ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗ်ဴဟာခင္းၿပီ

မတ္ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ တင္သြင္း
လုိက္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားစာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္
ပါတီဦးေဆာင္မႈမွ ေခတၱ စြန္႔ခြာကာ အစုိးရအဖြဲ႕ကို ဝင္ေရာက္ ဦးေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တရားဝင္ အသိေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္ တင္သြင္းသည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ ဦး
ကုိသာ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ဖြဲ႕စည္းထား သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကိုယ္တုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ သမၼတ႐ုံး၊ ပညာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔၏
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုအနက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္
ထူးျခားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု မဟုတ္ ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္
အင္မတန္အေရးႀကီးေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ အရပ္ သားဝန္ႀကီး ၁၈ ဦးအနက္ ကာ/ လံုဟု အတုိ ေကာက္ေခၚ
သည့္ 'အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ'တြင္ ဝင္ထိုင္ႏုိင္သည့္ တစ္ဦးတည္း
ေသာ ဝန္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာ/ လံုကို ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတက ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး
အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာ/လံုသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္
သံတမန္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရး၊ အေရးေပၚ
အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာပါက အာဏာ သိမ္းပိုင္ခြင့္ စသည့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အဓိကက်
သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေနသည္။

ယခု တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လုိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ မၾကာမီ ကာ/လံု၏ အေရးပါသည့္
အခန္းက႑တြင္ သူ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ဝင္ေရာက္ေနရာယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေနရာ ရယူလုိက္ျခင္း ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ထိပ္သီးကိစၥမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ပါဝင္လာသည့္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္ သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ''သူက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးတာေတြရွိတယ္။

အဲဒီ ကာလံုမွာ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္
တို႔ပဲ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈနဲ႔ တိုင္းျပည္အေရး ေရွး႐ႈႏုိင္မႈက ပိုၿပီး
အေရးပါတယ္'' ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးသန္းစိုးႏုိင္က သံုးသပ္သည္။

သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဘက္တြင္ ကာ/လံုအဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦးရွိေနၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္တြင္ ငါးဦး သာရွိေနျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အတိုင္း အမ်ားစု
ဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ထက္ တစ္ပန္း႐ံႈးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ဆိုပါကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၃၆ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ရာ အလြန္တရာ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

''ဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုပဲ။ အေျခခံ ဥပေဒမွာ
ကာ/လံုရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုကိုပဲ ေဖာ္ျပထား တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ဘဲ တပ္ဘက္ကို
အသာစီးရေအာင္ လုပ္ေပးထား တယ္'' ဟု ဦးသန္းစိုးႏုိင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ထားမႈ
မရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း ရွိမေနဘဲ လြတ္လပ္သည့္အသြင္ျဖစ္ေနသည့္
ကာ/လံုသည္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ႏွစ္ဖြဲ႕ အားၿပိဳင္ရာ ကြင္းျပင္ျဖစ္လာမည္ကိုလည္း
ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက စိုးရိမ္စြာ ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ကာ/လံု
၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ခ်မွတ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း
ကာ/လံု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္
ႀကိဳးစားျခင္းကသာလွ်င္ ပိုမုိ ထိေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

''ကာ/လံုရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုပဲပါၿပီးေတာ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိတဲ့အတြက္
ဒါဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ သေဘာ
သဘာဝခ်င္းမတူတဲ့ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား အားၿပိဳင္မႈေတြျဖစ္လာရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလားအလာ
မေကာင္း ႏုိင္ဘူး'' ဟု ¤င္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္အာဏာ မလႊဲေျပာင္းမီ အမ်ဳိးသား
ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အျပင္
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္
တပ္မေတာ္က အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္တုိ႔တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ ပုိင္ခြင့္ရိွေနရာ
တပ္မေတာ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစ မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းက လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တရားဝင္
ေရာက္ရိွလာျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ မူဝါဒေရးရာ
စာတမ္းငယ္တြင္ ကာ/လံု၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တရားနည္းလမ္းက် ေအာင္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း အခ်က္ေျခာက္ ခ်က္ျဖင့္ အၾကံျပဳထားသည္။

ထုိအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္မွာ မည္သည့္ကိစၥ ရပ္မ်ားသည္ ကာ/လံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိရန္၊ ကာ/လံုတြင္ က်င့္သံုးမည့္
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ တရားဝင္ မႈ ရရိွရန္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး
ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္
ရယူရန္၊ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ
ပိုမုိျမင့္တက္ လာရန္၊ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားကဲ့ သုိ႔ လြတ္လပ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ
အရပ္ဘက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီ ယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ပိုမုိျမႇင့္တင္ရန္၊
ကာ/လံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရာတြင္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ
စစ္တပ္အေပၚ အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကို ခိုင္မာေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္ သြင္းျပ႒ာန္း
ေပးရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္ကို အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာ္ေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

''အခုထိ ေျပာႏုိင္တာက ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါလာတဲ့အတြက္ အထုိက္
အေလ်ာက္ေတာ့ အားသာခ်က္ေတြ ရိွလာမွာေပါ့။ သူ႔မွာလည္း စီစဥ္ထားတာ ရိွမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ဖက္မွာ ပါတီက ထြက္လုိက္ရတယ္ဆုိေပမဲ့ သူ ေသခ်ာျပင္ဆင္ၿပီး
ဒီဘက္မွာ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ့္ သေဘာေတာ့ ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
တယ္ဆုိတာ တစ္ဖက္ခ်ည္းကပဲ လုပ္ေနလုိ႔ေတာ့ မရဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္ ကလည္း
ပူးေပါင္းခ်င္တဲ့စိတ္ရိွဖုိ႔ လုိတယ္''ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္းက
သံုးသပ္သည္။ ''အခုထိေတာ့ အားလံုးက ေသခ်ာေျပာဖုိ႔ ခက္တယ္။ ေစာင့္ၾကည့္တာေပါ့'' ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း