ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အစီရင္ခံစာမ်ား ဆက္တုိက္ထြက္ေပၚ

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးပါ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ
ျဖစ္စဥ္ ေလ့လာစုံစမ္းေရးေကာ္မတီသည္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီ၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္လိုသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္စိတ္ကို ေလ့လာရန္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈႏွင့္ စိစစ္မခံမႈကို
ေလ့လာႏိုင္ရန္ အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို ေလ့လာစုံစမ္းေရးအတြက္
အဆုိပါေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢ
အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္လာျခင္းသည္ အစုိးရအဆက္ဆက္က
တာ၀န္ခံမႈ မရွိေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း၊ လုံျခံဳေရးအတြက္ လက္ေတြ႕ မပါသည့္
အေပၚယံ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ အဆင့္ဆင့္တြင္
ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ဘဂၤါလီျပႆနာကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေျဖရွင္းေရးတြင္ လိုအပ္သည့္ နည္းပရိယာယ္ပိုင္း၊ နည္းစနစ္ပိုင္း
တိက်မွန္ကန္ေရးျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ ေတြးေတာစဥ္းစားပုံကို အနီးကပ္
ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေသာ ရခိုင္ႏွင့္ ရခိုင္ႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးျဖစ္ေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္" ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ
အၾကံေပးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚၿပီး ငါးရက္အၾကာတြင္
ရခိုင္ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္က မတ္ ၁၆ ရက္တြင္
အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၀ ခ်က္ပါ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏုိင္မႈ၊
သတင္းရယူခြင့္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႏို္င္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လြပ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရွိႏုိင္မႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳထားသည္။

"ခုက ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာဆိုေတာ့ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာမွာ ဘယ္လိုလာဦးမယ္ဆိုတာ
ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။ လက္မခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ကိစၥေတြ ပါလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ဖို႔
လုပ္သြားမယ္" ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရကို ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္
အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက မတ္ ၁၉ ရက္တြင္
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္လည္း
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
မၾကာမီထုတ္ျပန္သြားရန္ ရွိသည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး
ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမႈအေပၚ ေဒသခံ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္လ်က္
ငါးရက္ၾကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း