e-Government စီမံကိန္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လအမီ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္
ေနေသာ e-Government Master Plan ကို ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
ၿပီးစီးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္
နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီးဦးေသာင္းတင္က ႏို၀င္ဘာလ၂၁ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္
တာ္အစည္းအေ၀းအတြင္း ေျပာၾကားသည္။

e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည့္
အခ်ိန္၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း အမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဦးေသာင္းတင္က ယင္းကဲ့သို႔
ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထား
သည္။

e-Government Master Plan ေရးဆြဲရန္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္
(Asia Development Bank-ADB) '၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္၍
ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႈည္သ်ပ် မွ ပညာရွင္
မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ႈညခနစအငသည ႊ်သမု့်သစ
e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဳျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိ ေၾကာင္း ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး
ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း)ကို တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ယင္းအစီရင္ခံစာအားလည္း ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း
ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးမ်ားႏ်င့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စုစုေပါင္း ၆၅ခုက e-Government လုပ္ငန္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့၊ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေငြေၾကးစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္
၁၆၀၄၃သန္းရွိေၾကာင္း ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။ e-Government မဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲ
ေနစဥ္အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အိုင္စီတီအေျခခံ
အေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ ႐ံုးတြင္းကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Video Conferencing စနစ္တပ္
ဆင္ျခင္း၊ Website, Server မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ႊင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏ်င့္ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။

e-Government လ၂၀စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္း
အေ၀းႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ငါးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ ၾေ်အနမ ဏူေည ေရးဆြဲၿပီး
ပါက ႏ်စ္တို၊ ႏွစ္လတ္ႏွင့္ ႏ်စ္ရွည္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဗခအငသည ဏူေည မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏ်င့္ ယင္းေနာက္မွသာ
စီမံကိန္းပမာဏႏွင့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယင္းက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း