ေဟာင္ေကာင္ အႏုညာတ ခံုသမာဓိ၀န္ေဆာင္မႈ မိတ္ဆက္

ေဟာင္ေကာင္က အႏုညာတခံုသမာဓိ စီရင္ထံုးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္တြင္း စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပုိင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈ
မ်ားအား အဓိက ပစ္မွတ္ထားေျဖရွင္းေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ဥပေဒပညာရွင္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ပါ၀င္သည့္
ေဟာင္ေဟာင္ အႏုညာတခံုသမာဓိတရားစီရင္ေရးအား လာေရာက္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႔သည္
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အျငင္းပြားမႈအမ်ားစုအား
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမွ အႏုညာတခံု သမာဓိစနစ္ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနျခင္းမွ ေဟာင္ေကာင္ကိုလည္း
အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္ တရားစီရင္ေရး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ တရား႐ံုးေရွ႕ေန႔ခ်ဳပ္ Mr.Frank Poon က
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္အေလ်ာက္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အေထြေထြစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ့အေနအထားအရ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေဟာင္ေကာင္အႏုညာတ ခံုသမာဓိ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီကုိ ပထမဆံုးေရာက္လာလာခ်င္းမွာပဲ ေတြ႔လုိက္ရတဲ့ ေနရာအႏ႔ွံမွာ တည္ေဆာက္ဆဲ၊
တည္ေဆာက္ေတာ့မယ့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကုိ ျမင္ေနရျခင္းအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပိုင္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းေတြမွာ အျငင္းပြားမႈေတြက ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လုိ႔
ကြ်န္ေတာ္ သံုးသပ္မိတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေပးဖုိ႔အတြက္
စင္ကာပူ ဒါမွမဟုတ္ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်ေကာင္း ေနာက္က်ေနႏုိင္
ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီကကုမၸဏီေတြက ေဟာင္ေကာင္က အႏုညာတခံုသမာဓိစနစ္နဲ႔
အျငင္းပြားမႈေတြကို ပိုမိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ေဟာင္ေကာင္ကေပးမယ့္
ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို ဒီကလူေတြ ပိုၿပီးသိရွိလာေအာင္ ျမႇင့္တင္သြားမယ္ " ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)
ႏွင့္သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။

Mr. Poon က ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဦးတည္
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္လည္း ေဟာင္ေကာင္က
တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး
တတိယေနရာတြင္ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း ၇၉ ခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၄၄ သန္း
တန္ဖိုးရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႔၀င္
တစ္ဦးကလည္း လက္ရွိတင္သြင္းေနေသာ အႏုညာတခံုသမာဓိ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ
စတင္သက္ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ တြင္က်ယ္လာမည့္ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေဟာင္ေကာင္မွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ေဟာင္ေကာင္က ၀င္လာတာကို အမ်ားႀကီး ႀကိဳဆုိပါတယ္။ သူတို႔ဆီက အေတြ႔အၾကံဳေတြ
နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ေလ့လာလုိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဥပေဒလုပ္ ထံုးလုပ္နည္းေတြ
ကုိလည္း သူတို႔နားလည္လာေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီသြားမယ္။ လက္ရွိမွာ ဒီတရားစီရင္ေရးရဲ႕
အခန္းက႑ကို ျပည္တြင္း ကလူေတြက လံုး၀မသိသေလာက္နီးပါး ေပ်ာက္ကြယ္ေနေပမယ့္
ဥပေဒထြက္လာတာနဲ႔ အႏုညာတနည္းနဲ႔ တရားေျဖရွင္းတဲ့ အမႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာမယ္လို႔
ထင္တယ္" ဟု UMFCCI မွ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးခြန္၀င္းလိႈင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူ အႏုညာတခံုသမာဓိစနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အမ်ားစု၏ ေဈးကြက္ကုိရရွိထားသည့္အေလ်ာက္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ရန္ ျမန္မာလူမ်ဳိး
ခံုသမာဓိပညာရွင္မ်ားပါ ခန္႔အပ္ထားမႈႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အႏုညာတစနစ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ
က်င့္သံုးေနသည့္စနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားေနေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မသိရွိသည့္အတြက္
ေဟာင္ေကာင္ကို ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတကာ
အႏုညာတ ခံုသမာဓိတရားစီရင္ေရးစင္တာမွ Ms. Ruth Stackpool  Moore က ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းက စနစ္ႏွစ္ခုက်င့္ သံုးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကလူေတြက
ဒြိဟျဖစ္ႏုိင္တာကို သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္က စနစ္က တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးနဲ႔
အမွန္တကယ္ ကြဲျပားၿပီး ေနာက္ဆံုး စီရင္ခ်က္ကိုလည္း ေဟာင္ေကာင္မွရွိတဲ့ တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွပဲ
ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္လုိ႔ စိတ္ပူစရာ မရွိပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း