ေဒသတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အျမင့္ဆံုး ျမန္မာျဖစ္ေန

ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦး။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦး။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား
မရရွိ႐ုံသာမက ဥစၥာဓနခြဲေ၀မႈတြင္လည္း ညီမွ်မႈကို မခံစားရေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က
သုံးသပ္ထားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ မွာ ၁,၁၀၅ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းမွာ
၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ရာ ေဒသတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အျမင့္ဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း"
ကမၻာ့ဘဏ္ က ယခုလ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္း ၆၅ ႏွစ္ျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အသက္အတိုဆုံးျဖစ္ၿပီး
ေမြးကင္းစ ကေလးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေသဆုံးမႈတြင္လည္း ဒုတိယအျမင့္ဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္
ရပ္တည္ေနသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးတြင္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဦးေရသည္
စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး လမ္းသိပ္သည္းဆမွာလည္း
စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁,၀၀၀ လွ်င္ ၂၁၉ ဒသမ ၈ ကီလိုမီတာႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အသြင္ကူးေျပာင္း ခါစမွ စတင္ၿပီး မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
တိုးတက္လာျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ တိုးတက္လာျခင္း၊ စီးပြားေရးတံခါး
ပြင့္လာမႈအရ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မဟုတ္သည့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္
တိုးတက္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ - ၁၀ ၾကား
ကာလက ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခ့ဲရာမွ လက္ရွိတြင္ ပ်မ္းမွ် ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အေရးပါျပီး ျပည္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွီခိုေနရသည့္
လယ္ယာက႑တြင္မူ တိုးတက္မႈႏႈန္း နည္းေနသည့္အျပင္ အတက္အက်လည္း တည္ျငိမ္မႈ
မရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ မွီခိုေနရေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္
လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမိုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သက့ဲသို႔ တန္ဖိုးျမင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပုဂၢလိကပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္
ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က အၾကံျပဳထားသည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း ကမူ အစိုးရက
ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိ
အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေစာေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"အစိုးရသစ္ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အာ႐ုံစိုက္ခ့ဲတယ္။ ဒါေပမဲ့
အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာေတာ့ အကုန္မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး" ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)၏ ေမးျမန္းမႈကို
ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ကုစားရန္ နည္းလမ္း
ရွာေဖြေပးေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာကံေဇာ္ကလည္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ အေထာက္အပ့ံ၊ ဂ်ာမနီ ေခ်းေငြ
ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အျပင္ ကိုုရီးယားႏိုင္ငံ၏
အရစ္က်ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ တို႔ကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး
တိုးတက္မႈလည္း ရွိေနေၾကာင္းေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က စီးပြားေရးပညာရွင္ Khwima Nthara ကမူ "ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္
အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔နဲ႔ ၀င္ေငြေတြပိုေကာင္းလာဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ႂကြယ္၀သည့္ ေရ၊ ေျမ၊ တြင္းထြက္သတၱဳ မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သယံဇာတခြဲေ၀မႈတြင္ မွ်တမႈရွိေစရန္လည္း
ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း