တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထိသာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ကန္႔သတ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္း အက္ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
အကန္႔အသတ္မရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထိသာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကာကြယ္ေရးဌာနေကာင္စီ (ကကန) ၫႊန္ၾကားလႊာတြင္
ျပန္တမ္းဝင္အရာရိွအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူကုိ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္အမႈထမ္းေဆာင္ေစရန္
လုိအပ္သည့္ ကာလပတ္လံုး အမႈထမ္းေဆာင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၏
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ကို အသက္၆၅ ႏွစ္ထက္ မပိုေစရဟု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရျဖစ္ရာ ကကန ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ားကုိ လက္ရိွ
က်င့္သံုးေနသည့္ အက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးကေျပာသည္။ ''တပ္မေတာ္မွာ အလုိရိွတဲ့ ကာလပတ္လံုး
စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရိွသည္ဆုိတဲ့အေနအထားက လက္ရိွက်င့္သံုးေနတဲ့စနစ္နဲ႔
မကုိက္ညီဘူးဆုိရင္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုေတာ့လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္။ ထိေရာက္မွ်တတဲ့
သက္တမ္းကာလကို သတ္မွတ္ေပးတြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ကကနေကာင္စီအမိန္႔ကို
ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္အျခားအဆင့္မ်ား၏
စစ္မႈထမ္းခြင့္ကို အသက္ ၆ဝ အထိ ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ
ထူးျခားမႈရိွသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒတြင္တပ္မေတာ္ႏွင့္
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမပါဝင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း