ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းလက္အေျချပဳ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္က ေထာက္ပ့ံမည္

ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳနယ္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းလက္အေျချပဳ အသက္ေမြး
ပညာသင္တန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံက
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈစံ ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈစံမ်ားကို အေျခခံေသာ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားျဖစ္၍ ကာလတို သံုးလသင္တန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။

ဆရာ အတတ္သင္ သင္တန္းမ်ားကို ေရွးဦးစြာပုိ႔ခ် ေပးၿပီး ေဒသအတြင္း သင္တန္းနည္းျပဆရာ၊
ဆရာမ အေယာက္ ၂၀၀ ကို ေလ့က်င့္ေပး၍ ၎သင္တန္းဆရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ျပည္နယ္တြင္
သင္တန္းသား ၁,၅၀၀ ဦးျဖင့္ သင္တန္းသားေပါင္း ၃,၀၀၀ ကို ဆက္လက္သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးမည္ဟု
စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ Ms Sabine Roth က ေျပာသည္။

"သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကို အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ားဆံုး
တက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြက အခြင့္အေရးနည္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့
အမ်ဳိးသားေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးပါ မွ်တစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေရွးေျပးစမ္းသပ္
အစီအစဥ္အရ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အလွဖန္တီးရွင္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ နည္းပညာ
သင္တန္းမ်ားကို ဦးစြာ ပို႔ခ်ေပးသြားမည္။ ၎ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းႏွင့္
မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းသင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သြားမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရွ႕ေျပးသင္တန္းအျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳတြင္ သင္တန္းသံုးမ်ဳိးကို သင္တန္းသား ၆၀ ကို
ပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၎၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ကာ
စီမံကိန္းကာလ ၿပီးဆံုးပါက ၿမိဳ႕နယ္ အေျချပဳသက္ေမြးပညာသင္တန္းက သင္တန္းသား ၇၂၀ ကို
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း က႑ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဆြစ္ဇာလန္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ၎အစီအစဥ္၏
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာမိုက္ကယ္ မက္သ႐ူးဂ်င္က ေျပာသည္။

"သက္ေမြးသင္တန္းတတ္ေရာက္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြကို လက္လွမ္းမမီတဲ့ အမ်ဳိးသား၊
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔
ကိုက္ညီတဲ့ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းေတြကို ပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာပါ" ဟု ၎က အဆိုပါ
ေထာက္ပံ့ေပးမႈအစီအစဥ္ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား၌ ေျပာသည္။

ဆြစ္အစီအစဥ္အရ ပုိ႔ခ်မည့္ သင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊
သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေက်ာင္းဟုဆိုရာတြင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အဆင့္သာမက ကုမၸဏီမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား
အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး ပါ၀င္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း