ပဋိပကၡဂ႐ုျပဳ သတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းဖြင့္မည္

ပဋိပကၡသတင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားကို တာ၀န္ခံေရးသားရာတြင္ စာနယ္ဇင္း
သမား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡဂ႐ုျပဳ သတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းမ်ားကုိ
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ မၾကာမီစတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕တုိ႔မွ ပူးေပါင္း၍ ပညာရွင္ဆန္ေသာ
မီဒီယာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာရန္ႏွင့္ လက္ရိွ ႏုိင္ငံ ေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းအစီအစဥ္အား
စတင္ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလမွာ သံုးရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ ေတာ္၊ မေကြး၊
ေတာင္ႀကီး၊ လား႐ိႈး၊ ကေလး၊ မံုရြာ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္ ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္
ႏုိ၀င္ဘာလမွ ဇြန္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းသမား ၄၀၀ ခန္႔အား ပို႔ခ်ရန္ရည္မွန္း
ထားသည္။

အဆုိပါသင္တန္းအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အေတြ႕အၾကံဳရိွ ဆရာမ်ားက ပဋိပကၡမ်ားကို နားလည္
သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ မီဒီယာလႊမ္းမုိးမႈတို႔ကုိ ပို႔ခ်ေပး
မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း