အစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈႀကီး ၁၀ ခု

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္အား
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ မတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပဲြတြင္
တင္ေျမႇာက္လိုက္သည္။

မဲဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဒုသမၼတ သုံးဦး အနက္ ဦးထင္ေက်ာ္က ေထာက္ခံမဲ ၃၆၀ မဲ၊ ဦးျမင့္ေဆြက
ေထာက္ခံမဲ ၂၁၃ မဲ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေထာက္ခံမဲ ၇၉ မဲ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဦးထင္ေက်ာ္က သမၼတ၊ ဦးျမင့္ေဆြက ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက
ဒုတိယသမၼတ(၂)တို႔ ျဖစ္လာၾကသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ကန္႔ကြက္သူ မရွိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ၊
ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တို႔ကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကိုလည္း ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ဘာသာေရးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၄ ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတတစ္ဦးကို ပထမဆုံး
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးဌာန
၂၁ ဌာန ကိုသာ ဖဲြ႕စည္းၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၃၆ ဌာနရွိရာ ယခုအစိုးရသစ္က
၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ဌာနကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

အမွန္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ဌာနကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေပါင္းစည္း ဖဲြ႕စည္းလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး
၀န္ႀကီးဌာန ၁၂ ဌာနကို မူလအတိုင္း ထားရွိကာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ဌာနကိုသာ
တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

သမ၀ါယမ၊ အားကစားႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း ဖ်က္လိုက္သည္။

ေပါင္းစည္းလိုက္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို
ေပါင္းစည္လိုက္သျဖင့္ တာ၀န္ယူရသူ ၀န္ႀကီးမွာ မႏိုင္၀န္ထမ္းသလိုမ်ဳိးျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ႀကီးေနရာ ေလးေနရာယူျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယာယီသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈလည္း ရွိျပန္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္
အေရးမွာလည္း မေသးလွေပ။

အေရးေပၚအေျခအေနကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည့္အေပၚ
ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနျပန္ေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္
အားျဖင့္ ၆၀ ႏွင့္ ၇၀ ၾကား အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္မွာ အသက္ ၇၃ ႏွစ္၊ ႏိုင္သက္လြင္မွာ
အသက္ ၇၆ ႏွစ္တို႔ျဖစ္ၾကရာ အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ားျဖစ္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ သြက္လက္
တက္ႂကြမႈ အားနည္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အခ်ဳိ႕၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ခုိင္လံုသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ခံရျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္တို႔ အြန္လိုင္းမွ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုသည္
အေမရိကန္အစိုးရ အသိအမွတ္မျပဳေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္၏ M.Sc ႏွင့္ Ph.D ရထားေသာ တကၠသိုလ္ Pacific Western University မွာ
ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ပိတ္သြားရၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ အသိအမွတ္ မျပဳေသာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔အတူ ဦးေက်ာ္၀င္း ရထားေသာ ဘြဲ႕မ်ားအနက္ Brooklyn Park University USA ႏွင့္
Certified Master of Business Consultant, GAFM, USA တို႔ ကေပးေသာ Ph.D,
Master of Business Consultant ဘြဲ႕မ်ားပါ၀င္ရာ Brooklyn Park University မွာ
တကၠသိုလ္အတုျဖစ္ေနသည္။

ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္
မည္သည့္ အမွားအယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ား မရွိသင့္ပါ။

စြမ္းရည္အျပည့္အ၀ရွိေသာ၊ အမည္းစက္ကင္းေသာ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္သင့္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈအျပည့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အာဏာကို အပ္ႏွင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း မည္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ကို
ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရး

