သူငယ္တန္း သင္႐ိုုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စတင္သင္ၾကား ၾကရမည့္ သူငယ္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္အတြက္
မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာေရးသံုးသပ္ေလ့လာသူမ်ားက သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ေစာင့္စားလ်က္ရွိၾက
သည္။

အဆိုပါပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ သင္ၾကားနည္း
စနစ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း ႏွင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း
သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းစံုလင္စြာျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး
သုေတသနဦးစီးဌာန၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆဲြေရးအဖဲြ႕မွ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

''အခုေျပာင္းလဲမယ့္ သူငယ္တန္းသင္႐ိုး အသစ္မွာ ကေလးဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းနဲ႔ သင္ၾကားသြား
မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားရဲ႕စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈနဲ႔ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား
ရရွိႏိုင္ဖို႔ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ ဆရာအတတ္ပညာ၊ သင္ယူ မႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတို႔ပါဝင္တဲ့ ပညာေရး
က႑တစ္ခုလံုးရဲ႕ အေျခခံျဖစ္လာဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ကေလးေတြကို
ကဗ်ာေတြ၊ သီခ်င္းေတြ သင္ေပးၿပီး ေနာက္ဆံုးသံုးလေရာက္မွ စာေရးတာကို သင္ေပးမယ္။
ပထမတန္းရဲ႕အေျခခံ အတန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြ အဆင္ေျပေအာင္ပဲလုပ္သြားမွာ။
ေနာက္ဆံုး သံုးလထဲမွာပဲ သခ်ၤာဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ အေျခခံဗ်ည္းအကၡရာေတြကို သူတို႔
မွတ္မိေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ''ဟု ၄င္း ပညာရွင္က ေျပာသည္။

သူငယ္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္တြင္ စာေရးသားျခင္းကို ပညာသင္ႏွစ္၏ေနာက္ဆံုး သံုးလ
၌သာ သင္ၾကားေပးသြာမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္အေစာပိုင္းလမ်ားတြင္ ဥာဏ္ရည္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္အလိုက္
ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ ဆရာက ကေလးဗဟိုျပဳနည္းျဖင့္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

''ကေလးေတြအေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြမကိုင္ရေတာ့ဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြပဲ သင္ၾကား
နည္းစာအုပ္ထဲက ပံုျပင္ေတြ၊ ကဗ်ာေတြ၊ ေတးသီခ်င္းေတြ သီဆိုၿပီး ကေလးေတြ ေပ်ာ္ေအာင္
သင္ၾကားေပးသြားမယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုလည္း ကတ္ထူစကၠဴျပားေပၚမွာ ေရးဆဲြထားတဲ့ပံုေတြ၊
လက္ထိုးအ႐ုပ္ေတြနဲ႔ ကေလးေတြမပ်င္းရေအာင္ ေဆးေရာင္ျခယ္တာေတြ၊ ပံုဆဲဲြတာေတြကို သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြနဲ႔သင္ၾကားဖို႔ေလ့က်င့္ေနၾကၿပီ။ အခုဆရာမေတြ အားကစားလုပ္တာေတြ၊
အကေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ေနတာေတြကို လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။

''ဒါေတြက ကေလးေတြကိုသင္ၾကားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ''ဟု ၄င္းပညာရွင္က ဆက္လက္ေျပာၾကား
သည္။

ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ သူငယ္တန္းသင္႐ိုးအသစ္သင္ၾကားရန္ မူလတန္း
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီခ်င္းသီဆိုျခင္း
တို႔အျပင္ အကေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ကို ဧၿပီ ၂၆ ရက္ မွ ေမ ၁ဝ ရက္အတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကား
လ်က္ရွိၾကသည္။

အဆိုပါသူငယ္တန္း သင္ၾကားျခင္းတြင္ အတန္းတင္ရန္ စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ စာေမးပဲြစနစ္ရွိမည္
မဟုတ္ဘဲ ကေလးငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္ျဖင့္
အမွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွတ္တမ္းျဖင့္သာ ပထမတန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း