ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနမႈႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ညႊန္ၾကား

ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္ လက္ရွိအစိုးရက ျပည္သူမ်ား၏
တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံေနျခင္းအေပၚ သင့္မသင့္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနတစ္ခုရွာေဖြရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္က ညႊန္ၾကား
ခ့ဲေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက
ေျပာသည္။

''ဒီအခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္သူလူထုကက်ခံေနရရင္ ျပည္သူလူထု ဘယ္ေလာက္နစ္နာသြားမလဲ၊
ျပန္ၿပီး တြက္ရမယ္။ ဒါကုိကုမၸဏီကို ေဆာင္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ေရာ ကုမၸဏီက ဘယ္ေလာက္နစ္နာသြား
မလဲ။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီက ဘယ္ေလာက္၊ ျပည္သူကဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ေရာ ျပည္သူက
ဘယ္ေလာက္နစ္နာမလဲ၊ ကုမၸဏီက ဘယ္ေလာက္နစ္နာမလဲ။

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့ဗ်ာတ့ဲ၊ ကုမၸဏီဆိုတာကျမတ္လို႔လုပ္တာပဲ၊ သူတို႔ခံသင့္တာေပါ့ဆိုၿပီးသူ
(ဦးဝင္းျမင့္)ကေျပာလိုက္တာ''ဟု ၄င္းကျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဧၿပီ ၁ ရက္က
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ညိႇႏႈိင္းအစည္း
အေဝးတြင္ ထိုက့ဲသို႔ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္
အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္၍ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း
ခြန္အျဖစ္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ယခု ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္အေပၚ
က်သင့္သည့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားသည့္ပမာဏသည္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၈ဝ
ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း ယခင္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးဝင္းရွိန္က ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ
၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ထိုတင္ျပလ်ာထားခ်က္ အတိုင္းပင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒကိုအတည္ျပဳခ့ဲသည္။
လက္ရွိတြင္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီး ယင္းအခြန္အမ်ဳိးအစားကို ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာျပည္သူမ်ားအၾကား
တြင္လည္း အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ားဆင္းရဲေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုအခြန္ကို
မေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသက့ဲသို႔ အခြန္ေကာက္ခံၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

''လူေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ေလ။ အခြန္တိုးေကာက္ၿပီး အက်ဳိးရွိတ့ဲေနရာေတြမွာသုံးသင့္တယ္လို႔႔
ေျပာတာလည္းရွိတယ္။ ျပည္သူေတြက ဆင္းရဲေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ဒီဆင္းရဲတ့ဲျပည္သူေတြဆီကပဲ အခြန္ထပ္ေကာက္မွာလားလို႔ ေျပာတ့ဲသူလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခြန္ေတြ ဘာေၾကာင့္
ေကာက္ရတယ္၊ ဘယ္လိုသုံးမယ္၊ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျပည္သူကို ရွင္းျပႏိုင္ရင္
အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္''ဟု ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနစိုးကေျပာသည္။

ယင္းအခြန္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစိုးရအာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္လည္း
ဧၿပီ ၂ ရက္က ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။ ''ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ စီးပြားေရးကိုဆိုလိုတာလား။
ဖုန္းသုံး စြဲေနတ့ဲ ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးအရေသာ္လည္း
ေကာင္း သုံးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ ေရးသားခ်က္အတိုင္းျပန္လည္ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူလူထု၏အေျခအေနကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး ဥပေဒကို ျပန္လည္စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္းလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခြန္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကတည္းက ေကာက္ခံရန္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စီစဥ္ခ့ဲေသာ္လည္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ေဟာင္း)ဦးသိန္းထြန္းဦးက ဆိုင္းင့ံထားရန္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခ့ဲ
ေသာေၾကာင့္ ယခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အခြန္ဥပေဒအရ ယခုႏွစ္ဧၿပီလမွသာ စတင္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရသစ္သည္ အစိုးရတာဝန္စတင္ထမ္း
ေဆာင္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ လမ္း/တံတားအသုံးျပဳခေကာက္ခံေသာ
ဂိတ္ေပါင္း ၃ဝ၂ ဂိတ္အနက္ ၁၆၁ဂိတ္ကို အသုံးျပဳခေပးေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ေၾကညာခ့ဲရာ
ျပည္သူအမ်ားစုက ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခ့ဲၾကသည္။

''အခုဖုန္းခြန္ကိုလည္းထပ္ၿပီးဆိုင္းင့ံတာမ်ဳိး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်တာမ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္ေခၚဆိုအသုံးျပဳတ့ဲ ပမာဏအလိုက္ေလွ်ာ့ခ်တာမ်ဳိးလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ခ်ီးက်ဴးသံေတြ ထပ္ၾကားရမယ္။ ဒါေပမဲ့ မထင္ဘူး။
ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ဆိုတာလည္း လြယ္တ့ဲကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး''ဟုဦးေနစိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း