ေက်ာက္ျဖဴ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္ေန

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအတြက္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေလးခုကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေနၿပီး
ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ V Power ကုမၸဏီက တစ္ယူနစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး အနည္းဆုံး
ေဈးႏႈန္းျဖင့္ အဆုိျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိက ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သူမ်ားအၾကား လက္ရွိသေဘာတူ
ထားသည့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈေဈးႏႈန္းမွာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဆင့္
(က်ပ္ ၃၀ ခန္႔)ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းအတြက္ V Power ကုမၸဏီက တစ္ယူနစ္
၂ ဒသမ ၆ ဆင့္ (၂၅ က်ပ္ခန္႔)ေဈးႏႈန္းျဖင့္ အဆုိျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံက Aggreko ကုမၸဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ V Power၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က
Sino hydro ကုမၸဏီႏွင့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Max Power ကုမၸဏီတုိ႔ကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္
ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေနတုန္းပါပဲ။ ဘယ္ကုမၸဏီကိုမွ အတည္မျပဳရေသးပါဘူး။ သူတုိ႔အဆုိျပဳထားတဲ့
စက္အေနအထား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ သုံးစြဲမႈႏႈန္း၊ ထြက္ရွိမယ့္ ဓာတ္အားပမာဏ၊ စက္အမ်ဳိးအစားနဲ႔
တစ္ယူနစ္ပ်မ္းမွ်ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ရယ္၊ တစ္ႏွစ္ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ေတြကို ခ်ိန္ထုိးတြက္ခ်က္
ရဦးမွာပါ" ဟု ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦး၀င္းျမင့္ က
ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းလမ္းသုံးခုျဖင့္
စဥ္းစားလ်က္ရွိရာ နည္းလမ္း (၁)အရ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္ရန္၊ နည္းလမ္း (၂) အရ ေႏြရာသီတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မုိးရာသီတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး နည္းလမ္း (၃) အရ လျပတ္စနစ္ျဖင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းကို နည္းလမ္း (၁) အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္
ဆုိပါက (သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖုိးမပါ) ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ တစ္ယူနစ္ေဈးႏႈန္းအျဖစ္
Aggreko ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆၉ ဆင့္ႏႈန္း၊ V Power ကုမၸဏီက ၂ ဒသမ
၆ ဆင့္ႏႈန္း၊ Sino hydro ကုမၸဏီက ၃ ဒသမ ၃၅ ဆင့္ႏႈန္းႏွင့္ Max Power ကုမၸဏီက ၃ ဒသမ
၉ ဆင့္ႏႈန္းျဖင့္ အဆိုျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

နည္းလမ္း (၂) အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆုိပါက တစ္ယူနစ္ေဈးႏႈန္းအျဖစ္
Aggreko ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆၃ ဆင့္ႏႈန္း၊ V Power ကုမၸဏီက ၂ ဒသမ
၈ ဆင့္ႏႈန္း၊ Sino hydro ကုမၸဏီက ၃ ဒသမ ၃၅ ဆင့္ႏႈန္းႏွင့္ Max Power ကုမၸဏီက ၄ ဒသမ
၇ ဆင့္ႏႈန္းျဖင့္ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားထံမွ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သုံး
အင္ဂ်င္စက္မ်ား ငွားရမ္း၍ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းက ရရွိမည့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ စီမံကိန္းအတြက္
တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္း ၂၀ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားကာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ခြဲတမ္းအေပၚမူတည္၍ ပထမအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု
သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း