ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ မွားယြင္းမႈ
မ်ားျပားခဲ့သည့္အတြက္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေပ့စ္ျမန္မာ (PACE Myanmar) အဖြဲ႔မွ စည္း႐ုံးေရးမႉး
မေနျခည္က ေျပာသည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈႏွင့္ မဲေပးမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားေပၚတြင္သာ
ျခံဳငုံသုံးသပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျခား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္
က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲေပးတဲ့ ျဖစ္စဥ္မွန္လား၊ မမွန္လားကိုဘဲ ျခံဳငံုတယ္။
အဲဒီကတည္းက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီကို ေလ့လာတဲ့ကိစၥေတြ ကြ်န္မတို႔ မလုပ္ျဖစ္ဘူး။
အခု ၾကားျဖတ္မွာ မဲစာရင္းရဲ႕ အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႔ ကြ်န္မတို႔ ႀကိဳးစားမယ္။
ျဖစ္မလား၊ မျဖစ္မလားေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူး"ဟု မေနျခည္က ေျပာသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ စာရင္းပံုစံကို
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံက ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း
၂၂ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကာလရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၃၀ ဦးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွန္ကန္မႈအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ ၈၀ ဦးျဖင့္ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေပ့စ္ျမန္မာအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈကိစၥမွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အသစ္နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တာက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ စစ္ေဆးလို႔ရႏိုင္မယ့္
ျပဳျပင္ၿပီးသား မဲစာရင္းလိုအပ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွန္ကန္တိက်စြာ
ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စနစ္ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို
ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းထြန္းက အိမ္တိုင္ရာေရာက္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ခံမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုေကာက္ခံ ရရွိသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို
ဒီဇင္ဘာတြင္ စာရင္း ျပဳစုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းရယူရန္ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္သည့္အဖြဲ႔ အစည္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"မဲဆႏၵရွင္စာရင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေတာင္းဆိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ျပဳလုပ္ခ်င္ပါတယ္" ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ အမွားအယြင္း အမ်ားဆံုးႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈခံရမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း
မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ က်င္းပမည့္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပံ့ပိုးမွသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း
မွန္ကန္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္
ေကာက္ခံထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မည္မွ် မွန္ကန္သည္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အၾကံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေနျခည္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္
သံုးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း