ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မတ္ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မတ္ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ခုနစ္ဦးက အဆိုပါ ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေနသည္ ဟု ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမဲမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒က ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦးအနက္ သံုးဦးမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဝင္းေအာင္တို႔ျဖစ္သည္။ က်န္ေလးဦး
အနက္ သံုးဦးမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ရခိုင္ ျပည္နယ္
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၇)က ဦးေက်ာ္ သိန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)က ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)က ဦးေက်ာ္နီႏိုင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

က်န္တစ္ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဝင္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)က ဦးျမင့္ႏိုင္ ျဖစ္ၿပီး
၄င္းတစ္ဦးသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအးက နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒ (မူၾကမ္း)
သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ရန္ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္း
သည္ဆုိေသာ္လည္း ပါတီ အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ကို ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာ ႏွစ္ရပ္စလံုးကုိ အပ္ႏွံသည့္ သေဘာသက္ ေရာက္ေနျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိက
အေျခခံမူ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၁၁ (က)ပါ ''ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ၏ ခက္မ သံုးျဖာျဖစ္သည့္
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုင္းျခား
သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္း ခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ ျပဳ သည္''ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို
ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ယခုဥပေဒၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းမည္ဆုိပါက
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီးမွသာ ျပ႒ာန္းသင့္ပါေၾကာင္းျဖင့္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆုိပါ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအးသည္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္ ၄ က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ တင္သြင္းသည့္ အထက္ပါ
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း
ေကာ္မတီတြင္း ေဆြးေႏြးစဥ္ကလည္း ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ထားခဲ့
သူျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအး ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္Óဏစုိးက ေအာက္ပါ အတုိင္း ယင္းေန႔တြင္ပင္ က်င္းပ
သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္းငါးခန္းပါဝင္ၿပီး ပုဒ္မ ရွစ္ခုျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားကာ မတ္ ၃၁ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ဒီဥပေဒၾကမ္းကို မတ္ ၃၁ ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ မွာ စိစစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရ ျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးခ်က္ရွိတာကုိ ေတြ႕ ရပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ ပါတီစံုဒီမုိ ကေရစီစနစ္ တည္တံ့ထြန္းကားေရးအတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၂ အခ်က္ကေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးဆုိတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၃
အခ်က္က စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးျဖစ္
ပါတယ္။ နံပါတ္ ၄ အခ်က္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္
ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာ ျမတ္Óဏစိုးက လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးတြင္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း