ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတိုင္မီ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တခ်ဳိ႕ လိုလား

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ
အေျခခံမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ အစိုးရထံမွ အာမခံခ်က္ ရယူလိုေၾကာင္း
ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) အဖြဲ႔၀င္မ်ားက
ေျပာသည္။

ယူအင္န္အက္ဖ္စီသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(ေကအိုင္အို) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုးဖြဲ႕ စုဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္အားလံုးသည္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕(အင္န္စီစီတီ) တြင္ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အင္န္စီစီတီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရာထူးႀကီး၍ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အဆံုးအျဖတ္ ေပးသူမ်ား ပါ၀င္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ သည္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းမႈကို လက္ရွိ ဗမာအမ်ားစု ရွိသည့္
နယ္ေျမတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ က်န္ ဧရိယာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလိုက္ စုဖြဲ႔သည့္
ျပည္နယ္ပံုစံမွ နယ္ေျမအားလံုးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တည္ရွိမႈအေပၚ အလားတူ
အေျခခံစုဖြဲ႔သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေစမည့္ အာမခံခ်က္ ရရွိလိုေၾကာင္း ယူအင္န္အက္ဖ္စီ
အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ခူဦးရယ္က
ေျပာသည္။

ယူအင္န္အက္ဖ္စီသည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ကတိက၀တ္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဇန္န၀ါရီ၌
ကနဦး အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ အစိုးရ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ံုး
(ေကအင္န္ယူ) အပါအ၀င္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္
ကတိျပဳခ်က္တြင္မူ အဆိုပါ အေျခခံမူ မပါ၀င္သည့္အတြက္ လက္မွတ္ မေရးထုိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ လက္ရွိ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အိုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္န္ဘန္လသည္
ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ကတိက၀တ္ ျပဳရန္ စတင္ ကမ္းလွမ္းၿပီးေနာက္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုျပဳ
မူၾကမ္းမ်ား လဲလွယ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ မူၾကမ္းအေပၚ ထပ္မံေဆြးေႏြးခြင့္မရေၾကာင္း ၎အဖြဲ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္တြင္
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ အဆိုျပဳမူအျဖစ္ "ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံကို
ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္
အျပည့္အ၀ရွိသည့္ 'အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္မ်ား'ကို အေျခခံ၍ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈႏွင့္အညီ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ အခိုင္အမာ သႏိၷ႒ာန္ျပဳၾကပါသည္"ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ
ကတိျပဳခ်က္တြင္ "ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ လြတ္လပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ ပါ၀င္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ
ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္"ဟု
ထည့္သြင္းထားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘာဘယ္လို ျပည္နယ္ ျဖစ္ရမယ္ အတိအက်ႀကီး ေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခု ျပည္နယ္ေတြကလည္း အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ ပံုစံေပါ့။ တိုင္းေဒသႀကီး ဖြဲ႕ထားတာေတြကိုေတာ့
လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဗမာျပည္နယ္ဖြဲ႕ရင္ အႀကီးႀကီး ျဖစ္သြားမလားဆိုတာက အခုတိုင္းေဒသႀကီး
ေတြမွာ ဗမာ တင္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ တျခား တုိင္းရင္းသားေတြလည္း အမ်ားႀကီးေနတယ္။
ဧရာ၀တီမွာ ေရာ၊ တနသၤာရီမွာေရာ၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွာေရာ တိုင္းရင္းသားေတြ
အမ်ားႀကီးေနတယ္။ ဒီတိုင္းေဒသႀကီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္ေတြဆိုရင္လည္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေနထုိင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္းပါပဲ။
အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္အျဖစ္ကို ဘယ္ႏွခု ဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက
ဆံုးျဖတ္မွာပါ" ဟု ခူဦးရယ္ က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူကုိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္တြင္လည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ မေႏွာင့္ေႏွးေစရန္
အတြက္ ကတိျပဳခ်က္အျဖစ္ ထားရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎မူႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အေပၚ ယူအင္န္အက္ဖ္စီက ကတိျပဳရန္ အလံုးစံု ဆႏၵျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

"သမၼတႀကီးကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကို ခိုင္မာစြာ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ လစဥ္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာတဲ့အတြက္
NCA စာခ်ဳပ္ ျမန္သြားေအာင္ ဒီ တစ္ခ်က္ကို ျဖတ္လိုက္ခ်င္တဲ့အတြက္ ကတိက၀တ္
လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာက
မေရရာဘူး၊ သိပ္မထူးဘူး။ အေပၚယံသေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အခ်က္အလက္နဲ႔ သေဘာတူတာမ်ဳိး
ျဖစ္ေစခ်င္တယ္"ဟု ယူအင္န္အက္ဖ္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အင္န္စီစီ တီဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ဟံသာက
ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ အဆိုပါအေျခခံ မူသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တည္ရွိမႈႏွင့္
တန္းတူညီမႈကို ပိုမိုထင္ ဟပ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္းႏွင့္ ကတိက၀တ္ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းလိုေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မွာပဲ
အစိုးရဆီက ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ တစ္ခုခု လိုခ်င္တယ္။ အစိုးရကလည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ
ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ခ်ည္တုပ္ၿပီး ေတာင္းေနသလဲလုိ႔ ယူဆတယ္"ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (အမ္ပီစီ) မွ ၫြန္ၾကားေရးမႉး
ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

၎မူကုိ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြး အဆံုးအျဖတ္ယူရန္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေၾကာင္း
ယူအင္န္အက္ဖ္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ
ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ ကတိျပဳခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဒါကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးလို႔ မရဘူးလားဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး
တညီတညြတ္တည္း ရပ္တည္တာမ်ဳိး လိုလားပါတယ္။ အခု အစိုးရက စာအုပ္ဖြင့္ထားတယ္၊
တစ္ဖြဲ႔စီ လာလက္မွတ္ထိုးဆိုတာ ႐ိုးသားတဲ့ မူ၀ါဒလို႔ မယူဆဘူး။ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့
အဖြဲ႔ေတြကို ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ပါပဲ"ဟု ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက လုပ္ရမွာပဲ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလံုးက ခြဲထြက္ဖုိ႔ တုိက္ေနတာလည္း
မဟုတ္ဘူး။ တို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ခံၿပီးသားပဲ။ ႏိုင္ငံက ခြဲမထြက္ဘူး
ဆိုတဲ့ စာသားကိုလည္း လိုအပ္ရင္ ထည့္သြင္းသြားမွာပါ။ တခ်ဳိ႕က အခု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ပံု
ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္ပဲလို႔ ေျပာၾကတာ ရွိတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက လက္ရွိ
တည္ေဆာက္ပံုကို အတည္ျပဳ လိုက္တာမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ (ဒီမူကို) အာမခံခ်က္
ရွိေစခ်င္တယ္။ ဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ပံုစံက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါလာမွာပါ"ဟု
ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ အဆိုပါ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ မျပဳလိုေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုေန႔ ကတိက၀တ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေကအင္န္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္
ပဒိုကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာသည္။

"ဒီဟာက ကတိက၀တ္လို႔ ေျပာတာ။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္၊
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး NCA ကို ရေအာင္ လုပ္မယ္လို႔
ကတိျပဳတာ။ ဒီလို ကတိျပဳတယ္ဆိုေတာ့ ပိုလံုေလာက္တာေပါ့"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေကအင္န္ယူသည္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ျဖင့္
ေသြးမထြက္သည့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကတိက၀တ္ကို
အဆိုပါမူျဖင့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္
ကတိက၀တ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကအင္န္ယူ ဥကၠ႒ မူတူးေစးဖိုး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကတိျပဳခ်က္တြင္
လက္မွတ္မေရးထိုးေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဆိုပါမူႏွင့္ ပတ္သက္၍
ယူအင္န္အက္ဖ္စီအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ
အင္န္စီစီတီအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းမည္ဟု
ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း