ရတနာ လူမႈစီးပြားစီမံကိန္းအား ေက်းရြာရွစ္ရြာ၌ တိုးခ်ဲ႕မည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ တိုတယ္ ျမန္မာႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
မ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ရတနာ လူမႈစီးပြားအစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာရွစ္ရြာ ၌ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုတယ္ျမန္မာ၏
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Ms Namita Shah က လြန္ခဲ့ ေသာ သီတင္းပတ္က ေျပာသည္။

တိုးခ်ဲ႕မည့္အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာလူမႈစီးပြား အစီအစဥ္မ်ားအား ကုန္းတြင္းသဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၃၃ ရြာ၌ အေကာင္ အထည္ေဖာ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။

"လက္ရွိ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ၂၅ ရြာမွာ ရတနာလူမႈစီးပြားစီမံကိန္းကို အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေက်းရြာ ရွစ္ရြာ ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အဲဒီအ
တြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၄ သန္း အသံုးျပဳတာကေန ၂၀၁၃
ခုႏွစ္မွာ ကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ သန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ သံုးစြဲသြားပါမယ္"ဟု ၎က ႏို၀င္ဘာ လ ၂၇
ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစတင္ခါ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေပါက္ေက်းရြာအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ
ေသာ ရတနာလူမႈစီးပြားစီမံကိန္းမွာ တိုတယ္ျမန္မာႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ယူႏိုကယ္
-ခ်ီဗရြန္၊ ပီတီတီအီးပီႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတို႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန
ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ လူမႈ၊
စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာ ရတနာစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ၁၉၉၅
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ကန္ ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၀၅ သန္း သံုးစြဲခဲ့ ေၾကာင္း လူမႈစီးပြားအစီအစဥ္
တာ၀န္ခံ ေဒၚေဆြေဆြ၀င္းက ေျပာသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္
လမ္း၊ တံတား၊ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ေဒသ
ခံမ်ား၏ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္မႈကို အသားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ရတနာစီမံကိန္းအရ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေသးစားေခ်းေငြ
အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ ေဆာင္ေပးေနလ်က္ရွိသည္
ဟု ၎က ဆိုသည္။

စီမံကိန္း၏ လူမႈစီးပြားကူညီမႈမ်ားအေပၚ၀မ္းေျမာက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

"ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတိုင္းအတာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာင္းက်ဳိးေတြ႕ရတယ္။ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ
ေကာင္း လာတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေနအထား မဟုတ္တဲ့တိုင္ေအာင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ေတာ့
အေတာ္ေလးေကာင္း တယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်းဇူးလည္းတင္ ပါတယ္။ ေျပာစရာရွိတာကေတာ့
ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ခန္႔တဲ့အခါမွာ ေဒသမွာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိ
တဲ့သူေတြကို ဦးစားေပး ခန္႔ေပးဖို႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ ေန႔စားလုပ္သားေတြမွာလည္း ဆပ္
ကန္ထ႐ိုက္ေတြနဲ႔ခန္႔တဲ့အတြက္ ေဒသခံ လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ နစ္နာမႈမရွိဖို႔ ႀကီးၾကပ္ေပးဖို႔ပါ"ဟု
ကန္ေပါက္ရြာမွ အၿငိမ္းစားအင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအာင္သန္း က ေျပာသည္။

"ေဒသခံေတြကို အလုပ္ခန္႔ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီလိုခန္႔ဖို႔အတြက္ သူတို႔ဟာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႕ရထားတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ကိုယ္
ေရးရာဇ၀င္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေဒသခံေတြထဲကေန အလုပ္ခန္႔ ႏိုင္မႈဟာ အကန္႔အသတ္ရွိ
ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္နဲ႔ဒီပလိုမာလက္မွတ္ရရွိထားတဲ့ ေဒသခံ
မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ လမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွာ ခန္႔ထားခဲ့ပါတယ္။ တိုတယ္အေနနဲ႔
လက္ခြဲကန္ထ႐ိုက္တာေတြ အားလံုးနဲ႔ ခန္႔ထားတဲ့၀န္ထမ္းေတြကို အနည္းဆံုး တိုတယ္ရဲ႕ သတ္
မွတ္ထားတဲ့ ေန႔စားလခ ေတြကိုေပးဖို႔ အခ်က္ကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။
ကုမၸဏီရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေန႔စားလခဟာ ေဒသ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္အားခထက္
မ်ားတဲ့ သင့္တင့္တဲ့ ေန႔စားချဖစ္ ပါတယ္။ လက္ခြဲကုမၸဏီေတြကိုလည္း ကုမၸဏီရဲ႕ ခ်မွတ္ထားတဲ့
စည္းမ်ဥ္းေတြ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာမႈရွိေစဖို႔ အျမဲသတိထား ႀကီးၾကပ္ေနပါတယ္" ဟု 
Ms Shah က ေျပာသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသ၏ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အား လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး
ေစလို ေၾကာင္း ကန္ေပါက ္ရြာေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"လက္ရွိ ပုဂၢလိကမီးစက္ကေန တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၆၅၀ နဲ႔ သံုးေနရတယ္။ ညေန ၆ နာရီခြဲကေန ည
၁၀ နာရီခြဲထိ မီးလာတယ္။ ၂၄ နာရီ မီးရမယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြလည္း ကြန္ပ်ဴတာေလး ဘာေလး
သင္ႏိုင္တာေပါ့"ဟု ျမသီတာ ရပ္ကြက္မွ ဦးလင္းေအာင္ကဆုိသည္။

ေဒသ၏ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္ က႑ အား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ေက်းရြာ
အခ်ဳိ႕တြင္ ေနစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္အား စမ္းသပ္အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း
Ms Shah က ေျပာသည္။

"ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးက႑တိုးတက္ဖို႔ အစိုးရရဲ႕ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ဆႏၵ
ရွိပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေလာက္မွာေတာ့ ဒီေဒသမွာ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခ်ဳိ႕ ျမင္ေတြ႕ရ
မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏိုင္မယ့္
အေျခအေနေတြကိုလည္း ေလ့လာေနပါ တယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

တိုတယ္ကုမၸဏီမွ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳ မႈအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးခန္႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း