ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ေတာ့မည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာတို႔၏ အေရးတစ္ခု တည္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာကလည္း
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုလွ်င္လည္း မမွားေပ။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုကပါ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို အထူးအာ႐ုံစိုက္ ေနၾကေလသည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊
အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားက ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ႏိုင္ငံတြင္းသို႔၀င္လာပါက
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ
၀င္ေရာက္မလာေသးေပ။

ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျခအေနမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ
မူတည္ေနသည္။

လက္ရွိအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သယံဇာတေပါႂကြယ္၀ၿပီး ေရခံေျမခံေကာင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီသို႔ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ၀င္သင့္သေလာက္ ၀င္မလာေသးဘူးဟု
စီးပြားေရးပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္
အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ
က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚတြင္ အျပန္အလွန္မီွခိုေနသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ကို သန္႔ရွင္းညင္သာစြာ
ၿပီးဆံုးသြားရန္ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာက်င္းပၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က
ေနာင္တက္လာမည့္အစိုးရကို အာဏာလႊဲေပးကာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ
အသိအမွတ္ျပဳပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပး
လာလိမ့္မည္ဟု သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက သူ႔အျမင္ကို
ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ လြတ္လပ္သည့္
ကမၻာ့ေဈးကြက္ႀကီးထဲတြင္ ၀င္ဆံ့ႏုိင္လာပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္လည္း
အားတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ဆိုထာထက္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ေပၚလာမယ့္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ကို
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ဘယ္ ေလာက္အေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။ အေျပာင္းအလဲ
ေဖာ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ အဓိကအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လိုလားတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေပါ့။
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာမယ္။
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘူး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ထြက္ကုန္မယ္။ တန္႔ကုန္မယ္။ အဲလို ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္"ဟု
ဦးရဲထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ လႊမ္းမိုးေနဆဲဟု ႏုိင္ငံတကာက
လက္ခံထားၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ ေနာက္တက္လာမည့္အစိုးရသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္မွာ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္က ထိုသို႔တည္ၿငိမ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္လား ဆိုသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ
ျဖစ္လာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရသစ္က တိုင္းျပည္ကို
တည္ၿငိမ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထားကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူေတြက သိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာက ႏိုင္ငံေရးမွာ
လႊမ္းမိုးေနေသးတယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသးတယ္ဆိုတာလည္း သူတို႔က ေကာင္းေကာင္း
နားလည္တယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရက စစ္တပ္နဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္မလားဆိုတာက အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရက
ျပည္သူလူထုရဲ႕ မဲဆႏၵနဲ႔ တက္လာမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအစိုးရက တိုင္းျပည္ မွာရွိေနတဲ့
အေနအထားကို လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႔ မကိုင္တြယ္ႏိုင္လို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပႆနာတက္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး
မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကလည္း စိုးရိမ္စရာေကာင္းမယ္" ဟု
ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး အေျပာင္းအလဲ
အမွန္တကယ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ဘီလ်ံရာခ်ီၿပီး
၀င္လာႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ သန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)က
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လကုန္အထိ
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၆ ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ
၄၆,၈၂၉ ဒသမ ၈၈၇ မီလ်ံရွိသည္ဟု သိရသည္။

"ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအကုန္လံုးက ရပ္ထားတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ လုပ္ထားတဲ့
တခ်ဳိ႕ပေရာဂ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လက္မွတ္ထိုးထားတာက နည္းနည္းပါးပါး ရွိႏိုင္တယ္။
သီလ၀ါစက္မႈ ဇုန္ တည္ေဆာက္ေနတ့ဲအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္ ၀င္လာဖုိ႔ရွိတယ္။
အဲဒါက Capital Investment ပဲျဖစ္မွာ။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ကေတာ့ မလာႏိုင္ပါဘူး။
အဓိကကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာ။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရသစ္
လက္ထက္က်မွ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေရာ၊ ေဈးကြက္မူ၀ါဒပါ ခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီအခါက်မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တက္လာမွာ"ဟု သန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာသည္။

အေမရိကန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ယခုအခ်ိန္ထိ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားထဲတြင္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာက႑လည္း ပါ၀င္ရာ ကမၻာတြင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းသည္ ေဈးေကာင္း
ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္မ်ားဆီသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ျပည္တြင္း၌ က်င္းပေသာ
ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ေနရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ တ႐ုတ္သို႔ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ
ထြက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ပါကလည္း အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား
႐ုပ္သိမ္းမႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ေဈးကြက္မရွိေပ။

ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္တြင္း၌
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိၾကေပ။

ဒါ့ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း တရားဥပေဒ မည္မွ်စိုးမိုးမႈ ရွိမည္နည္း။

