အင္းေလးကန္အား ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ ယူနက္စကို သတ္မွတ္

အင္းေလးေဒသရွိ ေရျခံမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အင္းေလးေဒသရွိ ေရျခံမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းေလးကန္ကို ကမာၻေပၚတြင္ ထူးျခားထင္ရွားၿပီး
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမ (Biosphere Reserve) တစ္ခုအျဖစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊
ပါရီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
(ယူနက္စကို)၏၂၇ႀကိမ္ေျမာက္ လူသားႏွင့္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းက ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၁ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ လူသားႏွင့္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအစီအစဥ္သည္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တည္ရွိမႈအေျခအေန
ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လူသားမ်ား ယွဥ္တြဲေနထိုင္လ်က္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဟန္ခ်က္ညီေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ
ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမမ်ားကို ယူနက္စကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္
ေကာင္စီက စီစစ္အတည္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေကာင္စီက ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၈ ရက္မွ ၁၂ရက္ထိ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ အစည္းအေ၀းတြင္
ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ အင္းေလးကန္အပါအ၀င္ေနရာ၂၀ ကို ျဖည့္စြက္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနက္စကို၏ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္းေလးကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမ သတ္မွတ္ခံရေသာ
ေနရာျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ျဖည့္စြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ေနရာ၂၀ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ တြင္
ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမေပါင္း ၆၅၁ ေနရာ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ၿပီး အင္းေလးကန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးလူသားႏွင့္
ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမ အစီအစဥ္တြင္ တင္သြင္းထားျခင္းကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀း
ဒုတိယေန႕တြင္ ေကာင္စီ၀င္ႏိုင္ငံ ၃၄ ႏိုင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူလက္ခံၿပီး
အင္းေလးကန္ကို ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ကာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူသားႏွင့္
ဇီ၀အ၀န္းကြန္ယက္တြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္
သားငွက္တိရိစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး၀င္းႏိုင္ေသာ္က ယခုလ ၁၀ရက္ေန႕တြင္
ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

"အစည္းအေ၀းမွာ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမသတ္မွတ္ခံရဖို႕ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏိုင္ငံက ၂၆ ေနရာ
အဆိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ထဲက ၂၀ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အင္းေလးကန္ ပါ၀င္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကေန
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုး ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတာကို ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အင္းေလးကန္ကို လူသားႏွင့္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု
မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ျခင္း၊ အင္းေလးကန္ပတ္၀န္းက်င္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေရးကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး
အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို
ဟန္ခ်က္ညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စံနမူနာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
နည္းပညာႏွင့္ ရံပံုေငြ ပ့ံပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း