'ဝ'ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီအသစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ပ္အတည္း

 ဧၿပီလ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ေျပာၾကားေနစဥ္။ ။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ေျပာၾကားေနစဥ္။ ။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

'ဝ'ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း
မရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီအသစ္
အစည္းအေဝးကို ဧၿပီ ၁၅ ရက္မွ စတင္ၿပီး 'ဝ' ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္
က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပေနၿပီး၊ ေၾကညာခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ
ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၊ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးပါက အဆိုပါ မဟာမိတ္ေကာ္မတီအသစ္၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သေဘာထားမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို အေျခခံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္းသည္
အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါစာခ်ဳပ္ကို အစားထိုးၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းသစ္ရွာေဖြသြား
မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ အဆုိပါေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တအာင္း၊ကိုးကန္႔၊ ရကၡိဳင္ႏွင့္ကခ်င္စသည့္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕
ပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ထိုးစစ္ဆင္မႈအပါအဝင္၊
'ဝ'ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီအသစ္ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္ အဆိုပါေကာ္မတီအသစ္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္
ျဖစ္လာသည္။

ရွမ္းေျမာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ လေပါင္းမ်ားစြာ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
ထိုးစစ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တုိင္းရင္းသားမ်ားက ဆိုသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္
တပ္မေတာ္ဘက္က ထုိးစစ္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈအေပၚ တုိင္းရင္းသားမ်ားက အားမလို အားမရျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သႀကၤန္မတိုင္မီက ဘီဘီစီသတင္းဌာနႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥေတြကို တပ္မေတာ္ကသာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္
ျပ႒ာန္းထားတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို
ေျပာင္းဖို႔ႀကိဳးစားေနတာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕
ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ NCA ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္က
ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ဖို႔ေလ''ဟု အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ 'ဝ'ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီအသစ္အား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
ဖက္ဒေရးရွင္း (Federation of Ethnic Nationalities) ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း
လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ
အတည္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားသည့္
'ဝ'ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးပါတီက ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဆိုပါေကာ္မတီသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားအၾကား သေဘာထားအျမင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ ၂ဝဝ၈
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ပ္အတည္းကို
ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဖုန္းေက်ာ္ကတိုင္းရင္းသား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာရပါတီ ေခါင္းေဆာင္က
တပ္မေတာ္အေပၚလႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းမရွိသည္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက သိနားလည္ထားသည္ဟု
ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအခင္းအက်င္းကို ေက်ာ္လြန္စဥ္းစားၿပီး၊ ယခုထက္ ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္ႏုိင္
သည့္ နည္းလမ္းသစ္ကို ရွာေဖြသင့္သည္ဟု ယူဆသံုးသပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆိုတာက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သူတို႔ၾကားမွာ ဘာရန္ညိႇးမွ မရွိဘူး။ သူတို႔သည္လည္းပဲအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ
အဖိႏွိပ္ ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ
အရပ္သားအစိုးရဟာ တပ္မေတာ္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ နည္းလမ္းအသစ္ရွာေဖြဖို႔
လိုလာတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားတာျဖစ္ပါတယ္''ဟု တအာင္းအဖြဲ႕ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အာဏာရပါတီက မည္သည့္ဘက္မွ
မေနပဲ၊ ၾကားက ရပ္တည္သင့္ေသာ္လည္း၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္မူ ဦးေဆာင္သင့္သည္ဟု ၄င္းက
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

''တပ္မေတာ္ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးလို႔မရတဲ့ အခိုင္အမာရပ္တည္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘက္မွာလည္း အေလွ်ာ့ေပးလို႔မရတဲ့ အခုိင္အမာ
ရပ္တည္ခ်က္ ေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားဝင္
ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေပးဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ''ဟုတာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အတြက္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္သည္
ထိေရာက္မႈမရွိဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

'' NCA လမ္းစဥ္က အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆိုတာက RCSS နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။
ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ရွိေပမဲ့ဘာမွ ရလဒ္မထြက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မူၾကမ္းကို
သေဘာတူခဲ့တုန္းက တ႐ုတ္၊ ကုလသမဂၢ စတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြပါဝင္ဖို႔
သေဘာတူခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ဒါေတြမရွိဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS) သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းေနာက္ပိုင္း
တပ္မေတာ္ႏွင့္၄င္းအၾကား မၾကာခဏတုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

'ဝ'ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီအသစ္က၄င္း၏ မူဝါဒ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု စသည္တို႔ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း
မရွိေသးေသာ္လည္း၊ ျပည္နယ္၊ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ စသည့္အဆင့္သံုးဆင့္ပါ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရယူၿပီးေနာက္၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေရး
ဟူသည့္ 'ဝ'ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီက အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေကာ္မတီ
အသစ္ကလက္ခံႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ
ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သံုးသပ္သည္။

''လက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔က ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့
လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း ပါဝင္ေစခ်င္ပံု ရပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရဘက္ကမူ ေကာ္မတီအသစ္၏ မူဝါဒ၊ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ညိႇႏိႈင္းရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မသိရေသး၍
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားတြင္သာရွိေနသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို
တံခါးဖြင့္ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လံုက်င္းပရန္အတြက္မူ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး
လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္ကိုေစာင့္မည္မဟုတ္ဟု ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္
အဖြဲ႔မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုတြင္ ပါဝင္ခြင့္အား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေပးသြား
မည္ဟုလည္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုရည္ညြန္း၍၊ အစိုးရသစ္က အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွးရႈသည့္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
''အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔တဲ့အတြက္ေၾကာင့္သတိႀကီးစြာ''ျဖင့္အထူးသတိထား ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ၄င္း၏ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း