အေရးမႀကီးေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုမ်ား တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ပထမအၾကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ က်န္ရွိေနေသာ
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးမၾကီးလ်င္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ားတင္သြင္းျခင္း
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေမတၱာရပ္ခံ
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းေ၀းျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္
ဥပေဒၾကမ္း ၃၃ ခု က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကိုလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို
တတ္ႏိုင္သမွ် ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
အျခားေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား တင္သြင္းျခင္းကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးၾကီးလိုအပ္ျခင္းမရွိပါက
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္"ဟု လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ႏို၀င္ဘာ
၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္ရွိေနေသာဥပေဒၾကမ္းမ်ားစာရင္းအရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆာင္ရြက္ဆဲဥပေဒၾကမ္း
၁၄ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားေသာ
ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခု၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္
ေပးပို႔ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခုတုိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေဆာင္ရြက္ဆဲဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခု က်န္ရွိေနသည္။

အထက္ပါဥပေဒၾကမ္းမ်ားအျပင္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက နည္းဥပေဒ ၉ ခုကို ေပးပို႔ထားသည္။

အဆိုပါနည္းဥပေဒမ်ားအတြက္ မိခင္ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရပါက ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစရန္ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းလာမည့္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ခ်က္
အဆိုတင္သြင္းလိုပါက ေဆာလ်င္စြာတင္သြင္းၾကရန္လည္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယေန႔စတင္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ
သေဘာတူေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ကာ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ 'ေသြးႏွင့္ ေသြးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ
ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း'ႏွင့္ 'ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း လွဴဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒၾကမ္း'တို႔ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အသိေပးတင္ျပခ့ဲသည္။

ထို႔အျပင္ 'ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရး ဥပေဒၾကမ္း'၊ 'ပင္စင္အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္
ဥပေဒၾကမ္း'၊ 'ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း'၊ 'အာမခံလုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း'၊ 'ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒၾကမ္း'ႏွင့္ 'ရာဇသတ္ၾကီးကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း'မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းခ့ဲသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးလိုပါက လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္
ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း