ဧရာ၀တီျမစ္ ဘက္စံုထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းရန္ အတည္ျပဳ

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္ အတည္
ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံကိန္း၏
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္အား ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက
လြန္ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လက ေရးဆြဲျပဳစုတင္ျပခဲ့သည္။

"ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အခုစီမံကိန္းက ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္
တည္ေဆာက္တဲ့ အပိုင္းကို ေထာက္ကူေပးမွာျဖစ္သလို ေရအသံုးျပဳသူအားလံုးအတြက္ ေသာက္
သံုးေရအပါအ၀င္ ေရရဲ႕ပမာဏ၊ အရည္အေသြးနဲ႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ အေျခအေနေတြအေပၚ ထိ
ေရာက္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္" ဟု ေရအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ အဆို
ပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံကိန္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ေရရရွိေရး
အေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ သန္းႏွင့္
ခ်ီေသာ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္"
ဟု အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဒီစီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကို ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိရွိနဲ႔ ထိထိေရာက္
ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရအသံုးခ်မႈ၊
ျမစ္ေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ
တိုးတက္ေစမယ့္ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူ ညီႏိုင္ တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ အထူး၀မ္းေျမာက္ရပါတယ္" ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာနကိုယ္စားလွယ္
မစၥတာအဗၺဒူလာေရဆတ္က ေျပာသည္။

မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္
ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဒီစီမံကိန္းက လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြနဲ႔ ၀င္ေငြေတြကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြား
ဘ၀ေတြကို သိသိသာသာ တိုးတက္ေစလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ
အဗၺဒူလာေရဆတ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရရွည္တည္တံ့ေရးထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အနာဂတ္ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရရွိႏိုင္ေရး
တို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ကူညီသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္
ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း