အထက္တန္း အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီ စတင္မည္

အေျခခံပညာ အထက္တန္း အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို ၂၀၁၅ - ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္
ရာသီတြင္ စတင္က်င့္သံုးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက
ေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို အေျခခံပညာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းတို႔ကိုသာ
က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္မွ စတင္၍ အထက္တန္းအဆင့္ကိုပါ အခမဲ့အျဖစ္
ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ
ေက်ာင္းလခအပါအ၀င္ေက်ာင္း သံုးဖတ္စာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းေၾကး၊
အားကစားေၾကး စသည့္တို႔ကို အခမဲ့ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ
တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္စီတို႔ကိုလည္း အေျခခံပညာ
မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း၌ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

"အေျခခံပညာက႑မွာ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို အတန္းအားလံုးကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဒီႏွစ္မွာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္က မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔
အထက္တန္း အဆင့္အားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္သြားေတာ့မွာပါ။ အခုဒီႏွစ္ကစၿပီး
မူလတန္းကေလးေတြအတြက္လည္း ေက်ာင္း၀တ္စံုေတြ အခမဲ့ ေပးအပ္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
ထားပါတယ္" ဟု ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

မူလတန္းအခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို ၂၀၁၂ - ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ခါ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အလယ္တန္း
အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို ၂၀၁၄ - ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အထက္တန္းအခမဲ႔ ပညာေရးတြင္လည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ား
ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အလယ္တန္း
အဆင့္တြင္မူ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အလယ္တန္းအခမဲ့ပညာေရးအတြက္ က်ပ္ ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္
အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ အထက္တန္းအခမဲ့ပညာေရးအတြက္လည္း က်ပ္ ငါးဘီလ်ံ ႏွင့္အထက္
အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားသည္။

အေျခခံပညာအတန္း အားလံုးအခမဲ့ပညာေရး ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားအတြက္
ျပင္ပကုန္က်စရိတ္အမ်ားအျပား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

စာသင္ခန္း ျပင္ပရွိ က်ဴရွင္လခမ်ား၊ ပညာေရးလမ္းၫႊန္ (ဂိုက္) ငွားရမ္းခမ်ား၊ ေက်ာင္းကား
ဖယ္ရီခမ်ား စသည့္ အျခားစရိတ္မ်ား ေပးေနရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း