ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အာဆီယံစီးပြားေရး မွ်တမႈ မူေဘာင္ စာတမ္း

အာဆီယံေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အာဆီယံစီးပြားေရး
မွ်တမႈမူေဘာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ကူညီမႈနဲ႔ ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလမွာ
ေလ့လာသုံးသပ္ေရးဆြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမူေဘာင္ကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး
အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပသြားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊
လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံေတြ ၾကား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔က ေတာ့ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အေသးစားနဲ႔
အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းနဲ႔ အစုိးရ - ပုဂၢလိက
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑ ျမႇင့္တင္ျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း
ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ကံေဇာ္က
ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ အတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒအၫႊန္းကိန္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔
ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အၫႊန္းကိန္းမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေျခခံအင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္မွာ ရမွတ္ ၂ ဒသမ ၉ မွာ ရွိေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်တဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ လာအိုကေတာ့ ၂ ဒသမ ၆ အဆင့္မွာ
ရွိေနခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ကေတာ့ ၃ ဒသမ ၈ ရွိပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း
က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ ဆက္စပ္
ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပဳစုေရး၊ လုပ္ငန္းစတင္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လြယ္ကူ
သက္သာစြာ ရရွိေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေရးနည္းပညာျမႇင့္တင္မႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ
သတ္မွတ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း
ျမႇင့္တင္ၿပီး ေဈးကြက္ ထုိးေဖာက္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ေရး၊ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္း
လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသးဘဲ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ
ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းမႈ ျမႇင့္တင္တာေတြ
အပါအ၀င္ လိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဈးကြက္၊ နည္းပညာနဲ႔
ေငြေၾကး လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတုန္းပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိမွာ ဘယ္လိုထိ ေရာက္တဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ
လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကုိ စီးပြားေရးသမားေတြကိုခ်ျပႏိုင္ရင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြကို
ပိုၿပီးစိတ္၀င္စားလာေစမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာက အခြင့္ေကာင္းကို ရထားတဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္" လို႔ အာဆီယံ
ဒုတိယအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ လင္းဟြန္ဟင္က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အသုံးခ် စီးပြားေရးဌာန ပူးတြဲပါေမာကၡ ေဒၚသီတာထူး က ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ
အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔
လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ဩဂုတ္လအတြင္းက အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္
ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာ မရွိေသးဘူးလို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး
သူကေျပာပါတယ္။

"စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ ကြာဟခ်က္ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" လို႔ ေဒၚသီတာထူး ကေျပာပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္း ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ
က်င္းပမယ့္ ဂ်ီ ၂၀ အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ေပးပို႔ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ အာဆီယံ
စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ စာတမ္းမွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးအခ်က္ တစ္ခ်က္ကို
ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ ေဒါက္တာကံေဇာ္ က ေျပာပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အဂတိကလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥကို ဦးစားေပးရည္ရြယ္ခ်က္
တစ္ခုအေနနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေရာ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာပါ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္"
လို႔ ၎ကေျပာပါတယ္။

အာဆီယံေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ျမန္မာနဲ႔
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔က အဆိုးရြားဆုံးအေျခအေနမွာ ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ
ရွိေနပါတယ္။

ကေမၻာဒီးယားက ၆ ဒသမ ၅ ၊ လာအိုက ၆ ဒသမ ၆ နဲ႔ ဗီယက္နမ္က ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း
အသီးသီးရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈ
ကို ရရွိထားသလို အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္လာေနခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္
ၿပီးေျမာက္မႈ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔
ပါရမီ စြမ္းအင္မ်ားအဖြဲ႔ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အၾကံေပး ဦးတင္ခ်ဳိ ကေျပာပါတယ္။

"ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ ႔ပတ္သက္တာျဖစ္ျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တာျဖစ္ျဖစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံက အခုထိ တိတိက်က်ထုတ္ ျပန္တယ္ဆိုတာမရွိေသးဘူး။ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြပဲ ရွိတယ္။
ဒါေတြကို တကယ္စိုးရိမ္ၿပီး အေလးအနက္ထား လုပ္တာလည္း နည္းတယ္။ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာလည္း အားနည္းေနတုန္းပဲ" လုိ႔ သူက ဆိုပါတယ္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ဖို႔ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊
အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈျမႇင့္တင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေန႐ုံနဲ႔ မရဘဲ လုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ စတာေတြ
အတြက္လည္း သီးျခား စီမံခ်က္ေတြ အစိုးရအေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားသင့္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

"အာဆီယံ အစည္းအေ၀းေတြမွာေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြး
ခဲ့တာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တာျဖစ္တဲ့
အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွန္ကန္ေနမယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈေရာင္းလုိ အားရွိေနမယ္ဆိုရင္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟတဲ့
ႏိုင္ငံေတြအၾကား ကြာဟခ်က္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ကုန္ထုတ္မႈအပိုင္းမွာ စနစ္တက်ထုတ္ႏိုင္ေအာင္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဓိကထား ေဆြးေႏြးပါတယ္"လို႔ ေဒါက္တာကံေဇာ္ ကေျပာပါတယ္။

အရည္အေသြးမီ ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရင္၊ ေဈးကြက္အတြင္း ၀ယ္လိုအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအား
ညီၫြတ္မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့
အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားၾကား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ဟာ ထိုအေပၚ မွီတည္ၿပီးေလ်ာ့က်
လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

"ဒါကအေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ ခက္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး လုံေလာက္မႈ မရွိတာ၊
စရိတ္မွ်တေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးတာေတြေၾကာင့္ ေဈးကြက္ထဲမွာ ထုတ္လုပ္မႈ
တိုးတက္လာဖို႔ဆိုတာ ခက္တယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္
ေဈးကြက္ထဲမွာ ၀ယ္လိုအား ေရာင္းလိုအား မွ်လာဖို႔ဆိုတာက ခက္ခဲေနဦးမွာျဖစ္ တယ္" လို႔
ဦးတင္ခ်ဳိက ေျပာပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာလ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းမယ့္
အာဆီယံစီးပြားေရး မွ်တမႈမူေဘာင္စာတမ္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလ့လာသုံးသပ္ထားတဲ့
အခ်က္ေတြဟာ လက္ေတြ႔နဲ႔ ဘယ္ေလာက္နီးစပ္သလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔
သူက ဆိုပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း