ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒခံု႐ံုး ဆံုးျဖတ္

ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးက ေမလ ၁၁ ရက္တြင္
ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ
ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၁၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) ပါ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္
ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါရွိျခင္းအေပၚ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ စိစစ္ေပးရန္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္သြင္းလႊာအေပၚ ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳတာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးေပါ့။
ခံု႐ံုးက ဒီေန႔ အဆံုးအျဖတ္ ေပးလိုက္တာပါပဲ"ဟု ခံု႐ံုးသို႔ တင္သြင္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

၎ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (အာရ္အင္န္ပီ) ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးက ခံု႐ံုးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ဧၿပီလ ၃ ရက္တြင္ စတင္ၾကားနာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး
ဥပေဒေဆြးေႏြးစဥ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ခံု႐ံုးထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ (က) ႏွင့္ ၃၉၁ (က)တို႔အရ အေျခခံဥပေဒႏွင့္
မညီညြတ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦးပါ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ (က)တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၃၉၁ (က)
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ ရက္၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္၍ ဥပေဒအရ (ႏိုင္ငံသားႏွင့္
မဲေပးခြင့္) အရည္အခ်င္း မပ်က္ယြင္းေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ ရွိသူတိုင္းသည္
ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဥပေဒအရ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ
ႏိုင္ငံသားတိုင္း မဲေပးခြင့္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတြက
ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေသးဘူး" ဟု ၀ါရင့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိ၊ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္
စိစစ္ထုတ္ျပန္ရန္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္
၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၎နည္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း
တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ထူေထာင္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယမန္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္း ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံအတြင္း ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ
၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ႏွစ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
အေရအတြက္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း အဆိုပါလက္မွတ္ျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေမလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စိစစ္ျခင္းခံယူရန္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီး
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို မတ္လ ၃၁ ရက္မွစ၍ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္က ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း