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အရပ္သားအစိုးရကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေပမယ့္ အင္န္အယ္လ္ဒီဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ အာဏာမွ်ေ၀ယူၾကရလိမ့္မယ္
ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အစိုးရသစ္ မေမ့သင့္ပါဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔မွာ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္ကို
ဂလိုဘယ္လ္နယူးလိုက္ဖ္ေအာ့ဖ္ ျမန္မာသတင္းစာမွာ Here To Stay ဆိုၿပီး ေခါင္းစီးမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္း
ေျပာၾကားရာမွာ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာမႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔
လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူေတြ ရွိေနတာဟာ ပရမ္းပတာဒီမုိကေရစီဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္တယ္လို႔
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲက စကားေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို စြဲစြဲျမဲျမဲဆုပ္ကိုင္ထားဖို႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတိေပးေနသလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးရာမွာ သတိထားဖို႔ သတိေပးေနပါတယ္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ သံုးႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရာမွာ အခက္အခဲေတြရွိၿပီး ေျဖရွင္းလုိ႔လည္း
မရေသးဘူးလုိ႔ ေျပာၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တပ္မေတာ္က အဓိကအေရးပါတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ဗီတုိအာဏာရထားတာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔
အဓိအခ်က္ဟာ ဒီေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ဆက္ဆံေရးေပၚ မူတည္ေနပါလိမ့္မယ္။


လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘယ္အစိုးရအတြက္မဆို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး နဲ႔ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ေတြဟာ
စြန္႔စားရမႈမ်ားၿပီး အက်ဳိးခံစားရမႈလည္း အမ်ားႀကီးရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။

က်င့္သံုးလိုက္တဲ့မူ၀ါဒ ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားယြင္းသြားလို႔ကေတာ့ လယ္သမားေတြ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆီ
ခ်ီတက္လာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္သလို ေက်းလက္ေဒသကို စြန္႔ခြာၿပီး တျခားေနရာကို
ေျပာင္းသြားၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ မူ၀ါဒက မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ သိသိသာသာ
ေလ်ာ့က်လာႏိုင္သလို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြ
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒဟာ မွားယြင္းတဲ့ဘက္က ပိုမ်ားေနပါတယ္။

လယ္ယာေျမဧက သန္းေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရတာေတြ၊ ေဒသနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ့
ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို လယ္သမားေတြက မစိုက္ခ်င္ဘဲ စိုက္ရတာေတြနဲ႔ ပို႔ကုန္ေဈးကြက္
ပိတ္ထားတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမွာေတာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
တန္းတူျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ 'အလားအလာႀကီးႀကီး မားမား'ရွိတဲ့အရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး
လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိလာေအာင္ တျခားစီးပြားေရး က႑ေတြထက္
ပိုၿပီး အလ်င္စလိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

လယ္သမားေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈလြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို႔၊ ေခ်းေငြက႑၊ သီးႏွံႀကိတ္ခြဲေရးနဲ႔
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့က႑ေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ ေဈးကြက္
အဆက္အသြယ္ ပိုမိုရရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီက ေျပာထားပါတယ္။

ဥပေဒေရးရာ က႑ေတြမွာလည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ တျခားဥပေဒေတြ
အားလံုးကို လုိက္နာရေအာင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုခ်မွတ္ထားတဲ့
အမ်ဳိးသားေျမယာဥပေဒကို ျပင္သင့္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ အေရးတႀကီး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥကေတာ့ ယခင္အစိုးရက
သိမ္းဆည္းခံေျမယာေတြကို မူလပိုင္ရွင္ေတြကို ျပန္ေပးတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း
မေက်လည္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြပါ။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ညွိႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔
ထာ၀ရတည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္
ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းပါ။

အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ေတာ္ေတာ္ေလး သိသာထင္ရွားေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ တစ္ေလွ်ာက္ အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ပထမအဆင့္ေျခလွမ္းေတြကေတာ့
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွပါဘူး။

အစိုးရသစ္ဟာ သိပ္ၿပီးတင္းမာေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို အေမြဆက္ခံထားရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဟာ
ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သိပ္မၾကာေသးခင္က ရက္သတၱပတ္ေတြအတြင္းမွာ တပ္မေတာ္ဟာ
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက တုိက္ပြဲေတြအတြက္ စစ္သည္ေတြ ထပ္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အစိုးရသစ္နဲ႔
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အရင္လက္နက္ခ်ရမယ္လို႔ တပ္မေတာ္က မေလွ်ာ့တမ္း ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီက ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ မသိရပါဘူး။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း အစိုးရသစ္က ခ်မွတ္မယ့္အစီအစဥ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အကူအညီေပးဖို႔ ေငြအားလူအားနဲ႔ ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကိုေတာ့ မေရြးရေသးပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိသားစုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့
လူေျပာမ်ားေနပါတယ္။

