ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ေျခလွမ္းမ်ား

ယခင္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး
ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ ေမွးမွိန္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းတစ္ေယာက္
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို မည္မွ်အတုိင္းတာအထိ လႊတ္ေတာ္၌ အသံုးခ်ခြင့္ရမည္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား ရိွေနသည္။

ယခင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္
အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အစုိးရႏွင့္
တပ္မေတာ္ အၿငိမ္းစားအရာရိွမ်ား၊ ျပင္ပက တတ္သိပညာရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးပါက
အထူးကိစၥမ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္းခြင့္ရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ေကာ္မရွင္၏ ထူးျခားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လႊတ္ေတာ္တြင္ မေတြ႕ခဲ့ရေပ။

လက္ရိွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေဟာင္း
သူရဦးေရႊမန္းက ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူထားသည္။

အဖြဲ႕၀င္ ၂၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္ အသစ္တြင္မူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္
အမတ္ေဟာင္း ၁၀ ဦး ပါ၀င္ၿပီး အၿငိမ္းစား အစိုးရအရာရိွမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည္။

သူရဦးေရႊမန္းကို ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရာထူး ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ တပ္မေတာ္၊
အာဏာကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ အစုိးရတုိ႔ၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္
ကသိကေအာက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရိွသည္။

မည္ကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရိွေစကာမူ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရာထူးကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ သူရ ဦးေရႊမန္း
တစ္ေယာက္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တရား၀င္ဆက္လက္လႈပ္ရွားခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္သာျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားက သူရဦးေရႊမန္းကို
ယခင္ကကဲ့သို႔ ဦးၫႊတ္ အေလးျပဳျမဲ ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မၾကာခဏ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျမဲျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို လစာမယူဘဲ ထမ္းေဆာင္မည့္ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း
တာ၀န္စယူၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေခၚယူခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ယခင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ကို
ျပန္လည္စိစစ္မည္ဟု ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပး စိစစ္မည္ကိုမူ တိတိက်က် ေျပာဆုိျခင္း မရိွေပ။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက
ေျပာသည္။

"ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အၾကံေပးဖုိ႔ပဲ။ ဥပမာ - ေကာ္မတီမွာ ဥပေဒတစ္ခု
တက္လာလို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကလည္း ဒီဥပေဒအေၾကာင္းကို ေသခ်ာမသိဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔က
ကူညီရတယ္၊ အၾကံေပးရတယ္။ အခု သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ ေျပာသလုိ ဥပေဒ ၂၀၀ ကို စိစစ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိး
စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခြင့္ မရိွဘူး။ တကယ္လို႔ ဒီလုိေျပာရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ
ဆုိတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သင့္တယ္"ဟု ဦးရဲထြန္း က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ အမည္မွာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည့္
အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ တာ၀န္ေပးခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကို
အၾကံ ျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားလံုးမွာ လႊတ္ေတာ္အေပၚတြင္သာ
မူတည္ေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ငါးႏွစ္တာ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသည့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရိွမည့္ ဥပေဒမ်ားကို
ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကို အၾကံေပးမည္ဆုိပါက မ်ားစြာ အက်ဳိးရိွမည့္ ေကာ္မရွင္
ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 'အတိတ္ကို ျပန္လည္မတူးဆြေရးမူ'ကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း
ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို
စိုးရိမ္ေနသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ 'ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ' ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတသည္ အေရးယူခြင့္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ခြင့္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၁၀ အရ
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္
တာ၀န္အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းကို တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္း
မရိွေစရဟုသာ ျပ႒ာန္းထားရာ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးမယူရန္
ကာကြယ္ေပးမထားေပ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိေပးထားေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္
စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္မူ ျပန္လည္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚဒြဲဘူကေျပာသည္။

စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အျခား အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးပါက
ေကာ္မရွင္က ေလ့လာ သံုးသပ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္း
ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူစဥ္က အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာရန္ ေကာ္မရွင္ကုိ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚဒြဲဘူ က
ေျပာသည္။

"အရင္ ေကာ္မရွင္တုန္းက အဖြဲ႕၀င္ေတြ အမ်ားစုက အစိုးရ အဖြဲ႕က မွားရင္ေတာင္မွ ၀င္မေျပာရဲဘူး။
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းေတြကိုး။ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့ ဘာမွ မေျပာရဲဘူး။
ဦးေရႊမန္း ကိုယ္တုိင္က အစုိးရအဖြဲ႕ကို အမ်ားႀကီး ကာေပးခဲ့တာပဲ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္က
ေ၀ဖန္ရင္ေတာင္ သတိေပးခံရတာမ်ဳိးေတြရိွတယ္" ဟု ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးခဲ့ေသာ္လည္း
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခါနီး အခ်ိန္တြင္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္အျပင္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကို အာဏာလႊဲ ေျပာင္းၿပီးပါက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎၏ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ
ပါတီသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သူရ ဦးေရႊမန္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္
ဆက္လက္လက္တြဲရန္ စိတ္၀င္စားမႈ မရိွေတာ့ေၾကာင္း ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သူရ ဦးေရႊမန္းအတြက္
ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ ေျခကုပ္ရယူႏုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒
ရာထူးမွ တစ္ဆင့္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္
မေသခ်ာေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း