တရားမမႈခင္းမ်ား ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းနည္းလမ္း အသုံးျပဳရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေန

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့စဥ္။  ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့စဥ္။  ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ တရားမမႈခင္းမ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖသည့္
နည္းလမ္း အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

တရား႐ုံးမ်ားတြင္ လက္ခံစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမႈမ်ားအနက္
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းကို တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊
ထိုသို႔ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အမႈသည္ မ်ားအၾကား မလိုအပ္ဘဲ အမႈစစ္ေဆးေနရျခင္း၊ အမႈသည္မ်ား၏
အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈသက္သာေစျခင္း၊ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈအခင္း အေရအတြက္
မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ အမႈစြဲဆိုခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ဆိုသည္။

''လက္ရွိတရား႐ုံးေတြမွာ စြဲဆိုထားတဲ့ အမႈေတြမွာ အမႈသည္အခ်င္းခ်င္းကေန တရား႐ုံးျပင္ပမွာ
ညိႇႏိႈင္းၿပီး အမႈကို ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း တင္ျပလာတဲ့အခါ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရား႐ုံးက
ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ရတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရား႐ုံးကေန တုိက္႐ိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ေတာ့ မရွိပါဘူး။ အျခားကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားမွာေတာ့ တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္ၿပီး ေစ့စပ္ေျဖရွင္းတဲ့
နည္းလမ္းကို က်င့္သုံးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရား႐ုံးက
ဦးေဆာင္ၿပီး ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္း (ဃသကမအ ူနိ ၾနိငေအငသည)ကို စတင္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္'' ဟု
ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိကမၻာႏုိင္ငံမ်ားရွိ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း နည္းလမ္းကိုက်င့္သုံး ေအာင္ျမင္
ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းစနစ္ (MediationMechanism) ကို
ဥပေဒတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တရား႐ုံးေရာက္ အသင္းအဖြဲ႔အသီးသီးသည္
၄င္းတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ဝင္ေတြအၾကား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကို
ေလ့လာေတြ႕ရွိထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ JICA  အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
''တရားမမႈခင္းမ်ားေစ့စပ္ျဖန္ေျဖသည့္နည္းလမ္း အသုံးျပဳေရးျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား (Feasibility of Study)
''အတြက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စနစ္မ်ားကို
အထူးေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ထိုသို႔ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းစနစ္
(Mediation Mechanism) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည့္ သုံးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂ဝ၁၅-၁၇)၏ တတိယႏွစ္ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 'တရားမမႈခင္းမ်ား ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈ
နည္းလမ္းအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာျခင္း'ကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္၍ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏
အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ တရား႐ုံးက
ဦးေဆာင္သည့္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းစနစ္ (Mediation Mechanism) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္
တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္သည့္ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္
တရား႐ုံး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

''ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းက မူအရေတာ့ ေကာင္းတယ္။ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈအပိုင္းမွာေတာ့
အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္။တကယ္တမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးတဲ့အခါမွာ
ဘယ္လိုသူေတြက ဦးေဆာင္ပါဝင္ ညိႇႏိႈင္းၾကမလဲဆိုတာ ဒါေတြက အဓိက အဆုံးအျဖတ္
ျဖစ္လာမယ္ ထင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းသေလာက္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးဖို႔
မလြယ္လွဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ''ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနျဖစ္သူ
ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။

တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္သည့္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက တရားမမႈခင္းမ်ားတရား႐ုံးသို႔ မေရာက္မီ အမႈသည္မ်ားအၾကား
ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈႏွင့္အမႈစြဲဆိုခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း