ျပည္တြင္း၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား
လိုအပ္ေနၿပီး အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း ေဖာ္ေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားေဈးကြက္၌
ျမန္မာအလုပ္သမားထု ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရိွေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာလုပ္သားထု ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္
တည္ေထာင္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး အစိုးရသို႕ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ထိုက္သင့္သည့္ ပမာဏကို
မတည္ေပးရန္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ေျပာသည္။

"ဒီလိုလိုအပ္ခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ (National Skills Standards
Authority - NSSA)ကို၂၀၀၇ မွာစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အလုပ္အကိုင္ 'စံ' သတ္မွတ္ေရးနဲ႕
ေလ့က်င့္ေရးေကာ္မတီဆိုၿပီးေတာ့ ၁၅ ခုဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူေတြပါပါတယ္" ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအား
အေျခခံ၍ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိပညာျမႇင့္တင့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင့္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို NSSA အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္
ရိွေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနသည့္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (GIZ) မွ
အႀကံေပး ဦးကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြမွာ သူတို႕လုပ္ငန္းခြင္အလုိက္ ထိုက္သင့္သေလာက္
ကြ်မ္းက်င္မႈ ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ မရိွၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးမႈေတြ ၀င္လာတဲ့အခါ သူတို႕က အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ ေတာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း
ကြ်မ္းက်င္မႈ ရိွလာတယ္ဆိုရင္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ၾကတာေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းမွာက
ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားရွားပါးမႈက ျပႆနာတစ္ရပ္အေနနဲ႕ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါကလည္း ေရရွည္စီမံခ်က္ခ်
ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးပါ" ဟု ဦးကိုႏုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕က ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား
အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္၍
အလုပ္အကိုင္ ၁၉ မ်ိဳးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ၇၉၈ ဦးကို ထုတ္ေပးၿပီျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္အတြင္း
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ၅,၀၀၀ ကို လက္မွတ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

NSSA အဖြဲ႕သည္ အလုပ္အကိုင္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 'စံ' ႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္တမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးေရး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
နည္းျပမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး
လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

"ဒီအဖြဲ႕ကေန အာဆီယံကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမူေဘာင္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕အညီ အလုပ္အကိုင္
ကြ်မ္းက်င္မႈ 'စံ' ၁၇၃ မ်ိဳးကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းမွာေတာ့ နည္းပညာ
လိုအပ္ခ်က္ အနည္းနဲ႕အမ်ားရိွပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြနဲ႕ အလုပ္သမား
သင္တန္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ အႀကံေပးမႈေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း