ဖားကန္႔၊ လံုးခင္းေဒသတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔၊လံုးခင္းေဒသတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္
(Enviromental Management Plan) လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီကို
ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေၾကညာမည္ဟု ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊
ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ၫႊန္႔သိန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ရတနာနယ္ေျမတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စိတ္၀င္စားေသာ ကုမၸဏီ၊
အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ရာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီႏွစ္ခု စုစုေပါင္းကုမၸဏီ
ေလးခုက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း
ရတနာနယ္ေျမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္
ကုမၸဏီမ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန