ာင္တာ
ဗာ၀န္က ေျပာပါတယ္။

"အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ဆိုရင္ ခုထိထြက္ေပၚ
လာတာမရွိဘူး။ ဒါက ျမန္မာက ဘယ္ေလာက္လက္ေတြ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို
ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အထဲမွာ ပါတဲ့တစ္ခုပါပဲ"လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အာဆီယံကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ေဒသတြင္း
အေရးကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ကာကြယ္မႈအပိုင္း အပါအ၀င္ အာဆီယံပဋိညာဥ္
စာတမ္းျပင္ဆင္မႈ၊ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္းမွာ အထူးျပဳေျပာၾကားထားတဲ့
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး၊
ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ေလွ်ာ့ခ်ေရးေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေရး စတဲ့ အေရးကိစၥေတြမွာ တခ်ဳိ႕ဟာ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ေတာင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း
မရွိခဲ့ပါဘူး။

"ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ကာကြယ္မႈကို တကယ္လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားလုိ႔
စိုးရိမ္မိတယ္"လုိ႔ အာဆီယံအစိုးရမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ
ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ မစၥ ယုယန္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာပါတယ္။

လက္ေတြ႔မွာ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးဟာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမွာပဲ
ရွိေနၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကက်ဴးေက်ာ္ ရန္စမႈေတြ ရွိေနသလို
ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ဇုန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက ခုထိလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
မရွိဘဲ ေဆြးေႏြးမႈေတြေတာင္ ၾကန္႔ၾကာေနတုန္းအဆင့္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက
ေျပာပါတယ္။

ဘာေတးလစ္တနာကေတာ့ ဘယ္လိုစကားလုံးေတြပဲသုံးသုံး အာဆီယံႏိုင္ငံ အားလုံးဟာ
သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ရွိထားၾကသလို ကုိယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားကို
ဦးတည္ၾကတာမို႔ အာဆီယံဟာ မစြမ္းမသန္ေတာ့တဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ေယာက္လို ခ်ည့္နဲ႔
ေနႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"တကယ္ေတာ့ အာဆီယံရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ စကၠဴေပၚမွာပဲ ရွိၿပီး လက္ေတြ႕
အေကာင္အထည္ ေပၚလာမႈကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ"လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း