ျပည္သူလူထုအတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မည္မွ်အထိ ထိန္းႏုိင္မည္နည္း၊
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနေသာ အစိုးရသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားမည္လားဆိုသည့္
ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ ျဖင့္ လာေရာက္သည္ျဖစ္ရာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
အေရးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမွာ အဓိကက်ေပသည္။

၎တုိ႔၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္ မွတ္ခ်က္ထဲတြင္ အျပည့္အ၀ အာမခံႏုိင္ေသာ အစိုးရကို
လိုလားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္လာရန္ ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
အၾကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ အခ်က္ပဲ။ ေစာင့္ကို
ေစာင့္ၾကည့္မွာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို တခ်ဳိ႕ကလည္း တစ္ခုခုျဖစ္မလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္တာပဲ။ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ပမာဏအႀကီးႀကီးနဲ႔ လာရမယ္။ နည္းပညာလည္း ပါရမယ္ဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီး
စြန္႔စားမႈမ်ားရင္ေတာ့ မလာဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္တာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္သည္လည္း ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာမီက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း
တုံ႔ျပန္ခ်က္ရလဒ္မွာ သိပ္မေကာင္းလွေပ။

"အေဆာက္အအံုပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုေသးတယ္။ မီးမမွန္၊ ေရမမွန္တဲ့အေျခအေနမွာ
လာေရာက္ရင္းႏွီးရတဲ့သူရဲ႕ ဘ၀ကုိလည္း ထည့္တြက္ရမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕လုံျခံဳမႈဘက္ကလည္း
ထည့္စဥ္းစားရမယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသနဲ႔ တန္းတူ
မရဘူးဆိုရင္ ဒီလိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို လက္မခံတာ ေကာင္းတယ္"ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ား ေျပလည္ႏုိင္ပါက လာမည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ၀င္လာမည့္ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မ်ားႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘက္ကလည္း အေသအခ်ာ
စဥ္းစားၾကမွာျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္ရမည့္အပိုင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနဆဲပင္
ျဖစ္သည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွသာ
စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မယ္။ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ရင္ Demand နဲ႔ Supply မွာပါ ေျပလည္ေအာင္
လုပ္လို႔ရတယ္။ အခုဟာက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ လြန္ဆြဲပြဲ မ်ားေနေတာ့ စီးပြားေရး
မတည္ၿငိမ္ဘူး။ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ျဖစ္သြားတယ္"ဟု
ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္စိုးက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လကုန္အထိ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က႑၌ ၃၉ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

စြမ္းအင္က႑တြင္ ၂၈ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ၁၀ ဒသမ ၀၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၆ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သတၱဳက႑တြင္
၄ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑တြင္ ၄ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ၃ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ သုည ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ သုည ဒသမ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈက႑တြင္ သုည ဒသမ
၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား က႑မ်ား၌ ၁ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

က႑အလိုက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သယံဇာတအေျခခံသည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ သူတို႔
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္က ရင္းႏွီးခ်င္ရင္းႏွီးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေျခာက္လ၊
တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာေတာ့ မရင္းႏွီးေတာ့ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ဘာမွ မေသခ်ာေသးတဲ့
အခ်ိန္မွာ သူတို႔ အေနနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးဘူးေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ ဘက္က
မနာဘူးေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲက ၿပီးသြားမယ္။ ေနာက္အစိုးရက ဘယ္သူျဖစ္မယ္။ ဒါေတြကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနတာလည္းရွိတယ္။တခ်ဳိ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္မလာတာက ေရြးေကာက္ပြဲ
တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း မဆိုင္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေဆာက္အအံုေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔အတြက္
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ အေျခအေနကိုေတြ႕တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလည္း ရွိတယ္"ဟု
Myanmar Research ၊ Consulting ၊ Capital Markets မွ စီအီးအို ေဒါက္တာေအာင္သူရ က
ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္၍ ျပန္လည္တင္ပို႔မည့္ ကုမၸဏီမ်ား
အတြက္ ျမန္မာျပည္သည္ အေဆာက္အအံုပိုင္းႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ပိုင္းတို႔တြင္ အဆင္သင့္
မျဖစ္ေသးျခင္းေၾကာင့္ အေခ်ာထုတ္လုပ္ၿပီးတင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
ေစာေနေသးၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က
ေထာက္ျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာေသာအစိုးရသည္ လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
မပ်က္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည့္အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုလည္း ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားအတြက္လည္း ျပည္တြင္း၌ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို
ေျပလည္စြာေျဖရွင္းႏိုင္မည္လား၊ ဘက္ေပါင္းစံုၾကည့္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးလာမည္လား၊
ရပ္တန္႔သြားမည္လား (သို႔) ေနာက္ဆုတ္သြားမည္လား ဆိုသည္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္
ေသခ်ာစြာ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း