သဘာ၀အရင္းအျမစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာခြဲေ၀ေရးလို အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ ပထမဦးဆံုး
အဆက္အသြယ္ရယူတာကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထိ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး
အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈ ရမရဆိုတာကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါတယ္။


ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ဖားကန္႔

ကခ်င္ျပည္နယ္က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ကေတာ့ ပန္ဒိုရာရဲ႕ ေသတၲာတစ္လံုးပါပဲ။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ပဋိပကၡနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကေန သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း၊
မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈ၊ ေမွာင္ခိုမႈနဲ႔ ေျမၿပိဳမႈေတြအထိ ဖားကန္႔မွာ ၾကံဳရတဲ့ျပႆနာေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အထက္တန္းလႊာေဟာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြကေန
ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေငြရွာေနၾကပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ အနည္းဆံုး ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီဟာ အဲဒါေတြကို ခပ္ျပင္းျပင္း
မေျဖရွင္းခ်င္ေသးတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ပါတီဟာ ေဒသခံေတြ ဖိအားေပးတာခံရမွာပါ။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြ မဆင္မျခင္တူးေဖာ္မႈေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့
ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ပိုဆိုးသြားေစသလို အစိုးရရဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ
အပူတျပင္း ေတာင္းဆိုလာၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတံုးေတြကို တရား၀င္ေရာင္းခ်ေစျခင္းဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္
အတြင္းမွာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားတဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အစိုးရကိုလည္း
အခြန္အခေကာက္ခံႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းရေစပါတယ္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မွာ
၀င္ေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရး စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔အတူ ေဘးကင္းေရး စီမံခ်က္အသစ္ေတြ၊ အလုပ္သမား
စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ပါ၀င္ၿပီး
ဒီနယ္ေျမကို စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ဆုိတာကေတာ့
ဆက္ေလွ်ာက္ရဦးမွာပါ။


မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဘိန္းစိမ္းထုတ္ လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေခတၱက်ဆင္းခဲ့
ေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမင္းေဆး (Methamphetamines) ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈ ဒလေဟာ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔အတူ
တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈေတြ ဟာ တပ္မေတာ္ဦးစီးတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္က မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို စမ္းသပ္ေတာ့မွာပါ။

တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈေတြကို ျပည္တြင္းစစ္ေတြက အက်ဳိးျပဳေနတဲ့အခါ အထူးသျဖင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ေပးတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈေတြမွာ အျပန္အလွန္သေဘာပါ၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့
အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရလဒ္ကေန သိသာတဲ့
႐ိုက္ခတ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆးျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းအဆင့္ထက္ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီကိစၥအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္အာဏာပိုင္
အခ်ဳိ႕ ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြကို
ခံစားေနရပါတယ္။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းၿပီး လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြ ကိုင္တြယ္ဖို႔ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕
ဦးစားေပးစာရင္းမွာ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။


က်န္းမာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

တကယ္လုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ကသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို တစ္ခုခု သင္ၾကားေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ေတြ႕ၾကံဳခံစား ေနရတာေတြကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ အလ်င္စလို ကုသေနစရာ မလိုပါဘူး။

က်န္းမာေရးအခန္းက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔က အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္
လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေဆးကုသမႈခံယူဖို႔အတြက္ အိတ္စိုက္ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသံုးျပဳဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို
တိုးျမႇင့္ထားေပမယ့္လည္း က်န္းမာေရးနည္းစနစ္ရဲ႕ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ဆက္ၿပီးရိွေနဆဲပါပဲ။

ပဲခူးေဆး႐ုံမွာ အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ
ေမြးကင္းစကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာေကာင္းေအာင္ ေသဆံုးခဲ့တာက
အခုတေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတိေပးမႈပါပဲ။

ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေတြ ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားကလည္း ေက်းလက္ေဒသေတြကထက္ေတာင္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုး၀ါးၿပီး အားထားစရာအရင္းအျမစ္ထက္ လူဦးေရပိုမ်ားတဲ့ ျမိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္
ေနရာေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြကို ဆက္ၿပီး ခန္႔ထားဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ကို လစာရွင္းေပးတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကေန
ေဆးကုသမႈေပးႏုိင္စြမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး စတာမ်ဳိးေတြအထိ အခက္အခဲေတြ
အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေနပါတယ္။

