ေရြးေကာက္ပြဲ လုံျခဳံေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စတင္ျပင္ဆင္

အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပစဥ္က ရဲတပ္ဖဲြ႕က လုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပစဥ္က ရဲတပ္ဖဲြ႕က လုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လာမည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း လုံျခံဳေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ယခုကတည္းက စတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊
ဒုတိယတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မႉး ရဲမႉးႀကီးေဇာ္ခင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုက့ဲသို႔ စတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအေနျဖင့္ ဒုတိယတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒ၊ လုပ္ထုးံလုပ္နည္း၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ
ၿပီးခ့ဲသည့္လက ျပဳလုပ္ခ့ဲသက့ဲသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္လည္း ဒုရဲအုပ္ႏွင့္ အထက္အရာရွိမ်ားကို
အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေအာက္ေျခရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုပါ
ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ဒီေရြးေကာက္ပြဲ လုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အထက္အရာရွိေတြသာမက တပ္ဖြဲ႕ ၀င္အားလုံး
ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ သိမွသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္
မွန္ကန္ၿပီးေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမယ္၊ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ညီမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး၌
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ ပြဲလုံျခဳံေရး အသိပညာေပး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈကို ေလ့လာသြားမည္ဟု
ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

"သူတို႔နဲ႔က အေျခခံအခ်က္ခ်င္း တူတယ္။ စိန္ေခၚမႈခ်င္းလည္း တူတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က
ပိုမ်ားတယ္။ သူတို႔ရ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကမၻာက လက္ခံတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
သြားၿပီးေလ့လာမယ္။ ေရွ႕က သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ခ့ဲတယ္ဆိုတာလည္း ေတြ႔ၿပီး စကားေျပာခ့ဲတယ္"
ဟု ၎ကေျပာသည္။

လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ ယခုကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
အလြန္ကာလဟူ၍ ကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္လ်က္ရွိသည္။

"စိန္ေခၚမႈေတြက ေနရာေဒသအလိုက္ ရွိတယ္။ ဥပမာ ရခိုင္မွာဆိုရင္ လူမ်ဳိးေရးကိစၥေတြ ရွိတယ္။
ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရွိတယ္။ ဘယ္ပါတီပဲ အ၀င္ခံမယ္၊
ဘယ္ပါတီအ၀င္ မခံဘူး၊ စသျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတာကအစ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္
လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ
အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခ့ဲစဥ္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။

"ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံႏႈန္းသတ္မွတ္တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း၊ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္း အေနနဲ႔ ဘယ္လိုသမာသမတ္က်က် ရပ္တည္ၿပီးေတာ့
ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္ဘူးဆိုတ့ဲ ဟာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စံႏႈန္းပဲ။ ဘယ္ပါတီပဲ တက္လာတက္လာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔က အစိုးရအဖြဲ႕ ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ လိုက္ၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရမယ့္
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း၊ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလအတြင္း ၾကဳံေတြ႕ လာႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္က့ဲသို႔ ကိုင္တြယ္
ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ကို ေတြးေခၚ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိ က်င္းပသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အျခားတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၱရသီရိ ခ႐ိုင္ ေရြေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လြင္က
ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုံျခဳံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို
အသစ္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဓိက က႑ကေနၿပီး ဒိုင္လူႀကီးသဖြယ္
ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

"အရင္ေတြ႕ခ့ဲတ့ဲ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
အပီျပင္ဆုံး၊ အေအာင္ျမင္ဆုံး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆုံး၊ အတိအက်ဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကမယ္
ဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း