ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္မႈ ျမင့္မားလာမလား

"အမ်ဳိးသမီးအမတ္ အေရအတြက္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုအေနနဲ႔
သတ္မွတ္ေပးသင့္တယ္"ဟု အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာလုိက္သည္ႏွင့္ "အဲဒီလုိမ်ဳိးသာ မျဖစ္မေန
သတ္မွတ္လိုက္မယ္ဆုိ အရည္အခ်င္းမရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာရင္
ဘယ္လုိလုပ္မလဲ"ဟု အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္က ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ ၀င္ေထာက္လုိက္သည္။

ထုိစဥ္ "ဒါဆုိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခု ေရာက္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားအမတ္ေတြကေကာ အရည္အခ်င္း
ရိွေနၾကလုိ႔လား"ဟု အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္က ထပ္ဆင့္၀င္ေမး လုိက္ျပန္သည္။

ထုိျဖစ္ရပ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းယူျခင္း
သင္တန္းတစ္ခု၌ ႏုိင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ပါ၀င္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခုံမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယင္းျငင္းခုံမႈမွာ သင္တန္းခန္းမအတြင္း ျငင္းခံုမႈ တစ္ခုထက္ေတာ့ သာလြန္ေနသည္မွာ
အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားပါ၀င္ခြင့္ အတိအက်ေျပာရမည္ဆုိပါက တုိင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ကို အနိမ့္ဆံုး
ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးေရးကိစၥမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္လည္း
ယေန႔တုိင္ ျငင္းခုံေနရဆဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငုပ္လွ်ဳိးေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း
လြန္ခဲ့တဲ့ သံုး၊ ေလးႏွစ္ကစတင္ကာ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွေရးအသံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
စတင္ၾကားလာရသည္။

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈျပ႐ုပ္အေနျဖင့္ အစုိးရအပါအ၀င္
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေနရာေပးမႈကို အနည္းငယ္
ေတြ႕ျမင္လာရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္၊ အဓိကက်သည့္ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ကိုယ္စားျပဳမႈသည္ အလြန္နည္းပါးေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းနည္းပါးလွသည့္ အေရအတြက္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေလာင္းမ်ားကို နာမည္စာရင္း
တင္သြင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆံုးရရိွသည့္ စာရင္းအရ ေကာ္မရွင္သုိ႔
ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
၈၀၀ နီးပါး ပါ၀င္ရာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေရအတြက္အားျဖင့္
တုိးတက္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ရာႏႈန္းအားျဖင့္ တြက္ခ်က္မည္ဆုိပါက နည္းပါးေနဆဲပင္။

အဓိက ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအနက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ အမ်ဳိးသမီး
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပါ၀င္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာေတာ့
၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုဦးေဆာင္ေနသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကမူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို
အေရအတြက္ တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထည့္သြင္းခ်င္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသူ ရရိွရန္ပင္ အင္မတန္ခက္ခဲေၾကာင္း
တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

"အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေတာ့ အရင္ကထက္စာရင္ ဦးစားေပး စဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အမ်ဳိးသမီးတုိင္းကလည္း သတ္မွတ္ခ်က္က မီဦးမွကိုး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း အရည္အခ်င္းေတာ့
ရိွတယ္၊ ကိုယ့္မိသားစုကုိ ပစ္ထားဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း စိတ္၀င္စားမႈနည္းတာ၊
တခ်ဳိ႕ကလည္း လုပ္ခ်င္တာပဲသိတာ၊ အရည္အခ်င္းက်ေတာ့ မမီျပန္ဘူး"ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ အဆုိျပဳသူမ်ားကို အမတ္ေလာင္းအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မီ၊
မမီဆိုတာကို ပါတီမ်ားက စဥ္းစားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို
ပိုမုိဦးစားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တင္သြင္းခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေလာင္း
၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာအမတ္ေလာင္းမ်ား ပါ၀င္ေနလဲဆုိသည္က
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ျမန္မာတုိင္း(မ္)က အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီး
အခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသည့္ တူညီသည့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႕ရသည္။

လူထုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိသည့္ စိတ္ေစတနာထက္သန္မႈကို အားတက္သေရာ
ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈကေတာ့ အားနည္းသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲရိွ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပင္ သတိမထားမိသူက မ်ားေနသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေနလဲဆုိတာ မသိသည့္တုိင္ သူ႔ကိုေတာ့ အားလံုးက
သတိထားမိသည္ဟုဆုိသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္ အရြယ္ ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔
ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ေျခာက္ႏွစ္က ေက်ာင္းဆရာမအလုပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး အသင္း၏ စုေပါင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးသံုးေယာက္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္
မိသားစုရပ္တည္မႈအတြက္ ပူပင္စရာ မလုိဟု သူက ေျပာသည္။

"ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မက ဒီေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာပဲ
ေနတာဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ထဲကလူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း သိတယ္၊ ေက်ာင္းအုပ္
ပင္စင္စားလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ကေလးမိဘေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကိုလည္း
သိတယ္၊ ကိုယ္ကလည္း လူမႈေရးအလုပ္ေတြကို ၀ါသနာပါၿပီးသား၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔
လက္တြဲၿပီးလုပ္ေနတာဆိုေတာ့ အားလုံးနဲ႔လက္တြဲၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီး
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာပါ"ဟု ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔က ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရပါက လမ္းေဘးပ်ံက်ေဈးသည္ေတြ ေနရာတက်
ျဖစ္ေရးနဲ႔ ေရရရိွေရးတုိ႔ကို ဦးစားေပးခ်င္တဲ့ ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔က လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈ
အားနည္းေၾကာင္းကိုေတာ့ ၀န္ခံခဲ့သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ ပါတီကေပးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာေနသည္ဟု
သူက ဆုိသည္။

ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔လိုပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက
ေဒၚနန္း႐ူပါသန္းကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ရဲ၀န္ထမ္းေဟာင္းအမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္သည္။

သူ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္က အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇) ျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ရဲအုပ္အဆင့္အထိ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး
လုပ္သက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည့္တုိင္ ရာထူးတုိးခံစားခြင့္ မရခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္
တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ရာထူး မတက္ခဲ့ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ဟု အသက္ ၅၇ ႏွစ္
အရြယ္ သူက ဆုိသည္။

"ေျပာရရင္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္း လုပ္ႏိုင္တယ္။ သူခိုးေတြ၊ ဓားျပေတြကိုလည္း
ဖမ္းခဲ့တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မႉးအလုပ္ေတြကို လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေနရာေကာင္း မေပးတာေၾကာင့္
ထြက္လိုက္တာပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အမ်ဳိးသမီးစခန္းမႉး မရွိဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြဆို မသင့္ေတာ္ဘူး
ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ သူတို႔ မခန္႔တာျဖစ္တယ္။ အခြင့္အခါ ၾကံဳရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီး
၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေအာက္က် ေနာက္က်ျဖစ္ရတဲ့ဘ၀ကို ေျပာရမွာေပါ့။ ကိုယ့္မွာလည္း
ခံစားခ်က္ရွိတာကိုး"ဟု ေဒၚနန္း႐ူပါသန္းက ဆုိသည္။

၀ါးခယ္မမွာ လက္ရိွ ကုန္စံုဆုိင္ဖြင့္ထားေပမယ့္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူနဲ႔ သားသမီးေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့
အလုပ္အကိုင္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းအတြက္ စိတ္ပူစရာမရွိဘူးဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ နဂိုက မထားခဲ့ေပမယ့္လည္း ပါတီ၏ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္
လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ့ပါက အားလံုးကိုစြန္႔ၿပီး လုပ္ႏုိင္တယ္ဟု သူက ဆုိသည္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္းေတြျပည့္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီးေလ့လာရဦးမယ္၊
ဘာသာေရးဘက္ အားသန္ခဲတာဆိုေတာ့ ဘာသာေရးစာအုပ္ေတြဖတ္ခဲ့တယ္၊ အခု ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေတြးအေခၚဗဟုသုတ အမ်ားႀကီးလိုေသးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အရမ္းစိတ္၀င္စားတာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ကိုေတာ့ နည္းနည္းသတိထားမိတယ္၊ သူ႔ပုံဆုိလည္း ၾကည့္ျဖစ္တယ္၊
သူ႔အေၾကာင္းေတြဆိုရင္လည္း ဘာရယ္ညာရယ္ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ဖတ္ျဖစ္တယ္"ဟု
ေဒၚနန္း႐ူပါသန္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း