ေရရွည္စီမံခ်က္ကေတာ့ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးဖို႔
ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းျဖစ္လာဖို႔က ႏွစ္ေတြ အမ်ားႀကီးေစာင့္ရဦးမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာ က်န္းမာေရးက႑ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့သလို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တာအျပင္ တျခားဘာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီမွာ
အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို အခုအခ်ိန္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။

ေခါင္းပူစရာ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လတ္တေလာမွာ အစိုးရက လက္လွမ္းမမီတဲ့
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ ႀကီးၾကပ္ေပးေနသူေတြရဲ႕ ကိစၥပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (တကယ္လုိ႔) အေျခအေန တိုးတက္လာတဲ့အခါ သူတို႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕
ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ထဲမွာ ဘယ္လို ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ ေစမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ သူတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေရွ႕မွာ ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ အေရးပါလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
ျပႆနာ ေတြပါပဲ။


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံကိန္းမ်ား

အေနာက္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေရွာင္ရွားခဲ့တဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကို
ေျပာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အႀကီးမားဆံုး
အရင္းအျမစ္တစ္ခု အလ်င္အျမန္ ျဖစ္လာပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက စီမံကိန္းေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္အားႀကီး
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ေပးအပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတာေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးစီမံကိန္းႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးက
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ကုန္က်တဲ့
ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာစီမံကိန္းတုိ႔ကေတာ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက
အႀကိမ္ႀကိမ္ဆႏၵျပမႈေတြ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ကိစၥႀကီးေတြပါ။

အစိုးရအသစ္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေရရွည္အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။

ရခိုင္ျပည္နယ္က ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ႀကီးမားတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္း
ေတြကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တာဟာ အလြန္အျငင္းပြားစရာေကာင္းၿပီး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အေသးစိတ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အတြက္ အားလံုးကို စိတ္ေက်နပ္မႈရိွေစဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြရယ္၊ သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔အတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ
အားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ မွ်တေအာင္ အစိုးရသစ္က လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီးမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရိွတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
တ႐ုတ္က ထိန္းခ်ဳပ္ ေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို
ပထုတ္ၿပီး အဆက္ျဖတ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။


ရခိုင္ျပည္နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမဲ့ မြတ္စလင္လူနည္းစုေတြကို ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုနဲ႔ ခြဲျခား
အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အေရးဟာ အစိုးရသစ္အတြက္ အခက္အခဲဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္
ရွိပါတယ္။

ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးေနတဲ့ၾကားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သိသိသာသာ ေရွာင္လႊဲခဲ့တဲ့ ထိလြယ္ရွလြယ္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥေတြကိုလည္း
သယ္ေဆာင္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဘဂၤါလီလို႔ တရား၀င္ေခၚေ၀ၚတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေယာက္ တစ္သန္းကို အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ေျပး
ဒုကၡသည္စခန္းေတြကေန ထြက္ခြာခြင့္ျပဳၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခ်က္ခ်င္းေနထိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီလီက ဒီလအတြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခခံအက်ဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေနတဲ့ အဲဒီ ဘဂၤါလီေတြ တစ္သန္းမက
ရွိေနပါတယ္။ တစ္သန္းဆိုတာက အမ်ားႀကီးပါ" လို႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔
အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ မရရွိတာေတြကို မစၥလီက ရည္ညြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ လူထုအၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ အရိပ္အေငြ႕ေတြ အထင္အရွားရွိေနေသးတဲ့အတြက္ လံုျခံဳေရးကို
ထိန္းသိမ္းဖို႔က ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ေနပါတယ္။

သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ အစိုးရဟာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္ကို ယခုအပတ္အတြင္း
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ တြက္ဆမရႏိုင္တဲ့ ကြင္းဆက္ေတြလည္း
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါေသးတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အင္အားနည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေနရာအမ်ားစုကို ရယူထားတဲ့
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့တာက
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ရစရာေတြ ရွိေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရဟာ
ဘယ္လမ္းကိုပဲေရြးေရြး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခံရမွာပါ။


အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အနည္းငယ္ကစၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ တျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့နည္းလာေပမဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဆက္ၿပီးရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္
ေတာင္းဆိုတာမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ေနရဆဲပါလုိ႔ ကမၻာ့ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕
Transparency International က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိေသာအဖြဲ႕ (MCRB) နဲ႔ ASEAN CSR Network (ACN) က
ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခမ္းအနား
တက္ေရာက္လာသူေတြကို အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ သူတို႔ေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေနရာေတြအေၾကာင္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။

လာဘ္ထိုးမႈအမ်ားဆံုးကို လိုင္စင္နဲ႔ တင္ဒါတင္သြင္းျခင္းနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တက္ေရာက္သူေလးပံုတစ္ပံုက ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

လာဘ္စားမႈေတြဟာ အခြန္႐ုံးေတြမွာလည္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းကို စစ္တမ္းေကာက္ခံရသူ
၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္လို႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲစီစဥ္သူေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးနဲ႔ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို ကိုယ္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္လုိ႔လည္း ပြဲတက္ေရာက္ခဲ့
သူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

UMFCC၊ UNESCAP နဲ႔ OECD ရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလ့လာခ်က္အရ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အရမ္းကိုႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက ဒါကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။

ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ကတိနဲ႔
ကုလသမဂၢကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကပါတယ္။

"အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ဖုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့
အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္တာကို အစိုးရအသစ္က သိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဒါကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စစ္ေဆးၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" လို႔ MCRB
ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီ ေဘာင္းမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ပထမဆံုး အခ်က္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္လုပ္ငန္းေတြက
လာဘ္ထိုးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္၊ ဘယ္ကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးဖုိ႔၊
စစ္တမ္းေကာက္ယူဖုိ႔ တြန္းအားေပးသြားမွာပါ" လို႔ သူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ဗဟိုဘဏ္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုေငြျပမႈ

အစိုးရသစ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲေတြကေတာ့ အလြန္ႀကီးမားလွပါတယ္။

အႀကီးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈ ျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အားနည္းခ်က္ေတြ ျမင့္မားလာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က
သတိေပးထားပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆယ္ဂဏန္းအတြင္းျဖစ္ေနတာ၊ ဘ႑ာေရးလိုေငြ ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း
နီးပါးရွိတာ၊ ဘဏ္စာရင္းရွင္ အပ္ေငြလိုေငြ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ရွိေနတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြအရန္ေငြဟာ
သံုးလစာ ပို႔ကုန္တင္သြင္းမႈေအာက္ပဲရွိတာနဲ႔ ျမန္မာေငြအား နည္းေနတာေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး
က႑မွာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ လုိအပ္ေနပါတယ္။

စစ္မွန္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဗဟိုဘဏ္တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ
ေငြေၾကး မူ၀ါဒတင္းက်ပ္မႈ၊ ေငြေပၚလြယ္တဲ့ အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေဈးကြက္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး၊
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျခင္းနဲ႔ အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတဲ့ အလားအလာ
ႀကီးႀကီးမားမား ရွိလာေစဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။

ေခ်းေငြရရွိႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္း ပိုရရွိေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို
အေျခခံၿပီး (ဒီဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တက္လာတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့)
စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးကို သူ ပထမဆံုး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ကိစၥလုိ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

လိုေငြျပေနတာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က
အဆိုျပဳထားပါတယ္။

အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္လို႔ ထြက္လာမယ့္ေငြေတြကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြမွာ ပိုသံုးစြဲလုိ႔ ရသြားမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဘဏ္ေတြကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတာကလည္း ေက်းလက္ စီးပြားေရးမွာ လိုအပ္ေနတဲ႔
ေငြရင္းေတြအတြက္ ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္ေစမွာျဖစ္သလို ျပင္းထန္တဲ့ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚရတဲ့ စိတ္ပ်က္ရမႈေတြကိုလည္း သက္သာရာရေအာင္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

သီရိမင္းထြန္း၊ ခန္႔လင္းဦး၊ ေက်ာ့ဒါလီလင္း၊ ခိုင္သဇင္ဟန္ႏွင့္ အိအိစံ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း