အရပ္ပုညႇက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ ေမြးကင္းစကေလး၏ ပထမရက္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ ကုိ အထူးဂ႐ုစုိက္ရန္ လိုအပ္

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ဖြား လူငယ္မ်ား၏ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလကုန္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့စဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ဖြား လူငယ္မ်ား၏ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလကုန္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့စဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပႆနာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အာဟာရမျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အားနည္းခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကသိသာေစသည့္အေၾကာင္းမွာ ပုညႇက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
အာဟာရပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဟာရမျပည့္ဝတာေၾကာင့္ ပုညႇက္မႈျပႆနာကို ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒီျပႆနာက
ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့တာ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့
အသိုင္းအဝိုင္းမွာလည္း ပုညႇက္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္''ဟု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Livelihoods and Food Security Trust Fund) ၏
အၾကံေပးပညာရွင္ မစၥဂ်ဳိအင္း ႐ြိဳင္စင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕ကုိ ဥေရာပေဒသႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
ေပးထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ဘဝအေျခအေန
တုိးတက္လာေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၌ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဗီတာမင္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝစြာ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ပိန္လွီျခင္းႏွင့္
ပုညႇက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ပုညႇက္ျခင္း ျပႆနာကုိ
အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား
ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားအာဟာရစစ္တမ္း(MICS) အရ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဟာရ မျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
ရွိသင့္သည့္ အရပ္အေမာင္းထက္ နိမ့္က်ပုညႇက္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ သေႏၶသားဘဝမွ အသက္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္အထိ အာဟာရလံုေလာက္စြာ
မရရွိျခင္း၊ မၾကာခဏ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပုညႇက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပုညႇက္ေနေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္ဟု အဆုိပါ
စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဟာရ မျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ပုညႇက္မႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေမြးကင္းစ ကေလး၏
ပထမရက္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ ကာလအတြင္း အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ၿပီး
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ စားသံုးျခင္း၊ ေမြးစမွ ကေလးအသက္ေျခာက္လအထိ
မိခင္ႏို႔တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ တိုက္ေကြၽးျခင္း၊ ကေလးေျခာက္လမွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ မိခင္ႏို႔ႏွင့္အတူ
ျဖည့္စြက္စာ ေကြၽးျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတုိ႔ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္
လုိအပ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

''ဒါေတြ လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြရဲ႕အရပ္ပုႏႈန္းက ေလ်ာ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အာဟာရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးဖို႔လည္းလိုတယ္။ ပုညႇက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာဖို႔က
ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္နာလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္''ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊
အမ်ဳိးသားအာဟာရ သုေတသနဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမခင္သန္းက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသားအာဟာရ သုေတသနဌာနသည္
အာဟာရျပည့္ဝစြာ မရရွိျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အရွိန္ျမႇင့္တိုက္ဖ်က္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားသည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အရင္ကတည္းက အခုထိလုပ္ေနတဲ့ ကေလးနဲ႔လူထုေတြ အာဟာရျပည့္ဝစြာရရွိေရး
လုပ္ငန္းေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာပါ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္သြားမယ္။ လတ္တေလာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြ႕ရတဲ့
ကေလးေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေဖာ္ထုတ္ကုသတာေတြ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္''ဟု ေဒါက္တာေမခင္သန္းက
ေျပာသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား
ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
လူဦးေရ သုံးသန္းေက်ာ္ကုိ အာဟာရျပည့္ဝေစေရး အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ အာဟာရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၄ ဒသမ ၅ သန္းအသံုးျပဳရန္လ်ာထားသည္ဟု မစၥဂ်ဳိအင္း႐ြိဳင္စင္က ေျပာသည္။

''အာဟာရမျပည့္ဝမႈနဲ႔ ပုညႇက္မႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔သက္ေသျပႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့
ပထမရက္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ မွာ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၂ဝ တြင္
မိခင္တစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ
အသိပညာေပးလုပ္ငန္းကုိ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ွေလန ႊ့န ဃ့ငူိမနည သည္ မိခင္ႏွင့္
ကေလးမ်ားကုိ ေငြေၾကးပ့ံပိုးသည့္ 'တက္လမ္း' အမည္ရွိ စီမံခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ စီမံခ်က္ကာလ ၁၄ လအတြင္းပုညႇက္မႈကုိ
ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အဆုိပါတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ Save The Children
အဖြဲ႕၏ စီမံခ်က္ကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က
ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္ အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမ်ားတြင္ပါ
တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အပူပိုင္းဇုန္ျဖစ္သည့္ ပခုကၠဴ၊ ေရစႀကိဳ၊
မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ မိခင္မ်ားကို တစ္လလွ်င္
ေငြက်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ပံ့ပုိးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပားႏွင့္
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ပ္ ၁၃,ဝဝဝ ႏႈန္း ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၃ ခုတြင္ ဦးစားေပးက႑ငါးခုရွိသည့္အနက္ အာဟာရ
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း တစ္ခုပါဝင္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာေမခင္သန္းက ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအသိပညာသိရွိနားလည္မႈသည္ အားနည္းေနေသးၿပီး
အာဟာရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာရရွိမႈမွာလည္း နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ အစီအစဥ္
ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေနထြန္းက ေျပာသည္။

''ေက်းရြာေတြမွာ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈအျပင္အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာေပးတာေတြပါလုပ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကက်န္းမာေရးအသိပညာရရွိမႈ နည္းတာေတြ႕ရတယ္။ အစားေရွာင္တာေတြ
ရွိတယ္။ ပထမရက္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ က အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ေျပာျပမွ သိၾကတယ္''ဟု
၄င္းကေျပာသည္။

ပထမရက္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ အတြင္း အာဟာရျပည့္ဝစြာ ရရွိပါက ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္
ျဖစ္ေစသည့္ေရာဂါမ်ားကို၁ဝ ဆပိုမိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း၊ ပညာေရးတြင္ပံုမွန္ထက္ ငါးဆ
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊အရြယ္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ပံုမွန္ထက္လုပ္ခလစာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
ပိုမိုျမင့္မားစြာ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုဘဝကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း